Skip to main content

Nyrs Cartref Gofal i Oedolion


Mae Cymru Iachach: Ein Cynllun Iechyd a Gofal Cymdeithasol, yn nodi uchelgais clir i ddod ynghyd â gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol er budd y cyhoedd. Mae’r rôl hon yn ei gwneud hi’n haws i’r GIG a gofal cymdeithasol gydweithio mewn ffordd gydgysylltiedig.


Fel Nyrs Cartref Gofal i Oedolion, byddwch yn darparu gofal sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn  i breswylwyr sydd ag anghenion iechyd cymhleth yn aml.

Gan weithio fel rhan o dîm gyda gweithwyr proffesiynol eraill, byddwch yn canolbwyntio ar gyflyrau iechyd preswylwyr ac ar eu heffaith ar eu cyfranogiad mewn gweithgarwch cymdeithasol.

Gan ystyried ymarfer clinigol gorau, byddwch yn cefnogi dewis preswylwyr o ymyriadau ac yn canolbwyntio ar adnabod newidiadau mewn symptomau yn gynnar i osgoi argyfyngau.

Byddwch yn cefnogi rheolwyr ac yn gyfrifol am ddiweddaru cofnodion ar gyfer pob preswylydd.

I fod yn llwyddiannus yn y swydd hon mae angen:

 • Y gallu i ddarparu gofal sy’n canolbwyntio ar y person
 • Y gallu i wneud penderfyniadau clinigol seiliedig ar dystiolaeth
 • Y gallu i gynllunio a chydlynu cynlluniau gofal unigol
 • Y gallu i weithio’n dda mewn tîm
 • Sgiliau dirprwyo a goruchwylio
 • Sgiliau cyfathrebu da
 • Empathi a thrugaredd
 • Y gallu i feithrin cysylltiadau llawn ymddiriedaeth
 • Y gallu i wneud a chynnal cofnodion meddygol cywir
 • Gwydnwch
 • Cymhelliant a phenderfyniad
 • Y gallu i addasu i sefyllfaoedd anodd a rhai sy’n newid.

Am fwy o wybodaeth am y cymwysterau ar gyfer y rôl hon gweler Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth.

Enw : Karen Wood
Trosolwg : Dechreuodd Karen ar ei thaith gofal cymdeithasol yn 18 oed a bu’n gweithio mewn ysgol anabledd dysgu. Ar ôl blynyddoedd o ddatblygu, mae hi wedi ennill Nyrs y Flwyddyn Cymru ac wedi gweithio mewn lleoliadau gofal cymdeithasol fel Nyrs ar hyd ei gyrfa.

Swyddi gwag mewn gofal

Mae Cymru angen mwy o weithiwyr gofal cymdeithasol.

Mae llawer o bobl sy’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol wedi neidio o swyddi fel lletygarwch neu fanwerthu. Defnyddiwch eich sgiliau trosglwyddadwy a gwnewch gais nawr.

Chwilio