fbpx
Skip to main content

Rheolwr Tîm Gwaith Cymdeithasol


Fel Rheolwr Tîm Gwaith Cymdeithasol, byddwch yn gyfrifol am reoli tîm gwaith cymdeithasol o ddydd i ddydd. Mae timau yn gallu gweithio gyda phlant, teuluoedd, y rhai â phroblemau iechyd meddwl neu bobl hŷn; efallai y byddant yn gweithio mewn cymunedau lleol neu yn swyddfeydd canolog y cyngor. Byddwch chi a’ch tîm yn gweithio i sicrhau’r canlyniadau gorau posibl i bobl sydd angen cymorth.

Byddwch yn darparu arweinyddiaeth, arweiniad a chymorth i dîm o weithwyr cymdeithasol, ac weithiau staff iechyd a gofal cymdeithasol eraill, gan eu helpu i fagu eu hyder a’u gwydnwch. Byddwch yn darparu arweiniad ac argymhellion, gan sicrhau bod y camau mwyaf priodol yn cael eu cymryd mewn ymateb i atgyfeiriadau a dderbynnir.

Byddwch yn goruchwylio staff yn rheolaidd, yn cynnal arfarniadau perfformiad ac yn cefnogi eu twf proffesiynol. Byddwch yn sicrhau hefyd fod staff yn cydymffurfio â pholisïau, deddfwriaeth a rheoliadau.

Byddwch yn rhoi cyngor i’r cyhoedd ac i weithwyr proffesiynol eraill. Byddwch yn cadeirio cyfarfodydd ac yn sicrhau bod cynlluniau a chofnodion ysgrifenedig yn gywir a chyfredol ar gyfer pob un o’r unigolion hynny y mae eich tîm yn eu cefnogi. Efallai y byddwch yn rheoli adnoddau a chyllidebau hefyd.

I fod yn llwyddiannus yn y swydd hon mae angen:

 • Sgiliau rheoli ac arwain, gan gynnwys goruchwylio a hyfforddi
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da
 • Ymagwedd hyblyg at waith a’r gallu i ymateb i flaenoriaethau sy’n gwrthdaro
 • Y gallu i feddwl yn feirniadol a bod yn greadigol a chanolbwyntio ar atebion
 • Y gallu i feithrin cysylltiadau effeithiol a datblygu perthynas â gweithwyr proffesiynol a’r cyhoedd
 • Doethineb, empathi ac amynedd
 • Agwedd anfeirniadol ac ymrwymiad i ymateb i bawb gydag ymdeimlad o degwch
 • Trugaredd, gwydnwch a pharodrwydd i ymdrin â sefyllfaoedd anodd
 • Sgiliau cyfrifiadurol
 • Sgiliau gweinyddol, adrodd a rheoli amser da
 • Sgiliau rheoli arian

Am fwy o wybodaeth am y cymwysterau ar gyfer y rôl hon gweler Gofal Cymdeithasol Cymru.

Swyddi gwag mewn gofal

Mae Cymru angen mwy o weithiwyr gofal cymdeithasol.

Mae llawer o bobl sy’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol wedi neidio o swyddi fel lletygarwch neu fanwerthu. Defnyddiwch eich sgiliau trosglwyddadwy a gwnewch gais nawr.

Chwilio