fbpx
Skip to main content

Gweithiwr Cymdeithasol


Fel Gweithiwr Cymdeithasol, eich nod chi fydd gwella bywydau pobl rydych chi’n gweithio gyda nhw. Byddwch chi’n cefnogi pobl drwy anawsterau cymdeithasol a phersonol, ar yr un pryd â hyrwyddo eu hawliau dynol a’u lles.

Fel Gweithiwr Cymdeithasol gallwch weithio gyda:

 • Plant a theuluoedd
 • Pobl â chyflyrau iechyd meddwl
 • Pobl ag anableddau dysgu
 • Ysgolion
 • Ysbytai
 • Pobl ag anabledd corfforol
 • Pobl ag anaf i'r ymennydd
 • Troseddwyr ifanc
 • Pobl â nam ar y synhwyrau

Byddwch chi’n gweithio gydag unigolion, gan gefnogi eu perthnasoedd â’u teuluoedd, grwpiau a chysylltiadau â’u cymuned.  Byddwch chi’n eu helpu i adnabod eu cryfderau, datblygu eu sgiliau a gweithio ar broblemau neu heriau y gallent fod yn eu hwynebu.

Byddwch yn meithrin perthnasoedd ag unigolion, teuluoedd a gofalwyr i helpu pobl i ddeall beth sy’n bwysig iddyn nhw. Byddwch yn cynnig gwybodaeth a chyngor i unigolion a gweithwyr proffesiynol eraill.

Byddwch yn cynnal asesiadau i ddeall a oes angen gofal a chymorth ar bobl ac yn gweithio gydag unigolion, gofalwyr a theuluoedd i lunio ac adolygu cynlluniau gofal a chymorth.  Byddwch yn cadw cofnodion, yn ysgrifennu adroddiadau, yn mynd i’r llys ac yn goruchwylio aelodau o’r tîm.

Byddwch yn gweithio gyda gweithwyr proffesiynol eraill, gan arwain neu gefnogi eraill i sicrhau bod plant ac oedolion yn ddiogel rhagddynt eu hunain ac eraill, gan weithio yn unol â fframwaith cyfreithiol clir a gweithdrefnau Cymru gyfan.

I fod yn llwyddiannus yn y swydd hon mae angen:

 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da
 • Ymagwedd hyblyg at waith a’r gallu i weithio’n dda mewn tîm
 • Y gallu i feddwl yn feirniadol a bod yn greadigol a datrys problemau
 • Y gallu i feithrin perthnasoedd effeithiol a datblygu cysylltiad
 • Y gallu i addasu i amgylchiadau sy’n newid
 • Pwyll, cydymdeimlad ac amynedd
 • Agwedd anfeirniadol
 • Tosturi, cadernid a pharodrwydd i ddelio â sefyllfaoedd anodd
 • Sgiliau gweinyddu a rheoli amser da
 • Llythrennedd cyfrifiadurol
 • Y gallu i ddeall a chyflawni dyletswyddau cyfreithiol
 • Y gallu i wneud penderfyniadau’n annibynnol

Gallwch astudio ar gyfer gweithiwr cymdeithasol ar lefelau graddedig neu ôl-raddedig. Mae prifysgolion yn rhedeg rhaglenni mewn partneriaeth gyda gwasanaethau gwaith cymdeithasol awdurdodau lleol.

Prifysgolion yng Nghymru sy'n cynnig y radd israddedig

Prifysgolion yng Nghymru sy'n cynnig y radd Meistr

Am fwy o wybodaeth am y cymwysterau ar gyfer y rôl hon gweler Gofal Cymdeithasol Cymru.

Adnoddau am ddim gan brifysgolion yng Nghymru i'ch helpu i gymryd eich camau cyntaf tuag at addysg uwch.

Am gymorth ariannol gweler y bwrsariaethau a'r cymorth ariannol arall sydd ar gael.

Name : Gweithiwr Cymdeithasol

Swyddi gwag mewn gofal

Mae Cymru angen mwy o weithiwyr gofal cymdeithasol.

Mae llawer o bobl sy’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol wedi neidio o swyddi fel lletygarwch neu fanwerthu. Defnyddiwch eich sgiliau trosglwyddadwy a gwnewch gais nawr.

Search for jobs