fbpx
Skip to main content

Cartrefi Gofal


Mae gan gartrefi gofal rôl hanfodol yng nghymdeithas Cymru. Yma, rydym yn nodi beth yn union mae cartrefi gofal yn ei wneud ac yn darparu cyngor ar ddod o hyd i gartref gofal a fydd yn diwallu’ch anghenion. Rydym hefyd yn dangos i chi sut brofiad yw gweithio mewn cartref gofal a sut i ddod o hyd i swydd.

 

Beth yw Cartrefi Gofal?

Cartrefi gofal, a elwir yn gartrefi gofal preswyl hefyd, yw cartrefi lle mae oedolion yn gallu byw gyda’r gofal a’r cymorth ychwanegol a allai fod ei angen arnynt.

Maen nhw’n ceisio creu amgylchedd cartrefol a chroesawgar i’w trigolion, eu teuluoedd a’u ffrindiau, ac i staff. Yn ogystal â llety, maen nhw’n cynnig ystod eang o weithgareddau i drigolion eu mwynhau, a all gynnwys gwibdeithiau, ymarfer corff a gweithgareddau diwylliannol. Mae cartrefi gofal yn cefnogi pobl ag amrywiaeth o anghenion gwahanol ac yn helpu trigolion i fyw’r bywyd maen nhw am ei fyw.

Mae staff hyfforddedig ar gael ddydd a nos. Mae staff wedi ymroi i sicrhau bod anghenion unigol y trigolion yn cael eu diwallu. Mae hyn yn cynnwys darparu gofal personol fel ymolchi, gwisgo, bwyta, cymryd meddyginiaeth a mynd i’r toiled. Ymhellach, mae’r staff yn aml yn meithrin cyswllt clos â’r trigolion, gan ddarparu synnwyr o gyfeillgarwch a chymorth emosiynol.

Mae rhai cartrefi gofal yn darparu ar gyfer pobl ag anghenion meddygol penodol. Er enghraifft, i rywun sydd angen gofal bedair awr ar hugain gan nyrs gofrestredig. Gelwir y rhain yn gartrefi nyrsio, neu’n gartrefi gofal gyda nyrsio yn aml. Gellir cael y gwasanaeth hwn mewn rhai cartrefi gofal preswyl, tra bod rhai darparwyr yn darparu eu gwasanaethau’n benodol ar gyfer y rhai ag anghenion penodol.

 

Dod o hyd i Gartref Gofal yng Nghymru

Fel rheol, mae cartrefi gofal yn cael eu hystyried fel opsiwn i bobl nad ydyn nhw’n gallu byw yn eu cartref eu hunain mwyach (hyd yn oed gyda chymorth gan ffrindiau, teulu neu ofalwyr cyflogedig), neu bobl â chyflyrau meddygol cymhleth sydd angen sylw arbenigol.

Mae’n bwysig ystyried y math o ofal sydd ei angen wrth ymchwilio. Bydd darparwyr yn rhoi manylion am y gofal maen nhw’n arbenigo ynddo ar eu gwefan, ynghyd â’r manylion cyswllt i wneud ymholiadau pellach. Nid yw pob cartref gofal yn darparu mathau arbenigol o ofal fel gofal seibiant, gofal nyrsio neu ofal dementia, felly mae’n bwysig cofio hyn wrth ymchwilio. Bydd staff gwasanaethau cymdeithasol yn gallu helpu i ddod o hyd i gartref addas i ddiwallu’ch anghenion.

Yn ffodus, waeth a ydych chi’n chwilio am ofal preswyl ar gyfer blynyddoedd olaf bywyd neu am ofal mwy arbenigol, mae yna ddarparwyr i ddiwallu’ch anghenion ledled Cymru. Gallwch weld rhai o’r darparwyr sydd ar gael yn lleol i chi drwy ddefnyddio’n cronfa ddata o ddarparwyr gofal cymdeithasol.

