Skip to main content

Mae gwasanaethau cymdeithasol yn darparu cefnogaeth i gymunedau Cymru. Ond beth ydyn nhw, a phwy sy’n cael cymorth? Mae’r dudalen hon yn rhoi cyflwyniad clir i’r gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru. Mae gennym hefyd gyngor i unrhyw un sy’n chwilio am swydd ym maes gwasanaethau cymdeithasol, neu bobl sydd â diddordeb mewn ennill cymwysterau a hyfforddi ar gyfer y swydd.

 

Beth yw gwasanaethau cymdeithasol?

Mae gwasanaethau cymdeithasol yn bodoli i ddarparu cefnogaeth sy’n canolbwyntio ar wella lles teuluoedd, plant, oedolion a gofalwyr.

Un rôl allweddol yn y gwasanaethau cymdeithasol yw rôl y gweithiwr cymdeithasol. Rhaid bod gan weithiwr cymdeithasol radd mewn gwaith cymdeithasol a bod wedi ei gofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru. Mae’n cael ei hyfforddi i roi cefnogaeth a all helpu pobl i wneud newidiadau a datrys problemau personol a chymdeithasol.

Gall y gefnogaeth honno gynnwys gwaith arbenigol neu gan amrywiol asiantaethau, megis gwybodaeth, cyngor a gwasanaethau cymorth. Hefyd mae Timau Dyletswydd Brys (EDT), timau diogelu a gwasanaethau iechyd meddwl. Rhoddir cefnogaeth ym mha bynnag leoliad y mae ei angen, felly gallai gweithwyr cymdeithasol gael eu hunain yn gweithio mewn cartrefi, ysgolion, ysbytai neu o fewn sefydliadau eraill y sector cyhoeddus, preifat neu wirfoddol.

Er bod rôl gwasanaethau cymdeithasol yn gymhleth ac yn amrywiol, darparu gofal a chefnogaeth hanfodol yw’r sylfaen allweddol. Maent yn darparu llais i deuluoedd, plant, oedolion a gofalwyr, gan greu amgylchedd diogel ac iach sy’n hyrwyddo hawliau a lles dynol.

 

Sut mae cysylltu â’r Gwasanaethau Cymdeithasol?

Os ydych chi am gysylltu â’ch awdurdod lleol neu gwmni dielw i ofyn am wasanaethau cymdeithasol yng Nghymru, mae modd chwilio gwefan GIG 111 Cymru am wasanaethau lleol. Cofnodwch eich tref, dinas neu god post er mwyn dod o hyd i wasanaethau lleol.

Fel arall, mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) yn darparu dolenni a manylion cyswllt ar gyfer holl Awdurdodau Lleol Cymru.

 

Dod o hyd i swyddi yn y Gwasanaethau Cymdeithasol

Mae sawl math o rôl ar gael yn y gwasanaethau cymdeithasol – gweithiwr cymdeithasol, cynghorydd i berson ifanc, a chynorthwyydd gwasanaethau cymdeithasol. Gall gweithwyr cymdeithasol sydd newydd gymhwyso neu weithwyr profiadol ddechrau chwilio am swyddi yma ar wefan Gofalwn Cymru.

Efallai yr hoffech hefyd gysylltu â’ch awdurdod lleol i holi am swyddi gwag.

 

A ddylwn i ddilyn gyrfa fel Gweithiwr Cymdeithasol?

Mae paratoi at weithio ym maes gwaith cymdeithasol yn ddewis gyrfa i’w edmygu ac mae angen llawer o sgiliau. Bydd angen sgiliau cyfathrebu a dyfalbarhad rhagorol arnoch i wynebu’r heriau beunyddiol a ddaw yn sgil y swydd hon. Bydd angen y gallu arnoch hefyd i ddysgu am theori cyfraith, polisi a gwaith cymdeithasol wrth ennill eich cymwysterau. Os oes gennych y rhinweddau hyn a’ch bod yn awyddus i hyrwyddo llesiant pobl a gwella eu canlyniadau, gallai gyrfa yn y gwasanaethau cymdeithasol fod yn addas i chi.

Os nad ydych chi’n hoff o bynciau a gwaith academaidd gall hyn wneud i rai pobl ailfeddwl a theimlo nad dyma’r dewis iddyn nhw. Ond os ydych chi’n awyddus iawn i ofalu am eraill, gallech fod yn weithiwr cymdeithasol rhagorol. Enghraifft berffaith o berson o’r fath yw Amy o Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili. Gadawodd hi’r ysgol heb unrhyw gymwysterau ond yn 33 oed, ar ôl bod yn ofalwr maeth ac ar ôl gweithio mewn canolfan alwadau, mae hi wedi cymhwyso fel gweithiwr cymdeithasol. Bellach mae ganddi swydd lle nad oes unrhyw ddau ddiwrnod yr un fath, ac mae’n cael boddhad mawr o’i gwaith trwy feithrin perthnasoedd a grymuso teuluoedd.

Edrych ar yr Astudiaeth Achos – Amy, Gweithiwr Cymdeithasol.

I ddysgu rhagor am sut i gael cymwysterau a hyfforddiant, mae gwefan Gofal Cymdeithasol Cymru yn cynnwys yr holl wybodaeth angenrheidiol i’ch galluogi i gychwyn yn y proffesiwn cyffrous, gwerth chweil a heriol hwn. Mae gwybodaeth am gyllid ar gyfer graddau gwaith cymdeithasol yng Nghymru hefyd ar gael

Mae Cylch Chwarae neu Gylch Meithrin yn darparu profiad safonol o chwarae, dysgu a datblygu i blant rhwng dwy a phedair oed. Fe welwch ragor o wybodaeth am yr hyn maen nhw’n ei wneud a chyngor ar sut i ddod o hyd i swydd mewn cylch chwarae ar y dudalen hon.

