Skip to main content

Newyddion


18 Tachwedd 2020

Wythnos Gofalwn Cymru: Diwrnod tri – Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant

Mae nifer o leoliadau gwahanol ble gallwch weithio yn y blynyddoedd cynnar yn ogystal â gofal cymdeithasol i blant. Yma, rydyn ni’n rhannu straeon gan rai o’r bobl anhygoel sy’n gweithio gyda phlant ledled Cymru.

Dysgu mwy

17 Tachwedd 2020

Wythnos Gofalwn Cymru: Diwrnod dau – Gofal Cartref

Mae gwasanaethau gofal cartref yn darparu gofal a chymorth hanfodol i bobl sy’n byw yn eu cartrefi eu hunain. Mae’r cymorth yn cael ei drefnu ar sail anghenion a rwtîn pobl i’w helpu i aros yn eu cartref mewn ffordd ddiogel gyda chefnogaeth. Yma, rydyn ni’n rhannu straeon gan rhai o’r bobl arbennig sy’n gweithio […]

Dysgu mwy

10 Tachwedd 2020

Enillydd gwobr Gofalwn Cymru cyntaf wedi’i chyhoeddi!

Mae Sandra Stafford, gofalwr maeth o Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, wedi cael ei henwi’n enillydd gwobr Gofalwn Cymru cyntaf yn y Gwobrau eleni. Aeth y wobr Gofalwn Cymru i Sandra ar ôl iddi gael ei henwebu am y wobr gan weithwyr cymdeithasol Danielle Dally a Sarah Vater. Yn eu henwebiad, wnaeth Danielle a Sarah disgrifio […]

Dysgu mwy

16 Tachwedd 2020

Wythnos Gofalwn Cymru 2020

Bydd Wythnos Gofalwn Cymru yn taflu goleuni ar sut beth yw gweithio ym maes gofal cymdeithasol, blynyddoedd cynnar a gofal plant. O heddiw, 16 Tachwedd, byddwn yn tynnu sylw at yr amrywiaeth o swyddi sydd ar gael yng Nghymru. Bydd gweithwyr gofal yn rhannu eu profiadau o sut y dechreuon nhw eu gyrfa mewn gofal, […]

Dysgu mwy

24 Medi 2020

Ffordd newydd a hawdd o gyhoeddi swyddi gwag ar ein porth swyddi

Cyflogwyr gofal cymdeithasol, rydym wedi ei gwneud hi’n haws i chi restru’ch swyddi gofal cymdeithasol cyfredol ar ein porth swyddi. Nawr yn fwy nag erioed, mae angen pobl i ddarparu gofal a chefnogaeth i’r rhai sy’n agored i niwed yn ein cymunedau. Er mwyn eich helpu i ddod o hyd i’r bobl iawn i lenwi’ch […]

Dysgu mwy

22 Medi 2020

Gwobr Gofalwn Cymru

Pleidlais bellach ar agor i ddewis enillydd gyntaf y wobr Gofalwn Cymru. Mae’r wobr yn rhan o’r Gwobrau, gwobrau sy’n cael eu trefnu gan Gofal Cymdeithasol Cymru sy’n cydnabod, yn dathlu ac yn rhannu gofal cymdeithasol a blynyddoedd cynnar rhagorol yng Nghymru. Mae’r wobr Gofalwn Cymru yn newydd ar gyfer 2020 a dyma’r tro cyntaf […]

Dysgu mwy

25 Awst 2020

Digwyddiad arbennig ar gyfer staff cartrefi gofal ym Mro Morgannwg

Yr wythnos ddiwethaf, cynhaliodd Chemical Corporation (UK) Ltd ddigwyddiad arbennig ym Mharc Hamdden Ynys y Barri fel teyrnged i staff GIG a chartrefi gofal ledled Bro Morgannwg. Roedd 1,100 o bobl wedi’u cofrestru i fynd i’r digwyddiad hwn drwy wahoddiad yn unig, ac yn sicr roedd y bobl leol yn edrych ymlaen yn fawr at […]

Dysgu mwy

19 Awst 2020

Ennill hyfforddiant a chymwysterau wrth weithio ym maes gofal

Mae tua un o bob 17 oedolyn yng Nghymru yn gweithio ym maes gofal cymdeithasol, y blynyddoedd cynnar neu ofal plant – mae hynny tua 113,000 o bobl! Os oes gennych chi agwedd bositif ac ymrwymiad i ofalu am eraill, yna gyda’r mwyafrif o swyddi fe gewch chi unrhyw hyfforddiant a chymwysterau sydd eu hangen […]

Dysgu mwy

20 Gorffennaf 2020

Addysgu iechyd a gofal cymdeithasol yn ystod y pandemig

Mae Karen Llewellyn yn ddarlithydd gofal plant ac iechyd a gofal cymdeithasol yng Ngholeg Gŵyr Abertawe a hefyd yn Llysgennad Gofalwn Cymru. Fe wnaethom ni ofyn i Karen sut mae addysgu yn ystod yr amseroedd digynsail hyn wedi bod a sut mae ei myfyrwyr yn addasu wrth iddyn nhw ddod i ddiwedd eu cyrsiau a […]

Dysgu mwy

22 Mehefin 2020

Sut mae meithrinfa ar dir ysbyty yng Nghymru wedi bod yn darparu gofal plant yn ystod pandemig Covid-19

Mae meithrinfeydd gofal dydd o amgylch Cymru yn paratoi i ailagor o’r wythnos nesaf ymlaen. Un o’r ychydig leoliadau gofal plant yng Nghymru sydd wedi bod ar agor trwy pandemig Covid-19 yw Meithrinfa Ddydd Funtazia, wedi’i lleoli ar dir Ysbyty’r Tywysog Siarl, Merthyr Tudful. Mae’r feithrinfa wedi bod yn darparu gwasanaeth gofal plant amhrisiadwy i […]

Dysgu mwy

10 Mehefin 2020

Mae Bluebird Care, darparwr gofal cartref yn Sir y Fflint, yn dathlu ymroddiad eu staff mewn ymateb i Covid-19

Mae Bluebird Care yn darparu gofal cartref yn Sir y Fflint, gogledd Cymru. Mae’r cwmni mor falch o’u staff mewn ymateb i Covid-19 maen nhw wedi rhoi anrheg arbennig i bob aelod o staff. Dywedodd Rebecca Zartarian, Cyfarwyddwr Bluebird Care Swydd Gaer a Sir y Fflint: “Rydym ni mor falch o’n tîm anhygoel o ofalwyr […]

Dysgu mwy

19 Mai 2020

Cwrdd ag Emma, y ​​bardd y tu ôl i’n hysbyseb deledu

Mae ein hysbyseb deledu ddiweddar yn cynnwys llais Emma, ​​yn darllen ei cherdd  “Just a Carer”; cerdd yr ysgrifennodd ar gyfer rhaglen Rhod Gilbert’s Work Experience, a ffilmiwyd yng nghartref gofal College Fields y Barri. Gofynnom iddi sut brofiad yw bod yn rhan o’n hymgyrch…   Sut ydych chi’n teimlo am fod yn rhan o’n […]

Dysgu mwy