Skip to main content

Rheolwr Cartref Gofal


Fel Rheolwr Cartref Gofal, byddwch yn pennu cyfeiriad gweithredol a threfnu bod y cartref yn gweithredu’n effeithiol.

Byddwch yn gyfrifol am ethos cyffredinol a diwylliant y cartref a’ch cyfrifoldeb chi fydd sicrhau bod gan y preswylwyr a’r staff le cartrefol, croesawgar a diogel i fyw a gweithio ynddo.

Bydd gennych wybodaeth drylwyr am gynllun gofal pob preswylydd. Gan ddefnyddio dull sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn, byddwch yn cefnogi pob preswylydd gyda’u hanghenion corfforol, cymdeithasol, emosiynol a diwylliannol.

Byddwch yn darparu arweiniad, canllawiau a chymorth i staff. Byddwch yn sicrhau eu bod yn cydymffurfio â pholisïau, deddfwriaethau a rheoliadau cwmni. Byddwch yn goruchwylio Dirprwy Reolwyr, Gweithwyr Cartref Gofal ac Uwch Weithwyr Cartref Gofal.

Byddwch yn gwbl gyfrifol am y cartref gofal a bydd angen i chi gyfathrebu yn effeithiol ag asiantaethau allanol i sicrhau bod y cartref yn cwrdd â safonau gofal perthnasol. Byddwch yn gyfrifol am wneud gwaith papur a diweddaru cofnodion ar gyfer y preswylwyr ac unrhyw ddogfennaeth sy’n angenrheidiol. Byddwch hefyd yn rheoli prosesau recriwtio a disgyblu.

I fod yn llwyddiannus yn y swydd hon mae angen:

 • Brwdfrydedd dros ofalu am bobl hŷn a’u teuluoedd
 • Sgiliau cyfathrebu da
 • Empathi a thrugaredd
 • Y gallu i feithrin cydberthnasau llawn ymddiriedaeth
 • Gweithio’n dda mewn tîm
 • Sgiliau trefnu
 • Hyblygrwydd
 • Y gallu i wneud a chynnal cofnodion cywir
 • Cydnerthedd
 • Cymhelliant a phenderfyniad
 • Y gallu i addasu i sefyllfaoedd anodd a newidiol
 • Dull agored a chynhwysol
 • Sgiliau arwain a rheoli
 • Y gallu i roi cyfeiriad a goruchwylio aelodau eraill o’r tîm
 • Dealltwriaeth lawn o ofynion cyfreithiol a rheoliadau sy’n berthnasol i’r rôl
 • Sylw i fanylder, gan sicrhau bod y wybodaeth gywir yn cael ei chofnodi ym mhob gwaith papur.

Am fwy o wybodaeth am y cymwysterau ar gyfer y rôl hon gweler Gofal Cymdeithasol Cymru.

Enw : Wendy Ticehurst, Cartref Gofal Llys Brocastle
Trosolwg : Os wyt ti'n berson naturiol gofalgar, gydag empathi, gall gyrfa mewn gofal cymdeithasol dy helpu i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl. Diolch Cartref Gofal Llys Brocastle.

Swyddi gwag mewn gofal

Mae Cymru angen mwy o weithiwyr gofal cymdeithasol.

Mae llawer o bobl sy’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol wedi neidio o swyddi fel lletygarwch neu fanwerthu. Defnyddiwch eich sgiliau trosglwyddadwy a gwnewch gais nawr.

Chwilio