 

Beth yw Cylch Chwarae / Cylch Meithrin?

Mae Cylchoedd Chwarae/ Cylchoedd Meithrin hefyd yn cael yr enw ‘Gofal Sesiynol’. Fel rheol, darperir pob sesiwn am hyd at bedair awr y dydd ac mae plant sy’n mynychu yn cael eu cefnogi i ddysgu trwy chwarae a chymryd rhan.

Mae modd rhedeg grwpiau chwarae yn breifat neu gan bwyllgor o rieni neu ofalwyr lleol. Yn aml, cynhelir y sesiynau mewn canolfannau cymunedol, ysgolion neu feithrinfeydd. Gallant ddigwydd yn ystod y tymor yn unig, neu yn ystod gwyliau’r ysgol, a gallant ddarparu gwasanaethau cymorth i gefnogi ysgolion cynradd lleol.

Nod darparwyr yw creu amgylchedd diogel a gafaelgar lle gall plant ddysgu trwy chwarae a chymryd rhan mewn gweithgareddau cynhwysol. Gall plant ddatblygu eu sgiliau cymdeithasol trwy ryngweithio â phlant eraill.

Mae’n ofynnol i Gylchoedd Chwarae / Cylchoedd Meithrin yng Nghymru fodloni’r safonau gofynnol a nodwyd ac a orfodir gan Arolygiaeth Gofal Cymru.

 

Dod o hyd i swydd mewn Cylch Chwarae / Cylch Meithrin

Os ydych chi’n barod i ddod o hyd i’ch rôl nesaf ar unwaith, gallwch chi ddechrau yma trwy bori trwy’r swyddi gwag a restrir ar ein gwefan.

Mae gweithio mewn cylch chwarae neu gylch meithrin yn opsiwn gwych i unrhyw un sydd â diddordeb mewn datblygiad plant trwy chwarae a dysgu. Rydym ni wedi creu fideo i dynnu sylw at ba mor bwysig yw’r gweithwyr hyn wrth helpu plant i gyrraedd eu potensial.

Gall gweithio yn y blynyddoedd cynnar fod yn yrfa hir sy’n rhoi llawer o foddhad. Fe welwch rolau swydd o ymarferydd cynorthwyol gofal sesiynol, i ymarferydd a’r holl ffordd i fyny i reolwr yn y maes hwn. Mae Jane yn rhoi darlun gwych inni o’r yrfa 33 mlynedd y mae wedi’i gael yn gweithio gyda’r blynyddoedd cynnar, lle mae’n pwysleisio pa mor arbennig a gwerth chweil yw’r gwaith. Gallwch wylio fideo Jane yma

Os ydych chi am gymryd eich cam cyntaf i weithio yn y blynyddoedd cynnar, mae gan y Gymdeithas Broffesiynol ar gyfer Gofal Plant a Blynyddoedd Cynnar (PACEY) ganllaw gwych ar sut i ddechrau. Gallwch ei ddarllen ar wefan PACEY.

Mae Blynyddoedd Cynnar Cymru yn darparu cefnogaeth ac arweiniad ar eu gwefan i aelodau ac i unigolion sydd â diddordeb yn y sector gofal plant, yn gyflogedig neu’n gwirfoddoli:

Mae Mudiad Meithrin hefyd yn cynnig cefnogaeth ar gyfer hyfforddi ar eu gwefan:

Mae gofal cartref yn hanfodol i blant a phobl ifanc ledled Cymru. Ond beth yn union yw gofal cartref a pham ei fod mor bwysig? Rydym yn egluro beth mae gofal cartref yn ei olygu ac yn rhoi cyngor ar sut i ddod o hyd i ddarparwr sy’n agos at eich cartref chi. Byddwch hefyd yn dysgu rhywfaint am y gwaith o ddarparu cefnogaeth gartref i blant a phobl ifanc, ac mae yna rai dolenni i’ch helpu i ddod o hyd i swyddi gofal cartref.

 

Beth yw Gofal Cartref?

Gelwir gofal cartref yn domiciliary care neu home care yn Saesneg. Mae’r gwasanaethau hyn yn darparu gofal a chefnogaeth hanfodol i blant a phobl ifanc sy’n byw gartref. Mae’r gefnogaeth hon yn cael ei chynllunio o gwmpas anghenion ac arferion plant a phobl ifanc i’w helpu i aros yn eu cartref mewn ffordd ddiogel gyda chefnogaeth.

Bydd gofalwr cartref yn darparu gwasanaethau amrywiol i’r plant a’r bobl ifanc y maent yn gofalu amdanynt. Yr unigolyn, ei anghenion ef ac anghenion y teulu/ gofalwyr a’r hyn sy’n bwysig iddyn nhw ddylai lywio’r ddarpariaeth. Gall y gefnogaeth hon gynnwys galluogi plant a phobl ifanc i gymryd rhan mewn gweithgareddau fel gwneud eu hunain yn barod i fynd i’r ysgol neu fynd ar wibdeithiau, meithrin cyfeillgarwch, cyfathrebu, chwarae a chael ansawdd bywyd da. Mae modd darparu rhai gwasanaethau gofal iechyd yn y cartref, lle bo hynny’n briodol.

Mae helpu plant a phobl ifanc i gynnal cysylltiadau â’u cymunedau yn un o’r agweddau pwysicaf ar y gwasanaeth hwn. Mae gofal cartref yn galluogi plant a phobl ifanc i barhau i wneud y pethau sydd bwysicaf iddyn nhw gan barhau i gadw cysylltiad â’u ffrindiau a’u teuluoedd.

