fbpx
Skip to main content

Newyddion Diweddaraf


21 Ebrill 2020

Rhod Gilbert yn darganfod sut beth yw bod yn weithiwr gofal

Wrth i ymroddiad gweithwyr gofal ddod i’r amlwg yn ystod y pandemig coronafirws, mae BBC Cymru wedi darlledu pennod arbennig o Rhod Gilbert’s Work Experiece am weithio mewn gofal. Dywedodd Rhod Gilbert: ‘Rwyf wedi bod eisiau ffilmio pennod profiad gwaith fel gofalwr ers blynyddoedd – a chyn COVID-19, gwnaeth ein tîm bach iddo ddigwydd. ‘Roedd yn […]

Dysgu mwy

15 Ebrill 2020

Gweithwyr gofal cymdeithasol yng Nghymru i dderbyn cerdyn i brofi eu bod yn weithwyr allweddol

Mae cerdyn yn cael ei anfon at bob gweithiwr gofal cymdeithasol yng Nghymru i’w helpu o bosibl i gael y buddion sydd ar gael i weithwyr allweddol yn ystod y pandemig coronafeirws (COVID-19). Mae’r cerdyn wedi cael ei gynhyrchu mewn ymateb i adroddiadau gan weithwyr gofal cymdeithasol ar y rheng flaen, sy’n dweud y gall […]

Dysgu mwy

Ebrill 2020

Gofalwyr yn mynd y tu hwnt i’r gofyn

Pan fethodd preswylydd yn ei 90au yn Nhŷ Heulog, Tonysguboriau, mynychu angladd ei wraig o dros 70 mlynedd, penderfynodd y staff drefnu seremoni breifat iddo. Symudodd gwraig Monty, preswylydd blaenorol yn Nhŷ Heulog, i Anwen Care Home, Pen-y-bont ar Ogwr, lle byddai’n ymweld â hi mewn tacsi dair gwaith yr wythnos. Gan wybod nad oedd […]

Dysgu mwy

14 Ebrill 2020

Cystadleuaeth Ffotograffiaeth Carers Wales

Mae Carers Wales yn eich gwahodd i ddatgelu bywydau cudd gofalwyr di-dâl trwy ffotograffau sy’n dangos sut beth yw bywyd mewn gwirionedd i ofalwyr. Mae 97% o ofal yn cael ei ddarparu gan ofalwyr di-dâl. Bywydau sydd yn aml wedi’u cuddio o gymdeithas neu’n ddi ar wybod. Mae Carers Wales am ddatgelu’r brwydrau a’r buddugoliaethau […]

Dysgu mwy

1 Ebrill 2020

Gwahoddwyd cyn-weithwyr cymdeithasol i ddychwelyd i ymarfer

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru wedi gwahodd yr holl weithwyr cymdeithasol sydd wedi gadael y proffesiwn i ystyried ail-ymuno yn yr argyfwng presennol. Mae cofrestriad dros dro newydd ar gael i’r gweithwyr cymdeithasol hynny sydd wedi gadael yn ystod y tair blynedd diwethaf, gyda llwybr cyflym i ymgeisio a dim ffi i’w dalu. Dywedodd David Pritchard, […]

Dysgu mwy

30 Mawrth 2020

Porth swyddi gofal cymdeithasol newydd

Mae Gofalwn Cymru wedi lansio porth swyddi newydd i helpu cyflogwyr gofal cymdeithasol i hysbysebu eu nifer uchel o swyddi gwag, mewn ymateb i’r pandemig coronafirws. Mae’r sector gofal cymdeithasol o dan bwysau cynyddol i ddarparu gwasanaethau hanfodol i’r bobl mwyaf bregus yn ein cymunedau wrth i fwy o staff ddilyn canllawiau hunan-ynysu. Er mwyn […]

Dysgu mwy

Mawrth 2020

Gweithwyr allweddol trwy’r amser, nid yn unig ar adegau o argyfwng

Mae Prif Weithredwr Gofal Cymdeithasol Cymru Sue Evans wedi croesawu cydnabyddiaeth y Llywodraeth bod gweithwyr cymdeithasol a gweithwyr gofal cymdeithasol yn weithwyr allweddol wrth helpu mynd i’r afael â coronafeirws. “Dydyn nhw ddim yn aml yn gwisgo’r bathodynnau neu iwnifformau pobl fel plismyn a nyrsys, felly efallai na fyddwch chi’n eu hadnabod ar y stryd. […]

Dysgu mwy

23 Mawrth 2020

Swyddi Gofalwn Cymru

Cyflogwyr gofal cymdeithasol, rydym eisiau helpu ymdrin â’r prinder staff y gallech fod yn ei wynebu ar hyn o bryd. Nawr yn fwy nag erioed, mae angen pobl i roi gofal a chymorth i’r rheini sydd fwyaf bregus yn ein cymunedau. Er mwyn eich helpu i ddod o hyd i’r bobl iawn i lenwi eich […]

Dysgu mwy

3 Mawrth 2020

Penblwydd Hapus Gofalwn Cymru

Rydyn ni’n dathlu ein blwyddyn gyntaf trwy lansio ymgyrch i helpu i newid canfyddiadau o’r hyn y mae swyddi gofal yn ei gynnwys ac annog mwy o bobl i ddewis gyrfa mewn gofal. Mae tua un o bob 17 oedolyn yng Nghymru yn gweithio yn y sector, sy’n ei wneud yn gyflogwr mwy na’r GIG. […]

Dysgu mwy

6 Ionawr 2020

Angen 550 mwy o ofalwyr maeth ar draws Cymru yn 2020

Mae’r Rhwydwaith Maethu wedi amcangyfrif y bydd angen 550 o deuluoedd maeth yng Nghymru i gadw’n gydwastad gyda’r galw eang. I gyflawni hyn, heddiw (1 Ionawr 2020) mae wyth awdurdod lleol ledled Cymru wedi lansio  #20Rheswm, ymgyrch i annog pobl o fewn eu hardal leol i ystyried maethu. Mae’r ymgyrch yn defnyddio gofalwyr maeth go […]

Dysgu mwy

13 Rhagfyr 2019

Mae angen mwy o ddynion i weithio mewn gofal cymdeithasol yng Nghymru

Yng Nghymru, mae yna anghydbwysedd sylweddol rhwng y rhywiau yn y gweithlu gofal cymdeithasol, sy’n golygu nad yw rhai pobl yn cael y gofal a’r gefnogaeth iawn i fodloni eu hanghenion. Mae William Betters, sy’n 49 oed, yn un o lond llaw o ddynion sydd wedi bod yn gweithio mewn gofal yn ei gymuned dros […]

Dysgu mwy

30 Hydref 2019

Gofal yn Galw: Gyrfa i CHI?

Ydych chi’n mwynhau gweld pobl yn cael y gorau o bob dydd ac yn cyflawni’r hyn maen nhw ei eisiau mewn bywyd? Dyna yw bwriad gyrfa mewn gofal! Gallai olygu gweithio gyda, babanod a phlant ifanc, plant a phobl ifanc, oedolion pan fydd angen help ychwanegol arnynt.  Mewn gwirionedd, pobl o bob oedran – eu […]

Dysgu mwy