fbpx
Skip to main content

Cael swydd mewn gofal cymdeithasol

Ydych chi’n barod am yr her? Dysgwch fwy o’r astudiaethau achos isod.

Ben Bolton
Gweithiwr Allweddol

Mae Ben yn chwarae rôl allweddol yn cadw unigolion bregus yn ddiogel, gan eu symud o sefyllfa negyddol i un gadarnhaol.

Dysgu mwy

Dean Morgan
Rheolwr Galluoedd y Gweithlu

Mae Dean yn gweithio i Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol Pineshield ac yn goruchwylio'r broses o recriwtio a chadw ar draws y gweithlu.

Dysgu mwy

Gillian Owen
Goruchwylydd Gofal Cymunedol

Mae Gillian yn oruchwyliwr gofal cymunedol sy'n cynorthwyo staff i ofalu am bobl fregus yn lleol.
Maent yn achubiaeth fawr i'w cymuned ar hyn o bryd.

Dysgu mwy

Andrew Guy
Hyfforddwr Cymorth

Mae Andrew yn darparu hyfforddiant i weithwyr cymorth rheng flaen sy'n darparu gofal a chefnogaeth i unigolion ag anableddau dysgu, gan eu helpu i ennill annibyniaeth a hyder lle mae ei angen arnynt fwyaf.

Dysgu mwy

Rachel Williams
Uwch Weithiwr Teulu

Ymunodd Rachel â'r sector fel Cynorthwyydd Dosbarth a sylweddolodd yn gyflym gymaint yr oedd hi'n mwynhau gwneud gwahaniaeth i fywydau plant a'u gweld yn datblygu. Mae hi bellach yn cefnogi teuluoedd trwy Dechrau’n Deg yn Ynys Môn ac yn rhannu ei hangerdd dros weithio yn y blynyddoedd cynnar a gofal plant fel Llysgennad Gofalwn Cymru.

Dysgu mwy

Lorna Jones
Rheolwr Cartref Gofal

Ar ôl ymuno â'r sector mewn rôl ran-amser, mae Lorna wedi bod yn gweithio ym maes gofal ers dros 10 mlynedd ond mae'n difaru na wnaeth hi ystyried yn llawer cynt. Ochr yn ochr â’i rôl fel rheolwr Cartref Gofal Meddyg Care i gleifion sydd â dementia yng Nghriccieth, mae’n rhannu ei hangerdd dros y sector trwy ei rôl fel Llysgennad Gofalwn Cymru.

Dysgu mwy

Tracey Jones
Rheolwr Meithrin

Ar ôl gadael y brifysgol, gwnaeth Tracey gais am swydd fel Cynorthwyydd Meithrin ym Meithrinfa Gofal Dydd Hollies. Yn ystod yr amser hwnnw, llwyddodd i gwblhau ei chymwysterau a symud ymlaen ddod yn Rheolwr Meithrin.

Dysgu mwy

Sam Tanner
Dirprwy Reolwr

Ar ôl gadael yr ysgol uwchradd, aeth Sam i'r coleg i gwblhau ei Lefel 3 CACHE yn y blynyddoedd cynnar a gofal plant, ar ôl bod eisiau gweithio gyda phlant erioed. Dechreuodd ym Meithrinfa Gofal Dydd Hollies fel Nyrs Feithrin ac yna gweithiodd ei ffordd i fyny i ddod yn Ddirprwy Reolwr.

Dysgu mwy
1 2 3 4 5 8

Swyddi gwag mewn gofal

Mae Cymru angen mwy o weithiwyr gofal cymdeithasol.

Mae llawer o bobl sy’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol wedi neidio o swyddi fel lletygarwch neu fanwerthu. Defnyddiwch eich sgiliau trosglwyddadwy a gwnewch gais nawr.

Chwilio