 

Dod o hyd i wasanaethau Gofal Cartref

Mae gwasanaethau gofal cartref yn darparu staff proffesiynol a chymwys i gynnal ymweliadau cartref ledled Cymru. Mae’r gwasanaethau hyn yn addas ar gyfer pob math o blant a phobl ifanc, fel plant a phobl ifanc â salwch difrifol, plant a phobl ifanc sy’n gwella ar ôl cael llawdriniaeth, neu blant a phobl ifanc ag anghenion ychwanegol.

Os nad ydych yn siŵr ble i ddechrau chwilio am y darparwr cywir, gall ein cronfa ddata o ddarparwyr gwasanaeth gofal cartref ledled Cymru fod o gymorth. Gallwch hidlo’r canlyniadau i ddod o hyd i wasanaethau yn eich ardal chi a dysgu mwy amdanynt ar eu gwefannau.

 

Pwy sy’n rheoleiddio gwasanaethau Gofal Cartref?

Mae darparwyr gwasanaeth gofal cartref yn cael eu rheoleiddio yng Nghymru gan Arolygiaeth Gofal Cymru o dan Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 a ddaeth i rym ar Ebrill 2, 2018. Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Arolygiaeth Gofal Cymru.

Mae’r holl reolwyr a gweithwyr sy’n darparu Gwasanaethau Gofal Cartref wedi’u cofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru. Gallwch wneud cais i gofrestru neu i chwilio’r gofrestr ar-lein ar wefan Gofal Cymdeithasol Cymru.

Gweithio ym maes Gofal Cartref

Os ydych chi’n barod i chwilio am swyddi gwag gyda darparwyr gwasanaeth gofal cartref sy’n agos at eich cartref, mae gan borth swyddi Gofalwn Cymru y cyfleoedd diweddaraf.

Mae nifer o swyddi ar gael ym maes gwasanaethau gofal cartref, yn amrywio o weithwyr cymorth gofal cartref, i gydlynwyr gwasanaethau a rheolwyr. Mae’r swyddi amrywiol sydd ar gael yn addas ar gyfer pobl sy’n awyddus i ennill profiad, yn ogystal â phobl sydd eisoes â phrofiad a chymwysterau

Gall gweithio ym maes gwasanaethau gofal cartref fod yn heriol. Gall hefyd fod yn amrywiol, yn werth chweil ac yn hyblyg.

Mae gan gartrefi gofal rôl hanfodol yng nghymdeithas Cymru. Yma, rydym yn nodi beth yn union mae cartrefi gofal yn ei wneud ac yn darparu cyngor ar ddod o hyd i gartref gofal a fydd yn diwallu’ch anghenion. Rydym hefyd yn dangos i chi sut brofiad yw gweithio mewn cartref gofal a sut i ddod o hyd i swydd.

 

Beth yw Cartrefi Gofal?

Cartrefi gofal, a elwir yn gartrefi gofal preswyl hefyd, yw cartrefi lle mae oedolion yn gallu byw gyda’r gofal a’r cymorth ychwanegol a allai fod ei angen arnynt.

Maen nhw’n ceisio creu amgylchedd cartrefol a chroesawgar i’w trigolion, eu teuluoedd a’u ffrindiau, ac i staff. Yn ogystal â llety, maen nhw’n cynnig ystod eang o weithgareddau i drigolion eu mwynhau, a all gynnwys gwibdeithiau, ymarfer corff a gweithgareddau diwylliannol. Mae cartrefi gofal yn cefnogi pobl ag amrywiaeth o anghenion gwahanol ac yn helpu trigolion i fyw’r bywyd maen nhw am ei fyw.

Mae staff hyfforddedig ar gael ddydd a nos. Mae staff wedi ymroi i sicrhau bod anghenion unigol y trigolion yn cael eu diwallu. Mae hyn yn cynnwys darparu gofal personol fel ymolchi, gwisgo, bwyta, cymryd meddyginiaeth a mynd i’r toiled. Ymhellach, mae’r staff yn aml yn meithrin cyswllt clos â’r trigolion, gan ddarparu synnwyr o gyfeillgarwch a chymorth emosiynol.

Mae rhai cartrefi gofal yn darparu ar gyfer pobl ag anghenion meddygol penodol. Er enghraifft, i rywun sydd angen gofal bedair awr ar hugain gan nyrs gofrestredig. Gelwir y rhain yn gartrefi nyrsio, neu’n gartrefi gofal gyda nyrsio yn aml. Gellir cael y gwasanaeth hwn mewn rhai cartrefi gofal preswyl, tra bod rhai darparwyr yn darparu eu gwasanaethau’n benodol ar gyfer y rhai ag anghenion penodol.

 

Dod o hyd i Gartref Gofal yng Nghymru

Fel rheol, mae cartrefi gofal yn cael eu hystyried fel opsiwn i bobl nad ydyn nhw’n gallu byw yn eu cartref eu hunain mwyach (hyd yn oed gyda chymorth gan ffrindiau, teulu neu ofalwyr cyflogedig), neu bobl â chyflyrau meddygol cymhleth sydd angen sylw arbenigol.

Mae’n bwysig ystyried y math o ofal sydd ei angen wrth ymchwilio. Bydd darparwyr yn rhoi manylion am y gofal maen nhw’n arbenigo ynddo ar eu gwefan, ynghyd â’r manylion cyswllt i wneud ymholiadau pellach. Nid yw pob cartref gofal yn darparu mathau arbenigol o ofal fel gofal seibiant, gofal nyrsio neu ofal dementia, felly mae’n bwysig cofio hyn wrth ymchwilio. Bydd staff gwasanaethau cymdeithasol yn gallu helpu i ddod o hyd i gartref addas i ddiwallu’ch anghenion.

Yn ffodus, waeth a ydych chi’n chwilio am ofal preswyl ar gyfer blynyddoedd olaf bywyd neu am ofal mwy arbenigol, mae yna ddarparwyr i ddiwallu’ch anghenion ledled Cymru. Gallwch weld rhai o’r darparwyr sydd ar gael yn lleol i chi drwy ddefnyddio’n cronfa ddata o ddarparwyr gofal cymdeithasol.

