fbpx
Skip to main content

Latest News


11 March 2022

Mae Mudiad Meithrin yn chwilio am staff a phrentisiaid i weithio mewn grwpiau chwarae a meithrinfeydd

Mae ymgyrch recriwtio fawr ar waith i gyflogi mwy o staff gofal plant Cymraeg eu hiaith ledled Cymru. Ydych chi wrth eich bodd yn gweithio gyda phlant ac am roi’r dechrau gorau posibl i blant drwy gynnig y cyfle iddynt chwarae, dysgu a thyfu drwy gyfrwng y Gymraeg?   Mae Mudiad Meithrin yn chwilio am […]

Learn more

2 March 2022

Gitarydd o Gymru yn rhoi benthyg cân i Gofalwn Cymru

Mae Callum Alexander Bromage yn byw bywyd prysur. Yn ystod y dydd, mae’r dyn ifanc 24 oed o Abertawe yn chwarae gitâr arweiniol mewn band sy’n dechrau torri trwy’r sîn ar hyn o bryd – band sydd eisoes wedi gweithio gyda chynhyrchwyr sydd wedi ennill gwobrau Grammy. Ond mae Callum hefyd yn rhoi ei amser […]

Learn more

21 February 2022

Pam y dylech gynnig rhaglen brentisiaeth yn eich sefydliad.

Mae Gofalwn Cymru wedi bod yn siarad gyda chyflogwyr ledled Cymru er mwyn helpu i ddeall manteision recriwtio prentisiaid i’r sector. Fel cyflogwr byddwch yn: denu pobl ifanc brwdfrydig a’r rhai sy’n newid gyrfa lleihau trosiant staff a gwella’r gyfradd gadw helpu i gydbwyso gweithleoedd sy’n heneiddio cynnig rhagor o gyfleoedd yn eich cwmni darparu […]

Learn more

10 February 2022

Dyma Ellis, aelod newydd o’r tîm

Ellis yw Cynrychiolydd ar gyfer Powys a aelod diweddaraf tîm Gofalwn Cymru. Mae gennym saith cynrychiolydd ledled y wlad erbyn hyn, gan gynnwys y Gogledd, Powys, Gorllewin Morgannwg, Caerdydd a’r Fro, Cwm Taf Morgannwg, Gwent a’r Gorllewin. Maen nhw’n helpu i godi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o ofal cymdeithasol, y blynyddoedd cynnar a gofal plant. Maen […]

Learn more

24 January 2022

Hyfforddiant i bobl sydd â diddordeb mewn gweithio yn y sector blynyddoedd cynnar a gofal plant

Ydych chi’n ystyried gweithio gyda phlant, ond yn teimlo bod angen i chi ennill sgiliau a dealltwriaeth o’r rolau sydd ar gael? Mae nifer o leoliadau a cyfleoedd gwahanol ble gallwch weithio yn y blynyddoedd cynnar a gofal plant. Edrychwch ar rai cyfleoedd hyfforddi isod.  

Learn more

16 November 2021

Wythnos Genedlaethol Diogelu

Os ydych chi’n ystyried cael swydd mewn gofal cymdeithasol neu flynyddoedd cynnar a gofal plant, cymerwch gip ar hyfforddiant ar-lein newydd i’ch helpu chi i adnabod arwyddion cam-drin, niwed neu esgeulustod plant neu oedolion. Bydd y pecyn e-ddysgu dwyieithog Gofal Cymdeithasol Cymru rhoi dealltwriaeth ymarferol i chi o ddiogelu. Ar ôl ei gwblhau, byddwch yn […]

Learn more

1 November 2021

Enillydd Plant Gofalwn

Lansiwyd cystadleuaeth ar Instagram i ddod o hyd i’r timau gofal plant, y darparwyr chwarae a’r gwarchodwyr plant sy’n mynd yr ail filltir i’r plant sydd dan eu gofal yng Nghymru. Ar 15 Hydref, yn dilyn pleidlais gyhoeddus, cafodd Gaynor Richards ei choroni’n enillydd cystadleuaeth gyntaf Gofalwn Plant. Gwarchodwr Plant o Landysul yw Gaynor Richards. […]

Learn more

20 October 2021

Tregyrfa

Mae GIG Cymru wedi lansio platfform arloesol, cwbl ddwyieithog i arddangos yr ystod eang o gyfleoedd gyrfa sydd ar gael ym maes iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru. Pentref digidol yw Tregyrfa sy’n caniatáu i ddysgwyr lywio eu ffordd trwy gyfres o adeiladau i gael gwybodaeth am wahanol rolau iechyd a gofal. Gall dysgwyr gyrchu […]

Learn more