fbpx
Skip to main content

Newyddion Diweddaraf


16 Tachwedd 2020

Wythnos Gofalwn Cymru 2020

Bydd Wythnos Gofalwn Cymru yn taflu goleuni ar sut beth yw gweithio ym maes gofal cymdeithasol, blynyddoedd cynnar a gofal plant. O heddiw, 16 Tachwedd, byddwn yn tynnu sylw at yr amrywiaeth o swyddi sydd ar gael yng Nghymru. Bydd gweithwyr gofal yn rhannu eu profiadau o sut y dechreuon nhw eu gyrfa mewn gofal, […]

Dysgu mwy

10 Tachwedd 2020

Enillydd gwobr Gofalwn Cymru cyntaf wedi’i chyhoeddi!

Mae Sandra Stafford, gofalwr maeth o Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, wedi cael ei henwi’n enillydd gwobr Gofalwn Cymru cyntaf yn y Gwobrau eleni. Aeth y wobr Gofalwn Cymru i Sandra ar ôl iddi gael ei henwebu am y wobr gan weithwyr cymdeithasol Danielle Dally a Sarah Vater. Yn eu henwebiad, wnaeth Danielle a Sarah disgrifio […]

Dysgu mwy

24 Medi 2020

Ffordd newydd a hawdd o gyhoeddi swyddi gwag ar ein porth swyddi

Cyflogwyr gofal cymdeithasol, rydym wedi ei gwneud hi’n haws i chi restru’ch swyddi gofal cymdeithasol cyfredol ar ein porth swyddi. Nawr yn fwy nag erioed, mae angen pobl i ddarparu gofal a chefnogaeth i’r rhai sy’n agored i niwed yn ein cymunedau. Er mwyn eich helpu i ddod o hyd i’r bobl iawn i lenwi’ch […]

Dysgu mwy

22 Medi 2020

Gwobr Gofalwn Cymru

Pleidlais bellach ar agor i ddewis enillydd gyntaf y wobr Gofalwn Cymru. Mae’r wobr yn rhan o’r Gwobrau, gwobrau sy’n cael eu trefnu gan Gofal Cymdeithasol Cymru sy’n cydnabod, yn dathlu ac yn rhannu gofal cymdeithasol a blynyddoedd cynnar rhagorol yng Nghymru. Mae’r wobr Gofalwn Cymru yn newydd ar gyfer 2020 a dyma’r tro cyntaf […]

Dysgu mwy

25 Awst 2020

Digwyddiad arbennig ar gyfer staff cartrefi gofal ym Mro Morgannwg

Yr wythnos ddiwethaf, cynhaliodd Chemical Corporation (UK) Ltd ddigwyddiad arbennig ym Mharc Hamdden Ynys y Barri fel teyrnged i staff GIG a chartrefi gofal ledled Bro Morgannwg. Roedd 1,100 o bobl wedi’u cofrestru i fynd i’r digwyddiad hwn drwy wahoddiad yn unig, ac yn sicr roedd y bobl leol yn edrych ymlaen yn fawr at […]

Dysgu mwy

19 Awst 2020

Ennill hyfforddiant a chymwysterau wrth weithio ym maes gofal

Mae tua un o bob 17 oedolyn yng Nghymru yn gweithio ym maes gofal cymdeithasol, y blynyddoedd cynnar neu ofal plant – mae hynny tua 113,000 o bobl! Os oes gennych chi agwedd bositif ac ymrwymiad i ofalu am eraill, yna gyda’r mwyafrif o swyddi fe gewch chi unrhyw hyfforddiant a chymwysterau sydd eu hangen […]

Dysgu mwy

20 Gorffennaf 2020

Addysgu iechyd a gofal cymdeithasol yn ystod y pandemig

Mae Karen Llewellyn yn ddarlithydd gofal plant ac iechyd a gofal cymdeithasol yng Ngholeg Gŵyr Abertawe a hefyd yn Llysgennad Gofalwn Cymru. Fe wnaethom ni ofyn i Karen sut mae addysgu yn ystod yr amseroedd digynsail hyn wedi bod a sut mae ei myfyrwyr yn addasu wrth iddyn nhw ddod i ddiwedd eu cyrsiau a […]

Dysgu mwy

22 Mehefin 2020

Sut mae meithrinfa ar dir ysbyty yng Nghymru wedi bod yn darparu gofal plant yn ystod pandemig Covid-19

Mae meithrinfeydd gofal dydd o amgylch Cymru yn paratoi i ailagor o’r wythnos nesaf ymlaen. Un o’r ychydig leoliadau gofal plant yng Nghymru sydd wedi bod ar agor trwy pandemig Covid-19 yw Meithrinfa Ddydd Funtazia, wedi’i lleoli ar dir Ysbyty’r Tywysog Siarl, Merthyr Tudful. Mae’r feithrinfa wedi bod yn darparu gwasanaeth gofal plant amhrisiadwy i […]

Dysgu mwy

10 Mehefin 2020

Mae Bluebird Care, darparwr gofal cartref yn Sir y Fflint, yn dathlu ymroddiad eu staff mewn ymateb i Covid-19

Mae Bluebird Care yn darparu gofal cartref yn Sir y Fflint, gogledd Cymru. Mae’r cwmni mor falch o’u staff mewn ymateb i Covid-19 maen nhw wedi rhoi anrheg arbennig i bob aelod o staff. Dywedodd Rebecca Zartarian, Cyfarwyddwr Bluebird Care Swydd Gaer a Sir y Fflint: “Rydym ni mor falch o’n tîm anhygoel o ofalwyr […]

Dysgu mwy

19 Mai 2020

Cwrdd ag Emma, y ​​bardd y tu ôl i’n hysbyseb deledu

Mae ein hysbyseb deledu ddiweddar yn cynnwys llais Emma, ​​yn darllen ei cherdd  “Just a Carer”; cerdd yr ysgrifennodd ar gyfer rhaglen Rhod Gilbert’s Work Experience, a ffilmiwyd yng nghartref gofal College Fields y Barri. Gofynnom iddi sut brofiad yw bod yn rhan o’n hymgyrch…   Sut ydych chi’n teimlo am fod yn rhan o’n […]

Dysgu mwy

6 Mai 2020

Cerdd gofalwr yn dod yn fyw mewn hysbyseb deledu

Mae cerdd gofalwr am ei swydd wedi dod yn fyw ar ffurf hysbyseb deledu, a grëwyd gan ymgyrch Gofalwn Cymru. Mae’r hysbyseb yn cynnwys llais Emma Pinnell sy’n darllen “Just a Carer”; cerdd yr ysgrifennodd ar gyfer rhaglen Rhod Gilbert’s Work Experience, a ffilmiwyd yng nghartref gofal College Fields y Barri. Gwyliwyd clip ohoni yn […]

Dysgu mwy

5 Mai 2020

Plant a rhieni yn dangos eu diolch i weithwyr gofal plant yn ystod y cloi mawr

Mae plant o bob oedran a’u rhieni wedi dod ynghyd i ddweud “Diolch” i’r bobl sy’n gweithio yn y sectorau blynyddoedd cynnar, gofal plant a gwaith chwarae mewn fideo gan Gofalwn Cymru. Tra bod rhieni ledled y wlad yn ceisio cydbwyso gweithio gartref â gofalu am eu plant, mae’r parch a’r edmygedd tuag at weithwyr […]

Dysgu mwy