 

Pwy sy’n rheoleiddio cartrefi gofal?

Yng Nghymru, mae’n rhaid i gartrefi gofal fod wedi’u cofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC), sy’n cofrestru, arolygu a chymryd camau i wella ansawdd gwasanaethau gofal ledled Cymru.

Daeth Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 i rym ar 2 Ebrill 2018. Mae’n canolbwyntio ar wella ansawdd gofal a chymorth, ac ar ganlyniadau lles i bobl sy’n defnyddio gwasanaethau. Roedd hefyd yn rhoi mwy o bwerau i Arolygiaeth Gofal Cymru gymryd camau cryfach, cyflymach pan fo angen. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Arolygiaeth Gofal Cymru.

 

Gweithio mewn Cartrefi Gofal

Os hoffech chwilio am swyddi yn agos atoch chi, mae porth Swyddi GofalwnCymru yn cynnwys y cyfleoedd diweddaraf.

Mae yna sawl rôl mewn cartref gofal, yn cynnwys gweithwyr gofal, nyrsys, a rheolwyr. Waeth a ydych chi’n cychwyn arni neu fod gennych chi brofiad a chymwysterau eisoes, mae yna swydd i chi yn y maes gofal.

Dydy gweithio mewn cartref gofal ddim yn addas i bawb ond gall roi boddhad mawr i’r person cywir. Os ydych am wybod am rai o fanteision ac anfanteision gweithio mewn cartref gofal, dyma Jake i roi rhywfaint o flas i ni. Mae e’n disgrifio’r berthynas sy’n cael ei meithrin â thrigolion, ond hefyd y pwysau a ddaw gyda’r swydd.

Os nad ydych yn siŵr o hyd ai dyma’r swydd iawn i chi, gwyliwch fideo Jean ar Gofal yn Galw: Gyrfa i chi? i ddysgu mwy am yrfa mewn cartref gofal.

 

Logo Gofal yn Galw

Gall gwasanaethau cymdeithasol helpu i gadw cymunedau gyda’i gilydd yng Nghymru. Ond beth mae’n ei olygu, a phwy mae’n ei helpu? Mae’r dudalen hon yn rhoi cyflwyniad clir i wasanaethau cymdeithasol yng Nghymru. Mae gennym gyngor hefyd i unrhyw un sy’n chwilio am swydd gwasanaethau cymdeithasol, neu bobl sydd â diddordeb mewn ennill cymwysterau a chael hyfforddiant ar gyfer y swydd.

 

Beth yw gwasanaethau cymdeithasol?

Mae gwasanaethau cymdeithasol yn bodoli i ddarparu cymorth sy’n canolbwyntio ar wella lles teuluoedd, plant, oedolion a gofalwyr. Mae gweithwyr cymdeithasol wedi cymhwyso’n llawn. Maen nhw wedi’u hyfforddi i ddarparu cymorth a all helpu pobl i wneud newidiadau a datrys problemau personol a chymdeithasol.

Gall cymorth gynnwys gwaith arbenigol neu aml-asiantaeth, fel gwasanaethau gwybodaeth, cyngor a chymorth. Mae yna Dimau Dyletswydd Argyfwng, timau diogelu a gwasanaethau iechyd meddwl hefyd. Caiff y cymorth ei ddarparu yn y lleoliad y mae ei angen, felly gall gweithwyr cymdeithasol weithio mewn cartrefi, ysgolion, ysbytai neu mewn sefydliadau sector cyhoeddus, preifat neu wirfoddol eraill.

Er bod rôl gwasanaethau cymdeithasol yn gymhleth ac amrywiol, mae’n seiliedig ar ddarparu gofal a chymorth hanfodol. Maen nhw’n darparu llais i deuluoedd, plant, oedolion a gofalwyr, gan greu amgylchedd diogel ac iach sy’n hyrwyddo hawliau dynol a lles.

 

Sut mae cysylltu â Gwasanaethau Cymdeithasol?

Os ydych am gysylltu â’ch awdurdod lleol neu sefydliad nid er elw i ofyn am wasanaethau cymdeithasol yng Nghymru, mae gan wefan GIG 111 Cymru gyfleuster cyfleus i chwilio am wasanaethau lleol. Nodwch eich tref, dinas neu god post i ddod o hyd i’ch gwasanaethau lleol.

Fel arall, mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) yn darparu dolenni a manylion cyswllt ar gyfer holl awdurdodau lleol Cymru.

 

Dod o hyd i swyddi Gwasanaethau Cymdeithasol

Gall gweithwyr cymdeithasol sydd newydd gymhwyso neu brofiadol ddechrau chwilio am swyddi ar wefan GofalwnCymru.

Gallech gysylltu â’ch awdurdod lleol i holi am swyddi. Mae yna sawl math o swydd ar gael ym maes gwasanaethau cymdeithasol, fel gweithiwr cymdeithasol, cynghorydd pobl ifanc, a chynorthwyydd gwasanaethau cymdeithasol.

 

A ddylwn i fod yn Weithiwr Cymdeithasol?

Mae mynd i faes gwaith cymdeithasol yn ddewis gyrfa gwerth chweil ac mae’n bosibl cael cyflog da, ond dydy e ddim yn llwybr hawdd i’w gymryd. Bydd angen sgiliau cyfathrebu rhagorol arnoch chi a bydd angen i chi fod yn wydn i wynebu heriau bob dydd y swydd. Bydd angen i chi fod yn ddigon galluog i allu dysgu am y gyfraith, polisi a theori gwaith cymdeithasol wrth ennill eich cymwysterau. Os oes gennych y nodweddion hyn a bod gennych angerdd am hyrwyddo lles a gwella canlyniadau i bobl, gall gyrfa ym maes gwasanaethau cymdeithasol fod yn addas i chi.

