fbpx
Skip to main content

Newyddion Diweddaraf


13 Ionawr 2021

Cyflwyniad i ofal cymdeithasol

Ydych chi’n ystyried gweithio ym maes Gofal Cymdeithasol? Ydych chi’n teimlo bod angen i chi ennill sgiliau a dealltwriaeth o’r rolau sydd ar gael? Rydym yn cynnal cwrs hyfforddi am ddim, wedi’i ariannu’n llawn, i bobl sydd â diddordeb mewn gweithio ym maes gofal cymdeithasol o’r new Cyflwyniad i Ofal Cymdeithasol. Y rhaglen Mae’r rhaglen […]

Dysgu mwy

6 Medi 2021

Cystadleuaeth Instagram Plant Gofalwn

Heddiw rydyn ni’n lansio cystadleuaeth newydd ar Instagram i ddod o hyd i’r timau gofal plant, darparwyr chwarae a gwarchodwyr plant sy’n mynd y tu hwnt i’r gofyn ar gyfer plant yn eu gofal. Os rydych chi’n adnabod tîm gofal plant, darparwr chwarae neu warchodwr plant yng Nghymru sy’n haeddu cael eu cydnabod am eu […]

Dysgu mwy

18 Tachwedd 2021

Mae dyddiad cau ar gyfer enwebiadau Gwobrau 2022 wedi’i ymestyn

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru bellach wedi ymestyn y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau Gwobrau 2022. Dyma’r gwobrau sy’n cydnabod, yn dathlu ac yn rhannu gwaith nodedig ym maes gwaith cymdeithasol, gofal cymdeithasol a gofal plant, chwarae a’r blynyddoedd cynnar yng Nghymru. Mae’r gwobrau yn gyfle i chi fel tîm, grŵp neu sefydliad yn y sector […]

Dysgu mwy

1 Medi 2021

Wythnos Gofalwn Cymru 2021

11-17 Hydref 2021 Rhwng 11-17 Hydref, bydd Wythnos Gofalwn Cymru yn taflu goleuni ar sut beth yw gweithio ym maes gofal cymdeithasol, blynyddoedd cynnar a gofal plant. Gan dynnu sylw at yr amrywiaeth o swyddi sydd ar gael, byddwn yn cynnal digwyddiadau i gefnogi ceiswyr gwaith, gweithwyr a chyflogwyr ledled Cymru. Dilynwch ni ar Instagram, Facebook a Thrydar i […]

Dysgu mwy

27 Awst 2021

Billy yr Archarwr: Adnodd i athrawon

Llyfr plant Yn 2018 bu disgyblion ysgolion cynradd yng Ngwent yn helpu i gynhyrchu llyfr dwyieithog gyda’r nod o ysbrydoli plant i fod yn weithwyr iechyd a gofal cymdeithasol y dyfodol. Gweithiodd disgyblion Ysgol Gynradd Gymunedol Ffordd Blenheim gyda Thîm Partneriaeth Rhanbarthol Gwent, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a Petra Publishing i gynhyrchu Billy yr […]

Dysgu mwy

26 Gorffennaf 2021

Astudiaeth hyblyg yn hwb i yrfaoedd mewn gwaith cymdeithasol

Mae’r Brifysgol Agored wedi ymuno â chyflogwyr ledled Cymru i gynnig llwybr seiliedig ar waith i wneud gradd mewn gwaith cymdeithasol. Fel myfyriwr yn y Brifysgol Agored, gallwch astudio ar gyflymder sy’n addas i chi, gan ganiatáu i chi gydbwyso’r cwrs â’ch cyfrifoldebau eraill. Ar ôl i chi raddio, bydd yr hawl gennych i wneud […]

Dysgu mwy

22 Gorffennaf 2021

Maethu Cymru: Cydweithio i adeiladu gwell dyfodol i blant lleol

Awdurdodau lleol yn dod at ei gilydd i hybu’r nifer o ofalwyr maeth yng nghymru gan fod dros draean (39%) o oedolion cymru yn honni eu bod wedi ystyried maethu Mae gwasanaethau maethu awdurdodau lleol yng Nghymru wedi dod ynghyd heddiw i ddod yn ‘Maethu Cymru’, wrth i dimau ledled y wlad gyfuno eu hymdrechion […]

Dysgu mwy

20 Gorffennaf 2021

Sut mae’r pandemig wedi newid gofal plant?

Yn ddiweddar, rhannodd Alwena, dirprwy arweinydd Cylch Meithrin Rhostryfan, rai o’r heriau y maent wedi’u goresgyn yn ystod y pandemig. Cyflwynwch eich hun a’ch rôl yng Nghylch Meithrin Rhostryfan… Alwena ydw i, ond mae pobl yn fy adnabod fel Anti Wena hefyd, a dwi’n gweithio yng Nghylch Meithrin Rhostryfan yng Ngwynedd. Dwi’n gofalu am blant […]

Dysgu mwy

30 Mehefin 2021

Mudiad Meithrin i gyflwyno Cymraeg i blant Teithwyr, Sipsiwn a Roma

Mae Mudiad Meithrin wedi derbyn grant gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol i ddechrau darpariaeth Ti a Fi ar safleoedd Teithwyr, Sipsiwn a Roma yn ne-ddwyrain Cymru. A hithau’n fis Teithwyr, Sipsiwn a Roma, bydd y cynllun arloesol hwn yn helpu i hyrwyddo a chryfhau perthynas y gymuned â’r Gymraeg yng Nghymru, trwy gyflwyno’r iaith i’r […]

Dysgu mwy

16 Mehefin 2021

Cardiau Gyrfa Gofalwn Cymru

Er mwyn helpu i arddangos y rolau gofal amrywiol sydd ar gael yn gweithio gyda phlant ac oedolion yng Nghymru, rydym yn lansio Cardiau Gyrfa Gofalwn Cymru. Mae ein Cardiau Gyrfa yn darparu gwybodaeth am rolau mewn gofal, gan weithio gyda phlant ac oedolion yng Nghymru. Mae gan bob cerdyn god QR unigryw sy’n cysylltu […]

Dysgu mwy

10 Mehefin 2021

Gwobrau Nyrs y Flwyddyn

Coleg Nyrsio Brenhinol yng Nghymru: Gwobrau Nyrs y Flwyddyn 2021 Mae Gwobrau Nyrs y Flwyddyn yn cydnabod arloesedd a rhagoriaeth yn ymarferol, gan gydnabod yr ymdrechion, yr ymrwymiad a’r cyflawniadau rhagorol a wnaed gan y gymuned nyrsio gyfan ledled Cymru. Mae enwebiadau bellach ar agor ar gyfer nyrsys, bydwragedd, myfyrwyr nyrsio, a gweithwyr cymorth gofal […]

Dysgu mwy