Skip to main content

Cynghorydd Pobl Ifanc


Fel Cynghorydd Pobl Ifanc, byddwch yn gweithio gyda phlant 14 oed a hŷn i gefnogi eu hannibyniaeth, eu gwydnwch a’u gallu i gadw eu hunain yn ddiogel.

Byddwch yn gweithio mewn partneriaeth gyda gweithwyr cymdeithasol a gweithwyr proffesiynol eraill i gefnogi pobl ifanc mewn gofal neu sy’n gadael gofal i bontio yn llwyddiannus i fyd oedolion.

Byddwch yn gweithio gyda phlant, oedolion, eu teuluoedd a gweithwyr proffesiynol eraill. Gallai’r rôl hon gynnwys gweithio gydag unigolion yn eu cartrefi a’u cymunedau eu hunain, canolfannau dydd, cartrefi preswyl, ysgolion, ysbytai a sefydliadau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol eraill.

Byddwch yn gyfrifol am gwblhau gwaith papur ac am ddiweddaru cofnodion.

I fod yn llwyddiannus yn y swydd hon mae angen:

 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da
 • Gallu gwrando’n dda
 • Dull hyblyg o weithio
 • Y gallu i ddangos empathi
 • Y gallu i feithrin cysylltiadau effeithiol a datblygu enw da
 • Y gallu i fod yn greadigol a chanolbwyntio ar ddatrysiadau
 • Natur ddoeth, ofalgar ac amyneddgar
 • Agwedd anfeirniadol
 • Gwydnwch a’r gallu i ddelio â sefyllfaoedd anodd
 • Sgiliau rheoli amser a gweinyddu da
 • Llythrennedd cyfrifiadurol

Swyddi gwag mewn gofal

Mae Cymru angen mwy o weithiwyr gofal cymdeithasol.

Mae llawer o bobl sy’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol wedi neidio o swyddi fel lletygarwch neu fanwerthu. Defnyddiwch eich sgiliau trosglwyddadwy a gwnewch gais nawr.

Chwilio