Gall hyn swnio’n frawychus neu dagu diddordeb rhywun os nad ydych chi’n berson academaidd, ond os ydych chi’n frwdfrydig ac yn awyddus i ofalu am eraill, gallwch fod yn weithiwr cymdeithasol gwych. Enghraifft berffaith o hyn yw Amy o Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili. Gadawodd yr ysgol heb unrhyw gymwysterau, ond cymhwysodd fel gweithiwr cymdeithasol yn 33 oed ar ôl bod yn ofalwr maeth a gweithio mewn canolfan alwadau. Mae nawr yn gweithio mewn swydd sy’n wahanol bob dydd, ac mae’n cael boddhad o feithrin perthynas ag eraill a grymuso teuluoedd.

Gwylio’r astudiaeth achos – Amy, Gweithiwr Cymdeithasol.

I gael rhagor o wybodaeth am sut i gymhwyso a hyfforddi, mae gwefan Gofal Cymdeithasol Cymru’n cynnwys yr holl wybodaeth angenrheidiol i gychwyn arni yn y proffesiwn cyffrous, gwerth chweil a heriol hwn. Mae gwybodaeth am ariannu graddau gwaith cymdeithasol yng Nghymru ar gael hefyd.

Wrth i’n poblogaeth heneiddio, mae gofal cartref yn dod yn hanfodol i bobl ledled Cymru. Ond beth yw gofal cartref yn union a pham ei fod mor bwysig? Rydym yn trafod beth yw gofal cartref ac yn rhoi cyngor ar sut i ddod o hyd i ddarparwr yn eich ardal chi. Rydym hefyd wedi rhoi cipolwg ar waith yn y maes, ac wedi cynnwys rhai dolenni i’ch helpu chi i ddod o hyd i swyddi gofal cartref.

 

Beth yw Gofal Cartref?

Mae’r gwasanaethau hyn yn darparu gofal a chymorth hanfodol i bobl sy’n byw yn eu cartrefi eu hunain. Mae’r cymorth yn cael ei drefnu ar sail anghenion a rwtîn pobl i’w helpu i aros yn eu cartref mewn ffordd ddiogel gyda chefnogaeth.

Bydd gofalwr cartref yn darparu gwasanaethau amrywiol i’r bobl dan eu gofal. Mae hyn yn cynnwys helpu gyda gofal personol, fel ymolchi a gwisgo. Gallant helpu o amgylch y tŷ gyda thasgau fel glanhau a golchi dillad hefyd. Yn ogystal, gallant helpu drwy goginio yn y cartref neu ddanfon prydau, a chyflawni tasgau amrywiol fel llenwi ffurflenni a thalu biliau ar amser. Gellir cyflawni rhai gwasanaethau gofal iechyd yn y cartref lle bo’n briodol.

Helpu pobl i gadw mewn cysylltiad â’u cymunedau yw un o agweddau pwysicaf y gwasanaeth hwn. Gan fod gofal cartref yn galluogi pobl i barhau i wneud y pethau sydd bwysicaf iddyn nhw tra’n cadw mewn cysylltiad â’u ffrindiau a’u teuluoedd, mae mwy a mwy o bobl yn dewis defnyddio gwasanaethau gofal cartref i gael y gofal sydd ei angen arnyn nhw.

 

Dod o hyd i Wasanaethau Gofal Cartref

Mae gwasanaethau gofal cartref yn darparu staff cymwysedig, proffesiynol i gynnal ymweliadau cartref ledled Cymru. Mae’r gwasanaethau hyn yn addas i bob math o bobl, fel pobl hŷn, pobl â salwch difrifol, pobl sy’n gwella ar ôl cael llawdriniaeth, neu bobl ag anableddau. Gellir ystyried y gwasanaeth hwn fel dewis arall yn lle cartref gofal, ac er eu bod yn debyg o ran sut maen nhw’n  cefnogi pobl i fyw eu bywyd fel y dymunant, gall y model gofal dydd i nos sy’n cael ei ddarparu gan gartrefi gofal fod yn fwy addas. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am gartrefi gofal ar ein tudalen wybodaeth bwrpasol.

 

Os nad ydych chi’n siŵr ble i ddechrau chwilio am y darparwr priodol gall ein cronfa ddata o ddarparwyr gwasanaethau gofal cartref ledled Cymru eich helpu. Gallwch hidlo’r canlyniadau i ddod i hyd i wasanaethau yn eich ardal chi, cael mwy o wybodaeth amdanynt ar eu gwefannau a chysylltu â nhw i sicrhau eu bod yn gallu diwallu’ch anghenion.

 

Pwy sy’n rheoleiddio Gwasanaethau Gofal Cartref?

Mae darparwyr gwasanaethau gofal cartref yn cael eu rheoleiddio yng Nghymru gan Arolygiaeth Gofal Cymru o dan Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 a ddaeth i rym ar 2 Ebrill 2018. I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Arolygiaeth Gofal Cymru.

Mae pob rheolwr a gweithiwr sy’n darparu Gwasanaethau Gofal Cartref wedi’u cofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru. Gallwch wneud cais i gofrestru neu chwilio’r gofrestr ar-lein ar wefan Gofal Cymdeithasol Cymru.

 

Gweithio ym maes Gofal Cartref

Os hoffech chwilio am swyddi gyda darparwyr gofal cartref yn agos atoch chi, mae porth Swyddi GofalwnCymru yn cynnwys y cyfleoedd diweddaraf.

Mae yna sawl rôl ym maes gwasanaethau gofal cartref, yn amrywio o gweithwyr cymorth gofal cartref, i gydgysylltwyr gwasanaethau a rheolwyr. Mae ehangder y swyddi sydd ar gael yn ei wneud yn addas i’r rhai sy’n chwilio am brofiad, a phobl sydd â phrofiad a chymwysterau eisoes.

