fbpx
Skip to main content

Gweithiwr Cymorth Gofal Cartref


Fel Gweithiwr Cymorth Gofal Cartref, byddwch yn darparu gofal a chymorth i oedolion, plant a phobl ifanc yn eu cartref eu hunain.

Byddwch yn gweithio mewn ffordd sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn ac yn hyrwyddo dewisiadau, annibyniaeth ac urddas pobl, ac yn eu helpu i wneud y pethau sy'n bwysig iddynt. Bydd angen i chi hefyd feithrin perthynas waith dda â theuluoedd a gofalwyr.

Bydd y gofal a'r cymorth rydych yn eu darparu yn amrywio fesul unigolyn, a bydd hyn wedi'i nodi yn eu cynllun gofal. Gall hyn gynnwys cymorth gyda thasgau o amgylch y tŷ, gofal personol, ymolchi a gwisgo. Mae'n bosib y byddwch hefyd yn cefnogi lles pobl drwy eu hannog i gadw mewn cysylltiad â'u ffrindiau, eu teulu a'u cymuned.

I fod yn llwyddiannus yn y swydd hon mae angen:

 • Brwdfrydedd dros weithio gyda phobl
 • Sgiliau cyfathrebu da
 • Cydymdeimlad a thosturi
 • Y gallu i feithrin perthnasoedd dibynadwy
 • Y gallu i fod yn aelod da o dîm
 • Sgiliau trefnu da
 • Hyblygrwydd
 • Y gallu i gadw cofnodion cywir
 • Cadernid
 • Y gallu i addasu i sefyllfaoedd heriol a di-ddal
 • Agwedd agored a chynhwysol

Am fwy o wybodaeth am y cymwysterau ar gyfer y rôl hon gweler Gofal Cymdeithasol Cymru.

Name : Nel Owen
Overview : Gweithiodd Nel ar fferm am 13 mlynedd cyn newid gyrfa a dod yn Weithiwr Cymorth Gofal Cartref, yn gofalu am bobl yn ei chymuned.

Swyddi gwag mewn gofal

Mae Cymru angen mwy o weithiwyr gofal cymdeithasol.

Mae llawer o bobl sy’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol wedi neidio o swyddi fel lletygarwch neu fanwerthu. Defnyddiwch eich sgiliau trosglwyddadwy a gwnewch gais nawr.

Search for jobs