fbpx
Skip to main content

Gofalwr Maeth


Fel Gofalwr Maeth byddwch yn rhoi cartref i blant a phobl ifanc sydd ddim yn gallu byw gartref gyda’u teulu, a chroesawi blant i mewn i’ch bywyd cartref.

Byddwch yn darparu cartref sefydlog, cefnogol i blant a phobl ifanc ac yn cynnig gofal a chymorth emosiynol ac ymarferol. Byddwch hefyd yn eiriolwr ar ran plant a phobl ifanc, ac yn cefnogi eu haddysg a’u llesiant corfforol a chymdeithasol, ynghyd â’u hiechyd meddwl.

Efallai byddwch yn rhoi cartref i blentyn am gyfnod byr (mewn argyfwng) neu edrych ar ôl plant am gyfnod hirach, efallai trwy gydol eu plentyndod. Mae nifer o fathau o ofal maeth gan gynnwys cyfnodau byr, maethu at bwrpas mabwysiadu a maethu ar gyfer ffrindiau a theulu.

I fod yn llwyddiannus yn y swydd hon mae angen:

  • Sgiliau cyfathrebu da
  • Y gallu i beidio â barnu
  • Empathi
  • Y gallu i adeiladu perthnasau sy’n golygu bod plant a phobl ifanc yn ymddiried ynoch
  • Amynedd, cydnerthedd a sgiliau arsylwi
  • Yr hyder i ddelio â sefyllfaoedd heriol a newidiol
  • Y gallu i ddysgu o brofiadau ac adlewyrchu ar brofiadau

Am fwy o wybodaeth am y cymwysterau ar gyfer y rôl hon gweler Gofal Cymdeithasol Cymru.

Enw : Richard Bartlett
Trosolwg : Cafodd Richard ei fagu mewn gofal maeth a dywedodd Richard ei bod hi'n bwysig iddo roi rhywbeth yn ôl i'r teulu maeth a'r awdurdod lleol a achubodd ei fywyd. Mae gan Richard a'i wraig ddau o blant ac maent wedi cefnogi 69 o leoliadau a 74 o blant dros yr unarddeg mlynedd diwethaf. Mae gan lawer o'r plant y maent wedi'u maethu anghenion cymhleth ac anableddau dysgu. Mae Richard hefyd yn fentor maeth ac mae'n helpu ac yn cefnogi gofalwyr maeth newydd ar eu taith faethu. Ydych chi wedi profi unrhyw heriau fel Gofalwr Maeth? Un her a gawsom oedd pan oeddem yn gofalu am blentyn a oedd o gefndir Mwslimaidd. Roedd yn rhaid i ni newid ein cartref a chefnogi ei ddiwylliant Mwslimaidd wrth dal i fyw ein diwylliant ein hunain. Buom yn cefnogi ac yn parchu ei grefydd a'i ddiwylliant a oedd yn wahanol iawn i'n crefydd a'n diwylliant ni ac fe'i cefnogwyd drwy Ramadan. Roedd hyn yn eithaf anodd, ond cyrhaeddwyd yno yn y diwedd. Beth yw oedrannau'r plant rydych chi wedi'u maethu? Y plentyn cyntaf a gawsom oedd pedwar oed ac erbyn hyn mae gennym blentyn deunaw oed. Mae rhai o'r plant a'r bobl ifanc rydym wedi'u maethu wedi cael anghenion cymhleth. Rydym hefyd wedi mynd i'r ysbyty gyda'r plant sy'n derbyn gofal yn yr yno hefyd. Beth fu eich amser fwyaf cofiadwy? Mae pob diwrnod yn foment arbennig. Daeth un plentyn atom gydag anableddau, ac ni allai ddefnyddio cyllell a fforc. Roedd y plentyn ar feddyginiaeth ac yn ysgwyd llawer gan achosi trafferthion ysgrifennu. Dwy flynedd yn ddiweddarach mae oddi ar bob meddyginiaeth ac mae'n dysgu bob dydd, mae'n hyfryd gweld.

Swyddi gwag mewn gofal

Mae Cymru angen mwy o weithiwyr gofal cymdeithasol.

Mae llawer o bobl sy’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol wedi neidio o swyddi fel lletygarwch neu fanwerthu. Defnyddiwch eich sgiliau trosglwyddadwy a gwnewch gais nawr.

chwilio am swyddi