Gall gweithio mewn gwasanaethau gofal cartref fod yn heriol. Gall fod yn amrywiol, boddhaol a hyblyg hefyd. Dyma Jennifer, a newidiodd yrfa ar ôl 17 o flynyddoedd i weithio ym maes gofal cartref, i roi rhywfaint o gipolwg i ni ar ei swydd. Mae’n trafod pynciau fel amrywiaeth ei swydd, y cyfle i ddefnyddio ei sgiliau Cymraeg, a sut mae’n teimlo am newid gyrfa.

Am ragor o wybodaeth, gwyliwch fideo Jackie ar Gofal yn Galw: Gyrfa i chi? i ddysgu mwy am yrfa ym maes gofal cartref.

 

Logo Gofal yn Galw

Mae gofal maeth yn darparu amgylchedd teuluol diogel i blant sydd, am lawer o wahanol resymau, yn methu byw gyda’u teuluoedd eu hunain. Yma rydym yn nodi’n union beth mae gofalwyr maeth yn ei wneud a sut gallwch chi ddod yn ofalwr maeth.

 

Beth yw Gofal Maeth?

Mae gofal maeth yn rhoi cefnogaeth i blant o lawer o wahanol gefndiroedd sydd yn aml wedi cael profiadau bywyd heriol.

Mae gofalwr maeth yn gofalu am blant neu bobl ifanc sy’n methu byw yn eu cartref teuluol eu hunain ac yn rhoi cefnogaeth ymarferol ac emosiynol iddyn nhw mewn amgylchedd diogel.

Fe’i defnyddir i ddarparu gofal dros dro tra bod rhieni’n cael y gefnogaeth angenrheidiol sydd, gobeithio, yn caniatáu i’r plant ddychwelyd i’w cartref teuluol. Bryd arall, gall plant aros mewn gofal maeth yn hirach, gallant fynd ymlaen i gael eu mabwysiadu neu, pan fyddant yn barod, gallant symud ymlaen i fyw’n annibynnol.

 

Dod o hyd i Ofalwr Maeth yng Nghymru

Mae gofal maeth fel arfer yn cael ei ystyried yn opsiwn i blant neu bobl ifanc nad ydyn nhw bellach yn gallu byw yn eu cartrefi eu hunain gyda’u teuluoedd eu hunain.

Mae gan awdurdodau lleol eu gweithlu gofal maeth eu hunain ac maent hefyd yn cael eu cefnogi gan asiantaethau gofal maeth. Bydd staff gwasanaethau cymdeithasol yn cynnig gwybodaeth a chyngor, ac yn gweithio gydag unigolion i ddod o hyd i’r cartref mwyaf addas i ddiwallu eu hanghenion.

 

Pwy sy’n rheoleiddio Gwasanaethau Maethu?

Yng Nghymru, rhaid i wasanaethau maethu fod wedi’u cofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC), sy’n cofrestru, archwilio a gweithredu i wella ansawdd gwasanaethau gofal ledled Cymru.

Daeth Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 i rym ar 2 Ebrill 2018. Mae’n canolbwyntio ar wella ansawdd y gofal a’r gefnogaeth, ac ar ganlyniadau llesiant i bobl sy’n defnyddio gwasanaethau. Hefyd rhoddodd fwy o bwerau i Arolygiaeth Gofal Cymru gymryd camau cyflymach a chryfach yn ôl yr angen. Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Arolygiaeth Gofal Cymru.

 

Gweithio mewn Gofal Maeth

Pan fyddwch yn gwneud cais i fod yn ofalwr maeth, rhaid i chi ddilyn proses fanwl ar gyfer asesu a chymeradwyo. Rhaid i chi fod yn 21 oed o leiaf (er y gallwch wneud cais i faethu yn 18 oed yn ôl y gyfraith) a bod yn breswylydd amser llawn yn y DU neu fod â chaniatâd i aros yno. Rhaid bod gennych ystafell wely sbâr sy’n ddigon mawr i blentyn neu berson ifanc fyw ynddi a gallu rhoi’r amser i ofalu, yn aml yn llawn amser.

Os hoffech chi chwilio am swyddi gwag yn eich ardal chi, mae gan borth swyddi Gofalwn Cymru y cyfleoedd diweddaraf.

Mae’r Rhwydwaith Maethu hefyd yn cynnig cefnogaeth ac arweiniad ar eu gwefan:

Mae meithrinfeydd dydd o bob math yn darparu gwasanaeth hanfodol i rieni sy’n gweithio trwy gynnig gofal plant i blant o’u genedigaeth. Fe welwch ragor o wybodaeth am yr hyn maen nhw’n ei wneud a chyngor ar sut i ddod o hyd i swydd mewn meithrinfa ar y dudalen hon.

 

Beth yw meithrinfa?

Mae’r termau meithrinfa ddydd, gofal dydd a crèche yn cael eu defnyddio i ddisgrifio’r mannau lle mae rhieni’n anfon eu plant i gael gofal yn ystod oriau gwaith yn ystod y dydd. Mae oedrannau’r plant sy’n mynd i feithrinfa yn amrywio o ddim ond chwe wythnos oed i fyny.

Gall meithrinfeydd gael eu rhedeg gan awdurdodau lleol neu gymunedau lleol, neu gellir eu rhedeg yn breifat. Maent yn cynnig amgylchedd diogel i gefnogi plant wrth iddyn nhw chwarae, dysgu a datblygu. Maent yn gallu helpu i ddatblygu sgiliau synhwyraidd ac archwilio mewn babanod. I blant bach, mae ffocws ar chwarae yn helpu i ddatblygu sgiliau cymdeithasol a chreadigol. Gall crèche hefyd gynnig ateb dros dro i ddarparu gofal plant er mwyn galluogi rhieni i fynd i ddigwyddiadau penodol fel hyfforddiant, dysgu neu hyd yn oed ddosbarthiadau ymarfer corff.