 

Pwy sy’n rheoleiddio cartrefi gofal?

Yng Nghymru, mae’n rhaid i gartrefi gofal fod wedi’u cofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC), sy’n cofrestru, arolygu a chymryd camau i wella ansawdd gwasanaethau gofal ledled Cymru.

Daeth Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 i rym ar 2 Ebrill 2018. Mae’n canolbwyntio ar wella ansawdd gofal a chymorth, ac ar ganlyniadau lles i bobl sy’n defnyddio gwasanaethau. Roedd hefyd yn rhoi mwy o bwerau i Arolygiaeth Gofal Cymru gymryd camau cryfach, cyflymach pan fo angen. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Arolygiaeth Gofal Cymru.

 

Gweithio mewn Cartrefi Gofal

Os hoffech chwilio am swyddi yn agos atoch chi, mae porth Swyddi GofalwnCymru yn cynnwys y cyfleoedd diweddaraf.

Mae yna sawl rôl mewn cartref gofal, yn cynnwys gweithwyr gofal, nyrsys, a rheolwyr. Waeth a ydych chi’n cychwyn arni neu fod gennych chi brofiad a chymwysterau eisoes, mae yna swydd i chi yn y maes gofal.

Dydy gweithio mewn cartref gofal ddim yn addas i bawb ond gall roi boddhad mawr i’r person cywir. Os ydych am wybod am rai o fanteision ac anfanteision gweithio mewn cartref gofal, dyma Jake i roi rhywfaint o flas i ni. Mae e’n disgrifio’r berthynas sy’n cael ei meithrin â thrigolion, ond hefyd y pwysau a ddaw gyda’r swydd.

Os nad ydych yn siŵr o hyd ai dyma’r swydd iawn i chi, gwyliwch fideo Jean ar Gofal yn Galw: Gyrfa i chi? i ddysgu mwy am yrfa mewn cartref gofal.

 

Logo Gofal yn Galw

Roles within Cartrefi Gofal

Gweithiwr Cartref Gofal i Oedolion


Fel Gweithiwr Cartref Gofal i Oedolion, byddwch chi’n darparu gofal a chymorth i breswylwyr, ac yn eu helpu hefyd i gadw eu hannibyniaeth ac i wneud dewisiadau.

About this role

Uwch Weithiwr Cartref Gofal i Oedolion


Fel Uwch Weithiwr Cartref Gofal i Oedolion, byddwch chi’n darparu gofal a chymorth i breswylwyr, ac yn eu helpu i gadw eu hannibyniaeth ac i wneud dewisiadau.

About this role

Cydgysylltydd Gweithgareddau Cartref Gofal i Oedolion


Fel Cydgysylltydd Gweithgareddau Cartref Gofal i Oedolion, byddwch chi’n gyfrifol am greu rhaglen o weithgareddau ar gyfer y preswylwyr yn y cartref gofal. 

About this role

Dirprwy Reolwr Cartref Gofal


Fel Dirprwy Reolwr Cartref Gofal, byddwch yn cefnogi rheolwr y cartref gofal i sicrhau bod y cartref yn gweithredu’n effeithiol.

About this role

Rheolwr Cartref Gofal


Fel Rheolwr Cartref Gofal, byddwch yn pennu cyfeiriad gweithredol a threfnu bod y cartref yn gweithredu’n effeithiol.

About this role

Nyrs Cartref Gofal i Oedolion


Fel Nyrs Cartref Gofal i Oedolion, byddwch yn darparu gofal sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn  i breswylwyr sydd ag anghenion iechyd cymhleth yn aml.

About this role

Swyddi gwag mewn gofal

Mae Cymru angen mwy o weithiwyr gofal cymdeithasol.

Mae llawer o bobl sy’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol wedi neidio o swyddi fel lletygarwch neu fanwerthu. Defnyddiwch eich sgiliau trosglwyddadwy a gwnewch gais nawr.

Search for jobs