Skip to main content
Community Equipment Service Assistant Conwy County Borough Council
Lleoliad: Conwy County, Wales

I wneud cais am y swydd hon, ewch i’n gwefan lle byddwch yn llenwi cais ar lein.Noder nid yw’r awdurdod yn cyhoeddi ffurflenni cais ac nid yw’n derbyn CVs.Gwasanaeth: Gwasanaethau Oedolion a Chymunedau IntegredigAdain: Lles y GymunedMae Storfa Benthyg Cyfarpar Cymunedol Gofal Cymdeithasol Conwy yn chwilio am Gymhorthydd Cyfarpar Cymunedol llawn amser, parhaol. Dyma gyfle cyffrous i weithio gyda thîm sefydledig a phrofiadol Fel aelod o’r tîm byddwch yn gyfrifol am ddarparu a gosod amrywiaeth o gyfarpar cymunedol a theleofal yn ddiogel i bobl sydd ag anghenion Iechyd a Gofal Cymdeithasol, yn bennaf yn Sir Conwy. Fe fyddwch chi’n gweithio gyda phobl o bob oedran a’u teuluoedd/gofalwyr, yn cynnwys pobl sydd wedi cael eu rhyddhau o’r ysbyty’n ddiweddar. Fe fyddwch chi’n gweithio’n agos gydag amrywiaeth o weithwyr Iechyd a Gofal Cymdeithasol proffesiynol. Byddwch yn meddu ar nifer o briodoleddau ar gyfer y swydd a fydd yn galluogi aelodau o’n cymuned i fyw mor annibynnol â phosibl yn eu cartrefi eu hunain, sef: – Egni a lefelau da o ffitrwydd i sicrhau fod cyfarpar yn cael ei ddarparu’n ddiogel ac yn effeithlon- Sgiliau greddfol i ddatrys problem ag agwedd ‘gallu gwneud’.- Sgiliau cyfathrebu gwych tra’n gweithio gyda chwsmeriaid a chydweithwyr o sefydliadau gwahanol – Sgiliau trefnu mewn amgylchedd lle mae addasu i newid yn gyffredin – Dawn ar gyfer technoleg sydd o fudd i’r cwsmer ac i’r swydd – Aelod tîm medrus a’r awydd i helpu cydweithwyr – Cymhelliant cryf i weithio’n annibynnol Yn gyfnewid, byddwch yn derbyn:- Amgylchedd gwaith rhagorol- Cyfle i ddatblygu eich sylfaen sgiliau – Goruchwyliaeth reolaidd a chefnogol- Y cyfle i weithio gydag ystod o bartneriaid a sefydliadau Mae trwydded yrru gyfredol yn hanfodol ar gyfer y swydd hon, ac mae’r gallu i sgwrsio’n gartrefol yn y Gymraeg yn ddymunol. Bydd gofyn i chi wneud archwiliad Datgeliad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd. Wedi’i leoli yn Ysbyty Bryn y Neuadd yn Llanfairfechan, mae’r Storfa Cyfarpar Gymunedol yn gweithio mewn partneriaeth gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Cyngor Sir Ynys Môn a Chyngor Gwynedd; ac mae’n cael ei gynnal gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.Mae Conwy wedi ymrwymo i ddiogelu – bydd cymwysterau a geirdaon yn cael eu gwirioManylion y Rheolwr ar gyfer trafodaeth anffurfiol am y swydd: John Ashley / Rheolwr Tim / 01492 576558 /john.ashley@conwy.gov.ukTo apply for this vacancy, please visit our website where you will apply online.Please note the authority no longer issues application forms and does not accept CVs.Service: Integrated Adult and Community ServicesSection: Community WellbeingThe Community Equipment Loan Store within Conwy Social Care is looking for a full time, permanent Community Equipment Assistant. This is an exciting opportunity to work with an established & experienced team. As a member of the team you will be responsible for the safe delivery and fitting of a variety of community equipment and Telecare for people with Health and Social Care needs, primarily in the county of Conwy. You will be working with people of all ages and their families/carers, including people who have recently been discharged from Hospital. You will also work closely with a variety of Health & Social Care professionals.There are a number of attributes for the role that you will possess, that will enable members of our community to live as independently as possible in their own homes; these are:- Energy & good fitness levels to ensure equipment is delivered safely and efficiently- Instinctive problem solving skills and a ‘can do’ attitude.- Great communication skills whilst working with customers & colleagues from different organisations- Proven organisational skills in an environment where adapting to change is common- Aptitude for technology that benefits both the customer and job role – Skilled team player and desire to help colleagues- Strong initiative to work independently In return, you will receive:- An excellent working environment- An opportunity to develop your skill base- Regular and supportive supervision- The chance to experience working with a range of partners and organisationsA current driving licence is essential for this post and the ability to speak conversational Welsh is desirable.You will be required to undertake a Disclosure check by the Disclosure & Barring Service.Based at Bryn y Neuadd Hospital in Llanfairfechan, the Community Equipment Store works in partnership with Conwy County Borough Council, Isle of Anglesey County Council, and Gwynedd Council; it is hosted by Betsi Cadwaladr University Health Board.Conwy is committed to safeguarding – qualifications and references will be verified.Manager details for informal discussion regarding the post: John Ashley / Team Manager / 01492 576558 / john.ashley@conwy.gov.uk

Proud member of the Disability Confident employer scheme

About Disability Confident

A Disability Confident employer will generally offer an interview to any applicant that declares they have a disability and meets the minimum criteria for the job as defined by the employer. It is important to note that in certain recruitment situations such as high-volume, seasonal and high-peak times, the employer may wish to limit the overall numbers of interviews offered to both disabled people and non-disabled people. For more details please go to Disability Confident.


Rheolir ceisiadau am y swydd hon ar wefan allanol.

Gwneud cais am y swydd hon ar safle external