fbpx
Skip to main content

Mae Mudiad Meithrin yn chwilio am staff a phrentisiaid i weithio mewn grwpiau chwarae a meithrinfeydd


Mae ymgyrch recriwtio fawr ar waith i gyflogi mwy o staff gofal plant Cymraeg eu hiaith ledled Cymru.

Ydych chi wrth eich bodd yn gweithio gyda phlant ac am roi’r dechrau gorau posibl i blant drwy gynnig y cyfle iddynt chwarae, dysgu a thyfu drwy gyfrwng y Gymraeg?

 

Mae Mudiad Meithrin yn chwilio am staff rhan-amser ac amser llawn i helpu i gynorthwyo gyda’r diffyg gofal plant Cymraeg cenedlaethol yng Nghylchoedd Meithrin (grwpiau chwarae Cymraeg) a meithrinfeydd dydd Cymraeg/dwyieithog y mudiad. Mae hefyd yn chwilio am unigolion brwdfrydig i ymuno â’i gynllun prentisiaethau, sy’n cynnig cyfleoedd i ddatblygu a dysgu sgiliau newydd wrth weithio gyda phlant hyd at bump oed.

I gael rhagor o wybodaeth am eu cynllun prentisiaeth, ewch i’n tudalen cyflogwyr.

Does dim rhaid i chi siarad Cymraeg perffaith i ddod o hyd i’r swydd berffaith. Mae Mudiad Meithrin yn cynnig digon o gefnogaeth i ddysgwyr Cymraeg ynghyd â siaradwyr Cymraeg rhugl ac mae’n darparu rhaglenni hyfforddiant ar gyfer pob lefel a gallu.

Beth yw Mudiad Meithrin?

Mudiad Meithrin yw’r arbenigwr blynyddoedd cynnar mwyaf blaenllaw yng Nghymru ac mae’r mudiad yn teimlo’n gryf dros roi’r cyfle i bob plentyn chwarae, dysgu a thyfu drwy gyfrwng y Gymraeg. Ei nod yw hyrwyddo addysg a datblygiad plant mewn plant dan bump oed drwy gyfrwng y Gymraeg mewn Cylchoedd Meithrin a Chylchoedd Ti a Fi (grwpiau rhiant/gwarcheidwad a phlant bach).

Mae Mudiad Meithrin yn cyflogi mwy na 200 aelod o staff yn genedlaethol, gyda 1,500 o staff pellach yn gweithio mewn Cylchoedd Meithrin ledled Cymru.

Pa swyddi sydd ar gael?

Nod Cylch Meithrin yw hyrwyddo addysg a datblygiad plant o ddwy oed i oedran ysgol wrth iddynt fwynhau cwmni plant eraill a dysgu drwy chwarae gyda staff cymwys, cyfeillgar a brwdfrydig.

Mae swyddi amrywiol ar gael ledled Cymru yn gweithio mewn Cylchoedd Meithrin neu feithrinfeydd dydd dwyieithog. Maent yn amrywio o gynorthwywyr, dirprwy arweinwyr i arweinwyr ac mae cyfle i ddatblygu wrth weithio i’r Mudiad Meithrin. Mae angen cymhwyster blynyddoedd cynnar cydnabyddedig ar gyfer y swydd ynghyd â phrofiad blaenorol mewn lleoliad gofal plant.

 

Manon Ifans, Arweinydd Cylch Meithrin yn Sir Ddinbych

Ar ôl pasio ei TGAU, penderfynodd fynd ymlaen i astudio cwrs Lefel 3 CACHE mewn Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant gyda Chynllun Ysgolion Cam wrth Gam Mudiad Meithrin.

Dywedodd Manon ei bod bob amser wedi mwynhau gweithio gyda phlant ac roedd yn teimlo y byddai’r cwrs yn fwy addas iddi na chwrs Safon Uwch. Roedd cwblhau’r cymhwyster yn help i Manon wrth iddi benderfynu ar ei llwybr gyrfa ac fe’i galluogodd i fynd ymlaen i Brifysgol Bangor i astudio gradd mewn Astudiaethau Plentyndod.

Meddai: “Dysgais gymaint wrth wneud y cwrs Cam wrth Gam ac mae’n bendant wedi fy helpu i fagu hyder ynof fi fy hun. Dyma’r dewis gorau i mi ei wneud.”

Blaenorol Yn ôl i newyddion Nesaf