fbpx
Skip to main content

Cyflwyniad i ofal cymdeithasol


Ydych chi’n ystyried gweithio ym maes Gofal Cymdeithasol?

Ydych chi’n teimlo bod angen i chi ennill sgiliau a dealltwriaeth o’r rolau sydd ar gael?

Rydym yn cynnal cwrs hyfforddi am ddim, wedi’i ariannu’n llawn, i bobl sydd â diddordeb mewn gweithio ym maes gofal cymdeithasol o’r new Cyflwyniad i Ofal Cymdeithasol.

Y rhaglen

Mae’r rhaglen tri diwrnod ar gael i unrhyw un sy’n byw yng Nghymru a bydd yn cael ei chynnal ar-lein.

Mae diwrnodau’r rhaglen unwaith yr wythnos am gyfnod o dair wythnos gyda llyfr gwaith i’w gwblhau.

Mae’r amseroedd rhwng 10am-2:30pm.

Bydd yr hyfforddiant yn cwmpasu’r hanfodion sydd eu hangen arnoch i ddechrau gweithio ym maes gofal cymdeithasol fel cyfathrebu, diogelu ac arferion gwaith. Pan fyddwch yn dechrau gweithio yn y sector, byddwch hefyd yn derbyn cymorth a hyfforddiant ychwanegol gan eich cyflogwr.

Os na allwch gael mynediad i’r hyfforddiant ar-lein neu os oes angen cymorth arnoch, cysylltwch â ni ar cyswllt@gofalwn.cymru.

Os ydych yn ansicr am yrfa mewn gofal cymdeithasol, mae ein hadnodd dysgu rhyngweithiol i ddarganfod mwy www.Gofalwn.cymru/dechrau-gofal-yn-galw/.

I weithio o fewn y sector gofal cymdeithasol – Bydd angen i chi gael rhai gwiriadau i sicrhau eich bod yn addas i weithio yn y sector gofal, byddwn yn eich helpu gyda’r rhain. Bydd hyn yn cynnwys rhywbeth o’r enw gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) i sicrhau y gallwch weithio ym maes Gofal Cymdeithasol. Mae rhai rolau hefyd yn gofyn am gofrestriad Gofal Cymdeithasol Cymru.

Rhaglen Cyflwyniad i Ofal Cymdeithasol i Bobl Ifanc

Os oes gennych ddiddordeb mewn dysgu mwy am ofal cymdeithasol
neu os ydych yn ystyried gyrfa ym maes gofal cymdeithasol neu
waith cymdeithasol yn y dyfodol, ymunwch â’n rhaglen a
dechreuwch eich taith gofal cymdeithasol heddiw. Mae ein rhaglen Cyflwyniad i Ofal Cymdeithasol i Bobl Ifanc yn addas ar gyfer pobl ifanc rhwng 14 a 17 oed a bydd yn rhedeg ddwywaith yn ystod y Pasg a ddwywaith yn yr hâf.

Bydd yr hyfforddiant yn cynnwys:

• Beth yw gofal cymdeithasol?
• Rolau o fewn gofal cymdeithasol
• Rhinweddau a disgwyliadau gweithiwr
gofal cymdeithasol
• Ffeindio swydd ym maes gofal
cymdeithasol
• Dyletswydd gofal, risg a diogelu
• Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a
Llesiant (Cymru) 2014
• Gweithio amlasiantaethol
• Cyfathrebu a rhwystrau
• Cyfrinachedd a chydsyniad
• Hyrwyddo annibyniaeth
• Gwydnwch a lles personol

I archebu eich lle ar un o’r rhaglenni neu os oes gennych gwestiynau am y rhaglen, cysylltwch ag Anna Sullivan ar 02920 780596 neu cyswllt@gofalwn.cymru

Cynllun cyfweliad gwarantedig

Ydych chi’n cael trafferth cyflogi aelodau newydd i’ch tîm?

Rydym yn awyddus i’ch helpu chi i greu cronfa dalent o weithwyr.

Gyda chymorth gan gyflogwyr gofal cymdeithasol rydym nawr yn cynnig cyfweliad gwarantedig i raddedigion y rhaglen hon.

Ymunwch â ni ddydd Mawrth 13 Medi, rhwng 2.15-3pm, i ddarganfod sut y gallwch chi elwa o’r gronfa dalent hon.

Cofrestrwch eich diddordeb yma.

Am ragor o wybodaeth e-bostiwch: cyswllt@gofalwn.cymru

Swyddi sydd ar gael

Rydyn ni wedi gofyn i gyflogwyr i gofrestru unrhyw swyddi gwag sydd ganddynt ar www.Gofalwn.cymru/swyddi. Gallwch wneud cais am un o’r swyddi hyn cyn, yn ystod neu ar ôl i chi fynychu’r cwrs hyfforddi, ond bydd cwblhau’r cwrs yn sicrhau eich bod yn barod i weithio.

Ar ddiwedd y rhaglen bydd ein hyfforddwr gwaith yn eich cynorthwyo, i chwilio am swyddi gwag sydd ar gael. Ni allwn sicrhau y byddwch yn llwyddiannus mewn cael swydd y sector gofal cymdeithasol, ond byddwch mewn lle gwell i ddod o hyd i gyflogaeth.

Mae’r prosiect yn rhad ac am ddim ac wedi’i hariannu’n llawn, ond ni fyddwch yn derbyn tâl am fynychu. Byddwch yn derbyn sgiliau a gwybodaeth hanfodol wrth i chi ddechrau ar eich taith i ofal cymdeithasol.

Dilynol

Os ydych yn rhan o raglen gyflogadwyedd (er enghraifft, gyda Workways neu Job Centre Plus), efallai gallwch gael cymorth gyda chostau teithio ar gyfer mynychu cyfweliadau.

Rydyn ni eisiau gwybod pa mor dda mae’r hyfforddiant yn gweithio. Byddwn yn cysylltu â chi mis ar ôl i chi cwblhau’r cwrs i gael adborth ac i weld os ydych wedi bod yn llwyddiannus mewn cael swydd ym maes gofal cymdeithasol.

Blaenorol Yn ôl i newyddion Nesaf