Mae’n ofynnol i ddarparwyr meithrinfeydd yng Nghymru fodloni’r safonau gofynnol a nodwyd ac a orfodir gan Arolygiaeth Gofal Cymru.

 

Dod o hyd i swydd mewn Meithrinfa

Os ydych chi’n barod i ddod o hyd i’ch rôl nesaf ar unwaith, gallwch ddechrau yma trwy bori trwy’r swyddi gwag a restrir ar ein gwefan.

Mae gweithio mewn meithrinfa yn ddewis gwych i unrhyw un sydd â diddordeb mewn datblygiad plant trwy chwarae a dysgu. Rydym ni wedi gwneud fideo i danlinellu pa mor bwysig yw rôl y gweithwyr hyn yn helpu plant i gyrraedd eu potensial.

Gall gweithio yn y blynyddoedd cynnar fod yn yrfa hir sy’n rhoi llawer o foddhad. Fe welwch rolau swydd o ymarferydd cynorthwyol, i ymarferydd uwch a’r holl ffordd i fyny i reolwr yn y maes hwn. Mae Jane yn rhoi darlun gwych inni o’r yrfa 33 mlynedd y mae wedi’i gael yn gweithio gyda’r blynyddoedd cynnar, lle mae’n pwysleisio pa mor arbennig a gwerth chweil yw’r gwaith. Gallwch wylio fideo Jane yma

Os ydych chi am gymryd eich cam cyntaf i weithio mewn meithrinfa ddydd, mae NDNA Cymru yn darparu cefnogaeth, gwybodaeth a hyfforddiant:

Mae Blynyddoedd Cynnar Cymru yn darparu cefnogaeth ac arweiniad ar eu gwefan i aelodau ac unigolion sydd â diddordeb yn y sector gofal plant, yn gyflogedig neu’n gwirfoddoli:

Gallwch ddod o hyd i wybodaeth am y modd mae Clybiau Plant Cymru yn helpu cymunedau yng Nghymru trwy hyrwyddo, datblygu a chefnogi clybiau buddiol, fforddiadwy a hygyrch ar gyfer gofal plant y tu allan i’r ysgol ar eu gwefan:

Mae Mudiad Meithrin hefyd yn cynnig cefnogaeth ar gyfer hyfforddi ar eu gwefan:

Rydym hefyd yn argymell eich bod yn gwylio fideo Ahmed Gofal yn Galw: Gyrfa i chi? i ddarganfod sut brofiad yw gweithio a chael gyrfa mewn meithrinfa neu crèche.

Gofal plant yn y cartref yw lle mae plant yn derbyn gofal mewn amgylchedd cartref. Gallai hyn fod yn eu cartref eu hunain gyda nani, er enghraifft, neu yng nghartref eu gwarchodwr plant. Mae mwy o wybodaeth am yr hyn maen nhw’n ei wneud, a chyngor ar sut i ddod o hyd i swydd fel nani neu warchodwr plant, ar gael ar y dudalen hon.

 

Beth yw Gofal Plant yn y Cartref?

Gofal plant yn y cartref yw pan fydd rhieni yn dewis i’w plant gael gofal mewn amgylchedd cartref, naill ai yng nghartref gwarchodwr plant neu dderbyn gofal gan nani yn eu cartref eu hunain.

Mae nanis yn darparu gofal i un neu fwy o blant mewn cartref teuluol ac fe’u cyflogir drwy gontract personol gyda rhieni. Maen nhw’n gallu byw i mewn neu allan o’r cartref, yn dibynnu ar anghenion y teulu.

Mae gwarchodwyr plant yn hunangyflogedig ac wedi’u cofrestru i ddarparu gofal plant i blant dan 12 oed am fwy na dwy awr y dydd, yng nghartref y gwarchodwr plant.

 

Pwy sy’n rheoleiddio Gofal Plant yn y Cartref?

Rhaid i warchodwyr plant fod wedi’u cofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru a gall nanis gofrestru ar gynllun cymeradwyo gwirfoddol. Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan Arolygiaeth Gofal Cymru.

 

Dod o hyd i swyddi Gofal Plant yn y Cartref

Mae gweithio fel gwarchodwr plant neu nani yn ddewis gwych i unrhyw un sy’n frwd ynghylch datblygiad plant drwy chwarae a dysgu. Dyma Amanda, a newidiodd yrfa o swydd dan bwysau mawr mewn swyddfa i weithio fel gwarchodwr plant er mwyn cyfuno gwaith a bywyd teuluol, i roi cipolwg i ni ar ei rôl.

Gall gweithio yn y blynyddoedd cynnar fod yn yrfa hir a buddiol. Mae’r maes hwn yn cynnig swyddi sy’n cynnwys gwaith fel nani a gofalwr maeth i waith fel rheolwr. Mae Jane yn cynnig cipolwg hynod o fuddiol ar ei gyrfa 33 mlynedd yn y blynyddoedd cynnar, gan bwysleisio pa mor arbennig a gwerth chweil yw’r gwaith. Gallwch wylio fideo Jane yma.

Os ydych yn bwriadu cymryd eich cam cyntaf tuag at weithio yn y blynyddoedd cynnar, mae arweiniad gwych ar sut i ddechrau arni ar gael gan y Gymdeithas Broffesiynol ar gyfer Gofal Plant a’r Blynyddoedd Cynnar (PACEY). Gallwch ei ddarllen ar wefan PACEY.

