Skip to main content
Administration Liaison Officer Conwy County Borough Council
Lleoliad: Llanfairfechan, Conwy County
Dros dro

I wneud cais am y swydd hon, ewch i’n gwefan lle byddwch yn llenwi cais ar lein.Noder nid yw’r awdurdod yn cyhoeddi ffurflenni cais ac nid yw’n derbyn CVs.Gwasanaeth: Gwasanaethau Oedolion a Chymunedol IntegredigAdain: Gwasanaethau Busnes a ThrawsnewidRydym yn chwilio am person egnïol a chryf eu cymhelliant i gydlynu’r llif gwaith gweinyddol a chynorthwyo wrth gefnogi datblygiad y Timau Adnoddau Cymunedol. Mae’r swydd yn gyfle i fod ar flaen y gad wrth weithredu dull newydd o ddarparu cymorth gweinyddol ar gyfer y timau Gofal Cymdeithasol ac Iechyd sy’n gweithio yn y gymuned. Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn chwarae rhan allweddol wrth ddatblygu’r dull cefnogi busnes ar gyfer y timau adnoddau cymunedol.Byddwn yn cynnig hyfforddiant a chefnogaeth i chi. Er mwyn cael eich ystyried ar gyfer y rôl hon bydd angen i chi fod â lefel uchel o uniondeb, bod yn barod i herio a dadansoddi arferion gwaith cyfredol, a bod â gwytnwch personol mewn amgylchedd gwaith prysur.Gweithio mewn ardal ddwyieithog, byddai’r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg a Saesneg yn hanfodol, ac rydym yn mynd ati i annog ymgeiswyr i fod yn rhugl yn y Gymraeg.Os dymuna unrhyw ymgeisydd gael ei (h)ystyried ar gyfer secondiad yn y swydd hon, bydd yn rhaid cael caniatâd y rheolwr cyn gwneud cais.Anogir ymgeiswyr i gyfeirio at yr wybodaeth atodol a ddarperir ar y disgrifiad swydd ac i gynnwys tystiolaeth o brofiad / gwybodaeth berthnasol wrth wneud cais.Mae Conwy wedi ymrwymo i ddiogelu – bydd cymwysterau a geirdaon yn cael eu gwirioManylion y Rheolwr ar gyfer trafodaeth anffurfiol am y swydd: Dawn Meek, Rheolwr Cymorth Busnes a Chyfleusterau, (01492) 575750, To apply for this vacancy, please visit our website where you will apply online.Please note the authority no longer issues application forms and does not accept CVs.Service: Integrated Adults & Community Services Section: Business & TransformationWe are looking for a dynamic and motivated individual to coordinate the administration workflow and assist with supporting the development of the Community Resource Teams. This role offers an opportunity to be at the forefront of a new way of delivering administrative support for Social Care and Health teams working in the community. The successful candidate will be key in shaping the business support model for the community resource teams.We will provide you with training and support. To be considered for this role you will need to have a high level of integrity, be willing to challenge and analyse current working practices, and have personal resilience in a fast paced working environment.Working in a bilingual area the ability to communicate in both Welsh and English is advantageous and we actively encourage applicants with Welsh fluency.Candidates who wish to be considered for a secondment opportunity for this role must gain permission from their manager prior to applying.Applicants are encouraged to make reference to the person specification on the job description and evidence relevant experience/knowledge in applying for the position.Conwy is committed to safeguarding – qualifications and references will be verified.Manager details for informal discussion regarding the post: Dawn Meek, Service Manager – Business & Transformation, (01492) 575750

Proud member of the Disability Confident employer scheme

About Disability Confident

A Disability Confident employer will generally offer an interview to any applicant that declares they have a disability and meets the minimum criteria for the job as defined by the employer. It is important to note that in certain recruitment situations such as high-volume, seasonal and high-peak times, the employer may wish to limit the overall numbers of interviews offered to both disabled people and non-disabled people. For more details please go to Disability Confident.


Rheolir ceisiadau am y swydd hon ar wefan allanol.

Gwneud cais am y swydd hon ar safle external