fbpx
Skip to main content
Gweithiwr Gofal Cymdeithasol X4 / SOCIAL CARE WORKER X4 Isle of Anglesey County Council
Lleoliad: Ynys Môn
Dros dro

I wneud cais am y swydd hon ewch i’n gwefan – https://recruitment.anglesey.gov.uk/wrl/pages/main.jsf?language=cy
To apply for this vacancy please visit our website – https://recruitment.anglesey.gov.uk/wrl/pages/vacancy.jsf?latest=01004375

Paratoi ar gyfer, a gweithio gydag unigolion, teuluoedd ac eraill yn unol â chyfarwyddyd a
roddir gan y Gweithiwr Cymdeithasol / Rheolwr Tîm.
Gweithredu’n briodol ar ôl derbyn atgyfeiriadau / achosion newydd, gan gynnwys adolygu
nodiadau achos a deunyddiau perthnasol eraill cyn gwneud y cyswllt cyntaf.
Gweithio gyda’r defnyddiwr gwasanaeth ac eraill (teulu, gofalwyr, grwpiau cymorth a gweithwyr
proffesiynol eraill) fel y bo’n briodol ac o dan arweiniad y Gweithiwr Cymdeithasol / Rheolwr Tîm
o fewn y fframwaith ar gyfer y tîm gwaith cymdeithasol. Dylai hyn fod ar lefel gweithiwr gofal
cymdeithasol – nid gwaith y mae gofyn i weithiwr cymdeithasol cofrestredig ei wneud.
Dangos dull rhyngasiantaethol, amlddisgyblaethol a phartneriaethol o weithio i ddarparu
gwasanaeth ymarfer gorau

Cynllunio, gweithredu, adolygu a gwerthuso arferion gydag unigolion, teuluoedd a phobl
eraill.
Sicrhau y gweithrdir y cynlluniau gofal / cymorth y cytunwyd arnynt o dan arweiniad y Gweithiwr
Cymdeithasol / Rheolwr Tîm mewn cydweithrediad ag asiantaethau eraill a darparwyr
gwasanaethau.
Rhoi sylw i ymddygiad y defnyddiwr gwasanaeth, ac eraill, mewn ffordd adeiladol er mwyn
lleihau’r risg o niwed ac atal camdriniaeth.
Sicrhau y cofnodir achosion yn effeithiol, yn gywir ac yn gyflawn gan ddefnyddio systemau a
meddalwedd TG fel bo’n briodol.
Dan arweiniad y Gweithiwr Cymdeithasol / Rheolwr Tîm, defnyddio eich sgiliau i ymgysylltu â
phlant a theuluoedd i sicrhau y rhoddir cynnig ar brosesau cymorth a newid.

Cynorthwyo unigolion i gynrychioli eu hanghenion, eu safwyntiau a’u hamgylchiadau
Darparu adroddiadau clir a chywir i’r safon ac o fewn yr amserlenni sy’n ofynnol yn y maes
gwaith arbenigol.
Eiriol dros, a chyda defnyddwyr gwasanaeth, teuluoedd a phobl eraill.

Main Duties / Responsibilities:
Prepare for, and work with individuals, families & others to direction provided by the Social
Worker/Team Manager.
Act appropriately upon receiving referrals/new cases, including reviewing case notes and other
relevant material prior to making initial contact.
Work with the service user and others (family, carers, support groups and other professionals) as
appropriate and under the guidance of the social worker/Team Manager within the framework for
the social work team. This should be at a social care worker level, not work which requires a
registered social worker to carry it out.
Demonstrate effective interagency, multidisciplinary and partnership working to provide a best
practice service
Complete assessments (Part 2) with families and formulate basis of a care plan.
Complete interventions with children and families that support positive changes within the family’s
life.

Plan, carry out, review and evaluate practice with individuals, families & others.
Ensure the implementation of agreed care/support plans under the guidance of the Social
Worker/Team Manager in liaison with other agencies and service providers.
Address behaviour in the service user, and others, in a constructive way in order to minimise risk
of harm and prevent abuse.
Ensure effective case recording which is accurate and complete using IT systems and software
as appropriate.
Under the guidance of the Social Worker/Team Manager use your skills to engage with children
and families to ensure that appropriate support & change processes are attempted.

Support individuals to represent their needs, views and circumstances
Provide clear and accurate reports to the standard and within timescales required in the specialist
area of work.
Advocate for, and with service users, families and other