fbpx
Skip to main content

Cynghorydd Pobl Ifanc


Fel Cynghorydd Pobl Ifanc, byddwch yn gweithio gyda phlant 14 oed a hŷn i gefnogi eu hannibyniaeth, eu gwydnwch a’u gallu i gadw eu hunain yn ddiogel.

Byddwch yn gweithio mewn partneriaeth gyda gweithwyr cymdeithasol a gweithwyr proffesiynol eraill i gefnogi pobl ifanc mewn gofal neu sy’n gadael gofal i bontio yn llwyddiannus i fyd oedolion.

Byddwch yn gweithio gyda phlant, oedolion, eu teuluoedd a gweithwyr proffesiynol eraill. Gallai’r rôl hon gynnwys gweithio gydag unigolion yn eu cartrefi a’u cymunedau eu hunain, canolfannau dydd, cartrefi preswyl, ysgolion, ysbytai a sefydliadau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol eraill.

Byddwch yn gyfrifol am gwblhau gwaith papur ac am ddiweddaru cofnodion.

I fod yn llwyddiannus yn y swydd hon mae angen:

 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da
 • Gallu gwrando’n dda
 • Dull hyblyg o weithio
 • Y gallu i ddangos empathi
 • Y gallu i feithrin cysylltiadau effeithiol a datblygu enw da
 • Y gallu i fod yn greadigol a chanolbwyntio ar ddatrysiadau
 • Natur ddoeth, ofalgar ac amyneddgar
 • Agwedd anfeirniadol
 • Gwydnwch a’r gallu i ddelio â sefyllfaoedd anodd
 • Sgiliau rheoli amser a gweinyddu da
 • Llythrennedd cyfrifiadurol

Name : Gareth John
Overview : Roedd gan Gareth bob amser angerdd dros weithio gyda phobl ifanc a daeth o hyd i’w alwedigaeth fel Gweithiwr Ieuenctid diolch i’w brentisiaeth gyda Chyngor Sir Ceredigion. Cyn hir ar ôl ymuno â’r cynllun sylweddolodd Gareth pa mor bwysig yw rôl Gweithwyr Ieuenctid ym mywydau llawer o bobl ifanc agored i niwed. Mae Gareth yn credu bod y profiad a gafodd yn ystod ei brentisiaeth yn gam hollbwysig i ddechrau ei yrfa ym maes gofal cymdeithasol.

Swyddi gwag mewn gofal

Mae Cymru angen mwy o weithiwyr gofal cymdeithasol.

Mae llawer o bobl sy’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol wedi neidio o swyddi fel lletygarwch neu fanwerthu. Defnyddiwch eich sgiliau trosglwyddadwy a gwnewch gais nawr.

Search for jobs