fbpx
Skip to main content

Cynorthwyydd Gwasanaethau Cymdeithasol


Fel Cynorthwyydd Gwasanaethau Cymdeithasol, byddwch yn gweithio mewn partneriaeth â gweithwyr proffesiynol ac asiantaethau eraill i hyrwyddo canlyniadau sy’n canolbwyntio ar y person i unigolion ag anghenion gofal a chymorth ac mewn cymunedau. Enw arall ar y swydd hon yw ‘Ymarferydd Gwasanaethau Cymdeithasol’.

Efallai y byddwch yn rhannu gwybodaeth a chyngor gydag unigolion drwy eu hasesiad, gwaith cynllunio, darparu gwasanaethau neu gymorth a chamau adolygu’r gwaith.

Byddwch yn gweithio gydag amrywiaeth o bobl a chymunedau sydd angen gofal a chymorth. Byddwch yn cael eich rhoi mewn tîm penodol, yn gweithio gyda: phobl hŷn, pobl ag anableddau neu broblemau iechyd meddwl, plant a’u teuluoedd neu ofalwyr.

Gall y swydd hon gynnwys gweithio gydag unigolion yn eu cartrefi a’u cymunedau, canolfannau dydd, cartrefi preswyl, ysgolion, ysbytai a sefydliadau cyhoeddus, preifat neu wirfoddol eraill.

I fod yn llwyddiannus yn y swydd hon mae angen:

 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da
 • Bod yn wrandäwr da
 • Dull hyblyg o weithio
 • Y gallu i gydymdeimlo
 • Y gallu i feithrin cysylltiadau effeithiol a datblygu perthynas
 • Y gallu i fod yn greadigol a chanolbwyntio ar atebion
 • Natur bwyllog, ofalgar ac amyneddgar
 • Agwedd anfeirniadol
 • Gwydnwch a’r gallu i ymdrin â sefyllfaoedd anodd
 • Sgiliau rheoli amser a gweinyddu da
 • Sgiliau cyfrifiadurol

Am fwy o wybodaeth am y cymwysterau ar gyfer y rôl hon gweler Gofal Cymdeithasol Cymru.

Name : Linda Roberts
Overview : Mae Linda yn Weithiwr Cymorth o fewn y tîm gwasanaethau cymdeithasol i blant, lle mae'n cefnogi teuluoedd sydd wedi cael anawsterau.

Swyddi gwag mewn gofal

Mae Cymru angen mwy o weithiwyr gofal cymdeithasol.

Mae llawer o bobl sy’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol wedi neidio o swyddi fel lletygarwch neu fanwerthu. Defnyddiwch eich sgiliau trosglwyddadwy a gwnewch gais nawr.

Search for jobs