fbpx
Skip to main content

Newyddion Diweddaraf


26 Gorffennaf 2021

Astudiaeth hyblyg yn hwb i yrfaoedd mewn gwaith cymdeithasol

Mae’r Brifysgol Agored wedi ymuno â chyflogwyr ledled Cymru i gynnig llwybr seiliedig ar waith i wneud gradd mewn gwaith cymdeithasol. Fel myfyriwr yn y Brifysgol Agored, gallwch astudio ar gyflymder sy’n addas i chi, gan ganiatáu i chi gydbwyso’r cwrs â’ch cyfrifoldebau eraill. Ar ôl i chi raddio, bydd yr hawl gennych i wneud […]

Dysgu mwy

22 Gorffennaf 2021

Maethu Cymru: Cydweithio i adeiladu gwell dyfodol i blant lleol

Awdurdodau lleol yn dod at ei gilydd i hybu’r nifer o ofalwyr maeth yng nghymru gan fod dros draean (39%) o oedolion cymru yn honni eu bod wedi ystyried maethu Mae gwasanaethau maethu awdurdodau lleol yng Nghymru wedi dod ynghyd heddiw i ddod yn ‘Maethu Cymru’, wrth i dimau ledled y wlad gyfuno eu hymdrechion […]

Dysgu mwy

20 Gorffennaf 2021

Sut mae’r pandemig wedi newid gofal plant?

Yn ddiweddar, rhannodd Alwena, dirprwy arweinydd Cylch Meithrin Rhostryfan, rai o’r heriau y maent wedi’u goresgyn yn ystod y pandemig. Cyflwynwch eich hun a’ch rôl yng Nghylch Meithrin Rhostryfan… Alwena ydw i, ond mae pobl yn fy adnabod fel Anti Wena hefyd, a dwi’n gweithio yng Nghylch Meithrin Rhostryfan yng Ngwynedd. Dwi’n gofalu am blant […]

Dysgu mwy

30 Mehefin 2021

Mudiad Meithrin i gyflwyno Cymraeg i blant Teithwyr, Sipsiwn a Roma

Mae Mudiad Meithrin wedi derbyn grant gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol i ddechrau darpariaeth Ti a Fi ar safleoedd Teithwyr, Sipsiwn a Roma yn ne-ddwyrain Cymru. A hithau’n fis Teithwyr, Sipsiwn a Roma, bydd y cynllun arloesol hwn yn helpu i hyrwyddo a chryfhau perthynas y gymuned â’r Gymraeg yng Nghymru, trwy gyflwyno’r iaith i’r […]

Dysgu mwy

16 Mehefin 2021

Cardiau Gyrfa Gofalwn Cymru

Er mwyn helpu i arddangos y rolau gofal amrywiol sydd ar gael yn gweithio gyda phlant ac oedolion yng Nghymru, rydym yn lansio Cardiau Gyrfa Gofalwn Cymru. Mae ein Cardiau Gyrfa yn darparu gwybodaeth am rolau mewn gofal, gan weithio gyda phlant ac oedolion yng Nghymru. Mae gan bob cerdyn god QR unigryw sy’n cysylltu […]

Dysgu mwy

10 Mehefin 2021

Gwobrau Nyrs y Flwyddyn

Coleg Nyrsio Brenhinol yng Nghymru: Gwobrau Nyrs y Flwyddyn 2021 Mae Gwobrau Nyrs y Flwyddyn yn cydnabod arloesedd a rhagoriaeth yn ymarferol, gan gydnabod yr ymdrechion, yr ymrwymiad a’r cyflawniadau rhagorol a wnaed gan y gymuned nyrsio gyfan ledled Cymru. Mae enwebiadau bellach ar agor ar gyfer nyrsys, bydwragedd, myfyrwyr nyrsio, a gweithwyr cymorth gofal […]

Dysgu mwy

12 Mai 2021

Prentisiaethau mewn gofal: Ennill wrth ddysgu

Ydych chi am weithio gyda phlant neu oedolion? Ydych chi wedi ystyried prentisiaeth? Os ydych chi dros 16 oed, eisiau ennill profiad a chael eich talu, yna mae’n bosibl mai prentisiaeth yw’r opsiwn iawn i chi. Wrth weithio, byddwch yn astudio tuag at gymhwyster sy’n berthnasol i’r rôl rydych yn cael eich cyflogi i’w gwneud. […]

Dysgu mwy

10 Mai 2021

Wythnos Ywybyddiaeth Iechyd Meddwl

Myfyrwyr Coleg Gwent yn gwirfoddoli gyda Materion y Meddwl Mae Materion y Meddwl yn brosiect a ariennir gan y Loteri Fawr sy’n cael ei redeg gan Materion Gwirfoddoli sy’n anelu at gefnogi iechyd meddwl a lles pobl ifanc trwy raglen hyfforddi gwirfoddolwyr. Mae’r prosiect yn arfogi pobl ifanc 16-24 oed gyda’r wybodaeth a’r sgiliau i […]

Dysgu mwy

21 Ebrill 2021

Lansio cerdyn cydnabod newydd

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru wedi lansio Y Cerdyn Gweithiwr Gofal Mae pob gweithiwr gofal yng Nghymru yn cael cynnig cerdyn cydnabod newydd sy’n eu hadnabod fel gweithwyr allweddol ac yn rhoi mynediad iddyn nhw i gynigion arbed arian. Fersiwn nesaf o gerdyn tebyg a lansiwyd y llynedd i helpu i gefnogi gweithwyr gofal wrth iddyn […]

Dysgu mwy

17 Mawrth 2021

Annog gofalwyr i ddod yn llysgennad a helpu i ysbrydoli eraill

Mae ymgyrch Gofalwn Cymru yn galw ar weithwyr gofal cymdeithasol a blynyddoedd cynnar a gofal plant angerddol i ddod yn llysgenhadon dros y sector, gan rannu eu profiadau i ysgogi ac ysbrydoli eraill i ystyried gyrfa mewn gofal. Rôl Llysgennad Gofalwn Cymru yw codi proffil y sector gofal cymdeithasol a blynyddoedd cynnar. Maent yn helpu […]

Dysgu mwy

18 Mawrth 2021

Camu i mewn i Ofal Cymdeithasol gyda City & Guilds

Mae Gofalwn Cymru wedi ymuno â City & Guilds i gefnogi pobl sy’n chwilio am waith yn y sector gofal cymdeithasol. Yn, ddiweddar, mae City & Guilds wedi lansio cwrs ar-lein, Camu i Ofal Cymdeithasol, i hyrwyddo’r sector gofal cymdeithasol a’r swyddi a’r cyfleoedd dilyniant y gall eu cynnig. Pwy yw City & Guilds? Mae […]

Dysgu mwy

16 Mawrth 2021

Diwrnod Gwaith Cymdeithasol y Byd

Heddiw yw Diwrnod Gwaith Cymdeithasol y Byd! Mae gwasanaethau cymdeithasol yn helpu i ddal cymunedau yng Nghymru gyda’i gilydd. Ond beth mae’n ei olygu, a phwy mae’n ei helpu? Mae gwasanaethau cymdeithasol yn bodoli i ddarparu cymorth sy’n canolbwyntio ar wella lles teuluoedd, plant, oedolion a gofalwyr. Er bod rôl gwasanaethau cymdeithasol yn gymhleth ac […]

Dysgu mwy