fbpx
Skip to main content
Gweithiwr Cymdeithasol – Rheoli Gofal Plant Pembrokeshire County Council
Location: Pembrokeshire
Llawn Amser

Mae’r swydd yn barhaol ac yn amser llawn am 37 awr yr wythnos.

Mae gennym gyfle gwych i weithiwr cymdeithasol cymwys a phrofiadol ymuno â thîm Rheoli Gofal Plant Cyngor Sir Penfro o fewn y gyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai.

Bydd ymuno â’n tîm yn Sir Benfro yn rhoi llawer o gyfleoedd i chi ddod â syniadau newydd, datblygu’n broffesiynol, a chyfrannu’n uniongyrchol at y gwasanaeth i hyrwyddo diwylliant o welliant, myfyrio a dysgu parhaus.

Rydyn ni’n darparu strwythur gweithio cefnogol ar draws pob un o’n timau gofal cymdeithasol, gan sicrhau bod gennych chi’r cyfan sydd ei angen arnoch i berfformio hyd eithaf eich gallu, wrth wneud swydd rydych chi’n ei charu.

Gyda’r golygfeydd anhygoel, bywyd arfordirol ac ystod eang o weithgareddau hamdden, mae gan Sir Benfro dipyn i’w gynnig – ac felly ninnau hefyd. Yn ogystal â thîm rheoli cefnogol, dim ond rhagflas yw’r canlynol o’r ystod o fuddion y gallwch fanteisio arnynt wrth ymuno â thîm Cyngor Sir Penfro:

• Hyd at 30 diwrnod o wyliau blynyddol hael
• Aelodaeth o gynllun pensiwn buddion diffiniedig ‘cyfartaledd gyrfa’ llywodraeth leol
• Opsiynau ar gyfer gweithio hyblyg a gweithio ystwyth
• Amrediad eang o adnoddau i gefnogi’ch iechyd a llesiant, gan gynnwys gwasanaeth iechyd galwedigaethol proffesiynol mewnol a mynediad i wasanaethau cwnsela
• Cynllun tâl mamolaeth a thadolaeth galwedigaethol hael, ar ben buddion statudol
• Mynediad i ostyngiadau i weithwyr ar amrediad o nwyddau, gwasanaethau ac atyniadau, gan gynnwys canolfannau hamdden
• Cynlluniau ceir a beicio trwy aberthu cyflog
• Pecyn adleoli hael o hyd at £8,000 – a allai, er enghraifft, gynnwys rhent yn lle prynu tŷ, ffioedd symud tŷ a storio, a ffioedd cyfreithiol / trefnu morgais ar gyfer prynu tŷ

Dolen i’r swydd – https://jobs.pembrokeshire.gov.uk/tlive_webrecruitment/wrd/run/etrec179gf.open?WVID=7472197Xwc&LANG=CYM&VACANCY_ID=948985Ld0I