fbpx
Skip to main content

Ein ffrind Wilbert, o feithrinfa Corwen


Buom yn siarad gyda meithrinfa ddydd Corwen i gael clywed am effaith anhygoel Wilbert y ci ar y plant yn eu gofal.

Dachshund (ci selsig) yw Wilbert, brid bach, hypoalergenig sy’n adnabyddus am ei natur dyner. Mae Wilbert yn gariadus, yn ffyddlon ac yn gwmni hyfryd i’r plant. Cyrhaeddodd y feithrinfa yn gi bach ym mis Hydref 2021, felly mae’n hollol gartrefol yng nghanol y plant.

Ci Sophie, un o’r aelodau staff yn y feithrinfa, yw Wilbert ac mae’n ymweld bob diwrnod. Mae Sophie wastad yn gwneud yn siŵr ei fod yno i gyfarch y plant yn y bore, sy’n creu awyrgylch hyfryd.

Mae’n dda iawn gyda’r plant ac yn gadael iddynt chwarae gydag ef a’i fwytho’n gyson. Mae wrth ei fodd yn treulio amser gyda’r plant cyn ysgol (tair i bump oed) trwy chwarae y tu allan, mynd am dro a chymryd rhan yn eu gweithgareddau.

Mae Wilbert wedi helpu’r plant i ddysgu ambell wers werthfawr, yn bennaf bod angen gofalu am gŵn, yn ogystal â phwysigrwydd hylendid, ffiniau a sut i fod yn dyner.

Mae Wilbert wedi dod yn gi therapi’r feithrinfa ac mae’n hollbwysig i les y plant. Mae’n cysuro’r rhai sy’n drist neu sydd wedi digalonni ac mae wrth ei fodd yn cael cwtsh. Roedd un plentyn yn bryderus iawn ynghylch cyfarfod Wilbert gan nad oedd yn hoff iawn o gŵn. Ers dod i adnabod Wilbert, mae hi’n blentyn gwahanol, mae’n chwarae gydag ef ac mae’n eistedd ar ei chôl.

Mae un plentyn yn y feithrinfa gyda mudandod dethol, sef anhwylder gorbryder difrifol lle nad yw’n gallu siarad mewn sefyllfaoedd cymdeithasol penodol. Mae’r staff yn aml yn ei chael yn siarad gydag Wilbert ac wedi’u syfrdanu gyda’r cynnydd yn ei hunanhyder o’i gwmpas.

Mae presenoldeb Wilbert yn creu awyrgylch hyfryd yn y feithrinfa ac mae wedi dod yn rhan o deulu’r feithrinfa.

Previous story Back to news Next story