Skip to main content

Dirprwy Reolwr Cartref Gofal


Fel Dirprwy Reolwr Cartref Gofal, byddwch yn cefnogi rheolwr y cartref gofal i sicrhau bod y cartref yn gweithredu’n effeithiol.

Bydd gennych wybodaeth drylwyr am gynllun gofal pob preswylydd. Gan ddefnyddio dull sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn, byddwch yn cefnogi pob preswylydd gyda’u hanghenion corfforol, cymdeithasol, emosiynol a diwylliannol.

Byddwch yn darparu arweiniad, canllawiau a chymorth i staff. Byddwch yn sicrhau eu bod yn cydymffurfio â pholisïau, deddfwriaethau a rheoliadau cwmni. Byddwch yn goruchwylio Gweithwyr Cartref Gofal ac Uwch Weithwyr Cartref Gofal ac yn goruchwylio hyfforddiant a datblygiad staff.

Byddwch yn cydymffurfio â pholisïau a gweithdrefnau’r cwmni, ac yn cefnogi rheolwyr i sicrhau bod gweithrediadau yn cael eu cwblhau o ddydd i ddydd. Byddwch hefyd yn cyfathrebu ag asiantaethau allanol i sicrhau bod safonau gofal perthnasol yn cael eu cyrraedd.

Byddwch yn gyfrifol am gwblhau gwaith papur a diweddaru cofnodion ar gyfer pob preswylydd.

I fod yn llwyddiannus yn y swydd hon mae angen:

 • Brwdfrydedd dros ofalu am bobl hŷn a’u teuluoedd
 • Sgiliau cyfathrebu da
 • Empathi a thrugaredd
 • Y gallu i feithrin cydberthnasau llawn ymddiriedaeth
 • Gweithio’n dda mewn tîm
 • Sgiliau trefnu
 • Hyblygrwydd
 • Y gallu i wneud a chynnal cofnodion cywir
 • Cydnerthedd
 • Cymhelliant a phenderfyniad
 • Y gallu i addasu i sefyllfaoedd heriol a newidiol
 • Dull agored a chynhwysol
 • Y gallu i roi arweiniad i aelodau eraill o’r tîm
 • Sgiliau arwain a rheoli

Am fwy o wybodaeth am y cymwysterau ar gyfer y rôl hon gweler Gofal Cymdeithasol Cymru.

Swyddi gwag mewn gofal

Mae Cymru angen mwy o weithiwyr gofal cymdeithasol.

Mae llawer o bobl sy’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol wedi neidio o swyddi fel lletygarwch neu fanwerthu. Defnyddiwch eich sgiliau trosglwyddadwy a gwnewch gais nawr.

Chwilio