fbpx
Skip to main content

Newyddion Diweddaraf


25 Ionawr 2021

Diwrnod Lles Rhithiol Gofalwyr Cymru

Mae Gofalwyr Cymru wedi cyhoeddi eu diwrnod lles rhithiol cyntaf. Ar 29 Ionawr, On 29 January, maent yn cynnal diwrnod o weithgareddau i gefnogi ymwybyddiaeth ofalgar a lles gofalwyr di-dâl. Bydd y dirwnod yn edrych fel hyn: 10.00-11.20am – Ymwybyddiaeth ofalgar 11.30-12.50pm – Rheoli eich meddwl 1.00-2.20pm – Sessiwn Ioga Chwerthin – addas ar gyfer […]

Dysgu mwy

14 Ionawr 2021

Hysbysebion teledu newydd yn taflu goleuni ar y sector Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant

Mae ymgyrch Gofalwn Cymru wedi cynhyrchu dau hysbyseb teledu newydd i daflu goleuni ar yr effaith gadarnhaol y mae’r sector Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant yn ei chael ar ddysgu a datblygiad plant. Cynhyrchwyd yr hysbysebion yn Gymraeg a Saesneg, ac maent yn cynnwys Tracey Jones a Sam Tanner, Rheolwr Meithrin a Dirprwy Reolwr Meithrinfa […]

Dysgu mwy

30 Tachwedd 2020

Adnodd ar-lein newydd yn helpu ymgeiswyr swyddi gofal cymdeithasol i sefyll ben ag yswydd yn uwch nag eraill

Heddiw (30 Tachwedd) lansiwyd adnodd cenedlaethol newydd yng Nghymru ar wefan Gofalwn.Cymru. Mae’r adnodd yn helpu ceiswyr gwaith i wella eu cyflogadwyedd yn ogystal â helpu cyflogwyr i nodi pobl sydd fwyaf addas ar gyfer gweithio mewn rolau gofal cymdeithasol. Mae’r adnodd newydd ar gael ar wefan Gofalwn Cymru (Gofalwn.Cymru), ymgyrch sy’n ceisio denu mwy […]

Dysgu mwy

22 Tachwedd 2020

Wythnos Gofalwn Cymru: Diwrnod saith – Dathlu ein gofalwyr!

Yr wythnos hon rydym wedi tynnu sylw at rai o’r gofalwyr eithriadol sydd gennym yma yng Nghymru. Yma, rydym yn dathlu ein gweithlu ac yn diolch iddynt am eu hymrwymiad, eu caredigrwydd a’u gofal.

Dysgu mwy

21 Tachwedd 2020

Wythnos Gofalwn Cymru: Diwrnod chwech – yn y gymuned

Mae yna ystod o rolau gofalu ar gael yn y gymuned, sydd yn cynnig cyfleoedd ar gyfer datblygu gyrfa wrth weithio gyda phlant ac oedolion. Mae yna lawer o lwybrau i weithio yn y sector gofal. Yma, rydyn ni’n rhannu straeon gan bobl sydd wedi ymuno â’r sector gofal o gefndir manwerthu, iechyd a throseddeg, […]

Dysgu mwy

20 Tachwedd 2020

Wythnos Gofalwn Cymru: Diwrnod pump – Cartrefi Gofal

Cartrefi gofal, a elwir yn gartrefi gofal preswyl hefyd, yw cartrefi lle mae oedolion yn gallu byw gyda’r gofal a’r cymorth ychwanegol a allai fod ei angen arnynt. Maen nhw’n ceisio creu amgylchedd cartrefol a chroesawgar i’w trigolion, eu teuluoedd a’u ffrindiau, ac i staff. Yn ogystal â llety, maen nhw’n cynnig ystod eang o […]

Dysgu mwy

19 Tachwedd 2020

Wythnos Gofalwn Cymru: Diwrnod pedwar – Gwasanaethau Cymdeithasol

Mae gwasanaethau cymdeithasol yn bodoli i ddarparu cymorth sy’n canolbwyntio ar wella lles teuluoedd, plant, oedolion a gofalwyr. Mae gweithwyr cymdeithasol wedi cymhwyso’n llawn. Maen nhw wedi’u hyfforddi i ddarparu cymorth a all helpu pobl i wneud newidiadau a datrys problemau personol a chymdeithasol. Yma, rydyn ni’n rhannu straeon gan rhai o’r bobl arbennig sy’n […]

Dysgu mwy

18 Tachwedd 2020

Wythnos Gofalwn Cymru: Diwrnod tri – Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant

Mae nifer o leoliadau gwahanol ble gallwch weithio yn y blynyddoedd cynnar yn ogystal â gofal cymdeithasol i blant. Yma, rydyn ni’n rhannu straeon gan rai o’r bobl anhygoel sy’n gweithio gyda phlant ledled Cymru.

Dysgu mwy

17 Tachwedd 2020

Wythnos Gofalwn Cymru: Diwrnod dau – Gofal Cartref

Mae gwasanaethau gofal cartref yn darparu gofal a chymorth hanfodol i bobl sy’n byw yn eu cartrefi eu hunain. Mae’r cymorth yn cael ei drefnu ar sail anghenion a rwtîn pobl i’w helpu i aros yn eu cartref mewn ffordd ddiogel gyda chefnogaeth. Yma, rydyn ni’n rhannu straeon gan rhai o’r bobl arbennig sy’n gweithio […]

Dysgu mwy

16 Tachwedd 2020

Wythnos Gofalwn Cymru 2020

Bydd Wythnos Gofalwn Cymru yn taflu goleuni ar sut beth yw gweithio ym maes gofal cymdeithasol, blynyddoedd cynnar a gofal plant. O heddiw, 16 Tachwedd, byddwn yn tynnu sylw at yr amrywiaeth o swyddi sydd ar gael yng Nghymru. Bydd gweithwyr gofal yn rhannu eu profiadau o sut y dechreuon nhw eu gyrfa mewn gofal, […]

Dysgu mwy

10 Tachwedd 2020

Enillydd gwobr Gofalwn Cymru cyntaf wedi’i chyhoeddi!

Mae Sandra Stafford, gofalwr maeth o Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, wedi cael ei henwi’n enillydd gwobr Gofalwn Cymru cyntaf yn y Gwobrau eleni. Aeth y wobr Gofalwn Cymru i Sandra ar ôl iddi gael ei henwebu am y wobr gan weithwyr cymdeithasol Danielle Dally a Sarah Vater. Yn eu henwebiad, wnaeth Danielle a Sarah disgrifio […]

Dysgu mwy

24 Medi 2020

Ffordd newydd a hawdd o gyhoeddi swyddi gwag ar ein porth swyddi

Cyflogwyr gofal cymdeithasol, rydym wedi ei gwneud hi’n haws i chi restru’ch swyddi gofal cymdeithasol cyfredol ar ein porth swyddi. Nawr yn fwy nag erioed, mae angen pobl i ddarparu gofal a chefnogaeth i’r rhai sy’n agored i niwed yn ein cymunedau. Er mwyn eich helpu i ddod o hyd i’r bobl iawn i lenwi’ch […]

Dysgu mwy