Skip to main content

Gweithiwr Cartref Gofal i Oedolion


Fel Gweithiwr Cartref Gofal i Oedolion, byddwch chi’n darparu gofal a chymorth i breswylwyr, ac yn eu helpu hefyd i gadw eu hannibyniaeth ac i wneud dewisiadau.

Gan weithio mewn tîm gyda gweithwyr gofal proffesiynol eraill, byddwch chi’n cefnogi’r preswylwyr i roi cynllun gofal ar waith sy’n addas i’w hanghenion a’u dewisiadau diwylliannol, emosiynol, cymdeithasol a chorfforol personol.

Byddwch chi’n gyfrifol am gwblhau gwaith papur a chadw cofnodion cyfredol ar gyfer pob preswylydd.

I fod yn llwyddiannus yn y swydd hon mae angen:

  • Brwdfrydedd dros ofalu am bobl hŷn a’u teuluoedd
  • Sgiliau cyfathrebu da
  • Cydymdeimlad a thosturi
  • Y gallu i feithrin perthnasoedd dibynadwy
  • Y gallu i fod yn aelod da o dîm
  • Sgiliau trefnu
  • Hyblygrwydd
  • Y gallu i gadw cofnodion cywir

Am fwy o wybodaeth am y cymwysterau ar gyfer y rôl hon gweler Gofal Cymdeithasol Cymru.

Enw : Jake Albrighton, 21
Trosolwg : Mae Jake yn Gynorthwy-ydd Gofal yng nghartref Tregerddan, Aberystwyth. Ar ôl gwirfoddoli pan oedd yn ifanc, fe gwblhaodd cwrs mynediad i nyrsio cyn derbyn swydd lawn-amser yn gweithio gyda’r preswylwyr.

Swyddi gwag mewn gofal

Mae Cymru angen mwy o weithiwyr gofal cymdeithasol.

Mae llawer o bobl sy’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol wedi neidio o swyddi fel lletygarwch neu fanwerthu. Defnyddiwch eich sgiliau trosglwyddadwy a gwnewch gais nawr.

Chwilio