Mae gan gartrefi preswyl i blant neu gartrefi plant rôl bwysig yn y gymdeithas yng Nghymru. Isod, rydym ni’n nodi beth yn union mae cartrefi plant yn ei wneud. Hefyd rydym yn egluro sut brofiad yw gweithio mewn cartref preswyl i blant a sut i ddod o hyd i swydd.

 

Beth yw Cartref Preswyl i Blant?

Mae cartref preswyl i blant yn lle i blant fyw os nad oes modd iddyn nhw fod gartref gyda’u teuluoedd eu hunain. Maen nhw’n gofalu am blant a phobl ifanc o lawer o gefndiroedd gwahanol a fydd yn aml wedi cael profiadau bywyd heriol.

 

Pwy sy’n rheoleiddio Cartrefi Preswyl i Blant?

Mae cartrefi preswyl i blant yn cael eu rheoleiddio gan Arolygiaeth Gofal Cymru o dan Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 a ddaeth i rym ar 2 Ebrill, 2018. Am ragor o wybodaeth ewch i wefan Arolygiaeth Gofal Cymru.

Mae’r holl reolwyr a gweithwyr mewn cartrefi preswyl i blant yn cael eu cofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru. Gallwch wneud cais i gofrestru neu chwilio’r gofrestr ar-lein ar wefan Gofal Cymdeithasol Cymru.

 

Gweithio mewn Cartref Preswyl i Blant

Os hoffech chwilio am swyddi gwag sy’n agos at eich cartref, mae’r cyfleoedd diweddaraf ar gael ar borth swyddi Gofalwn Cymru.

Mae nifer o swyddi ar gael mewn cartrefi preswyl i blant, yn cynnwys gweithiwr gofal preswyl i blant ac ym maes rheoli. Pa un a ydych chi newydd gychwyn arni neu â phrofiad a chymhwyster yn barod, mae swyddi ar gael ym maes gofal.

Nid yw gweithio mewn cartref preswyl i blant yn addas i bawb, ond gall fod yn waith gwerth chweil i’r person cywir. Os hoffech ddysgu rhagor am yr heriau a’r mwynhad o weithio mewn cartref preswyl i blant, gall Peter eich goleuo trwy ddisgrifio’r berthynas mae’n ei chreu gyda’r plant, ond hefyd y pwysau sy’n rhan o’r gwaith yn ogystal.

Mae Dechrau’n Deg yn cefnogi teuluoedd â phlant o dan bedair oed sy’n aml yn byw yn rhai o ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru. Fe welwch ragor o wybodaeth am yr hyn maen nhw’n ei wneud a chyngor ar sut i ddod o hyd i swydd yn y rhaglen Dechrau’n Deg ar y dudalen hon.

 

Beth yw Dechrau’n Deg?

Nod y rhaglen hon gan Lywodraeth Cymru yw rhoi’r dechrau gorau posibl mewn bywyd (dechrau teg) i bob plentyn yng Nghymru.

Mae Dechrau’n Deg yn darparu gofal plant rhan-amser o ansawdd i blant 2-3 oed. Mae’r rhaglen yn cefnogi plant i ddysgu siarad a chyfathrebu ac mae’n cynnig gwasanaeth Ymwelydd Iechyd gwell. Rhoddir cefnogaeth hefyd i rieni, lle cynigir awgrymiadau a strategaethau ar reoli ymddygiad, a thrin a thrafod teimladau a pherthnasoedd.

I ddysgu mwy am raglenni penodol Dechrau’n Deg yn eich ardal chi, cysylltwch â’ch Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd lleol.

Mae’n ofynnol i leoliadau gofal plant Dechrau’n Deg yng Nghymru fodloni’r safonau a nodwyd ac a orfodir gan Arolygiaeth Gofal Cymru.

 

Dod o hyd i swydd gyda Dechrau’n Deg

Os ydych chi’n barod i ddod o hyd i’ch swydd nesaf ar unwaith, gallwch chi ddechrau yma trwy chwilio trwy’r swyddi gwag a restrir ar ein gwefan.

Mae gweithio mewn lleoliadau gofal plant Dechrau’n Deg yn ddewis gwych i unrhyw un sydd â diddordeb mewn datblygiad plant trwy chwarae a dysgu. Rydym ni wedi gwneud fideo i danlinellu pa mor bwysig yw rôl y gweithwyr hyn yn helpu plant i gyrraedd eu potensial.

Gall gweithio yn y blynyddoedd cynnar fod yn yrfa hir sy’n rhoi llawer o foddhad. Fe welwch rolau swydd o ymarferydd cynorthwyol, i ymarferydd uwch a’r holl ffordd i fyny i reolwr yn y maes hwn. Mae Jane yn rhoi darlun gwych inni o’r yrfa 33 mlynedd y mae wedi’i gael yn gweithio gyda’r blynyddoedd cynnar, lle mae’n pwysleisio pa mor arbennig a gwerth chweil yw’r gwaith. Gallwch wylio fideo Jane yma

Os ydych chi am gymryd eich cam cyntaf i weithio yn y blynyddoedd cynnar, mae gan y Gymdeithas Broffesiynol ar gyfer Gofal Plant a Blynyddoedd Cynnar (PACEY) ganllaw gwych ar sut i ddechrau. Gallwch ei ddarllen ar wefan PACEY.

Mae Blynyddoedd Cynnar Cymru yn darparu cefnogaeth ac arweiniad ar eu gwefan i aelodau ac i unigolion sydd â diddordeb yn y sector gofal plant, yn gyflogedig neu’n gwirfoddoli:

Mae Mudiad Meithrin hefyd yn cynnig cefnogaeth ar gyfer hyfforddi ar eu gwefan:

Rydym hefyd yn argymell eich bod yn gwylio fideo Ahmed Gofal yn Galw: Gyrfa i chi? i ddarganfod sut brofiad yw darparu gofal i blant 2-3 oed.

Logo Gofal yn Galw