fbpx
Skip to main content

Meithrinfeydd Dydd a Chyfleusterau Crèche


Mae meithrinfeydd dydd o bob math yn darparu gwasanaeth hanfodol i rieni sy'n gweithio trwy gynnig gofal plant i blant o'u genedigaeth. Fe welwch ragor o wybodaeth am yr hyn maen nhw'n ei wneud a chyngor ar sut i ddod o hyd i swydd mewn meithrinfa ar y dudalen hon.

 

Beth yw meithrinfa?

Mae’r termau meithrinfa ddydd, gofal dydd a crèche yn cael eu defnyddio i ddisgrifio'r mannau lle mae rhieni'n anfon eu plant i gael gofal yn ystod oriau gwaith yn ystod y dydd. Mae oedrannau'r plant sy'n mynd i feithrinfa yn amrywio o ddim ond chwe wythnos oed i fyny.

Gall meithrinfeydd gael eu rhedeg gan awdurdodau lleol neu gymunedau lleol, neu gellir eu rhedeg yn breifat. Maent yn cynnig amgylchedd diogel i gefnogi plant wrth iddyn nhw chwarae, dysgu a datblygu. Maent yn gallu helpu i ddatblygu sgiliau synhwyraidd ac archwilio mewn babanod. I blant bach, mae ffocws ar chwarae yn helpu i ddatblygu sgiliau cymdeithasol a chreadigol. Gall crèche hefyd gynnig ateb dros dro i ddarparu gofal plant er mwyn galluogi rhieni i fynd i ddigwyddiadau penodol fel hyfforddiant, dysgu neu hyd yn oed ddosbarthiadau ymarfer corff.

Mae'n ofynnol i ddarparwyr meithrinfeydd yng Nghymru fodloni'r safonau gofynnol a nodwyd ac a orfodir gan Arolygiaeth Gofal Cymru.

 

Dod o hyd i swydd mewn Meithrinfa

Os ydych chi'n barod i ddod o hyd i'ch rôl nesaf ar unwaith, gallwch ddechrau yma trwy bori trwy'r swyddi gwag a restrir ar ein gwefan.

Mae gweithio mewn meithrinfa yn ddewis gwych i unrhyw un sydd â diddordeb mewn datblygiad plant trwy chwarae a dysgu. Rydym ni wedi gwneud fideo i danlinellu pa mor bwysig yw rôl y gweithwyr hyn yn helpu plant i gyrraedd eu potensial.

Gall gweithio yn y blynyddoedd cynnar fod yn yrfa hir sy’n rhoi llawer o foddhad. Fe welwch rolau swydd o ymarferydd cynorthwyol, i ymarferydd uwch a'r holl ffordd i fyny i reolwr yn y maes hwn. Mae Jane yn rhoi darlun gwych inni o’r yrfa 33 mlynedd y mae wedi’i gael yn gweithio gyda’r blynyddoedd cynnar, lle mae'n pwysleisio pa mor arbennig a gwerth chweil yw’r gwaith. Gallwch wylio fideo Jane yma

Os ydych chi am gymryd eich cam cyntaf i weithio mewn meithrinfa ddydd, mae NDNA Cymru yn darparu cefnogaeth, gwybodaeth a hyfforddiant:

Mae Blynyddoedd Cynnar Cymru yn darparu cefnogaeth ac arweiniad ar eu gwefan i aelodau ac unigolion sydd â diddordeb yn y sector gofal plant, yn gyflogedig neu'n gwirfoddoli:

Gallwch ddod o hyd i wybodaeth am y modd mae Clybiau Plant Cymru yn helpu cymunedau yng Nghymru trwy hyrwyddo, datblygu a chefnogi clybiau buddiol, fforddiadwy a hygyrch ar gyfer gofal plant y tu allan i’r ysgol ar eu gwefan:

Mae Mudiad Meithrin hefyd yn cynnig cefnogaeth ar gyfer hyfforddi ar eu gwefan:

Rydym hefyd yn argymell eich bod yn gwylio fideo Ahmed Gofal yn Galw: Gyrfa i chi? i ddarganfod sut brofiad yw gweithio a chael gyrfa mewn meithrinfa neu crèche.

Roles within Meithrinfeydd Dydd a Chyfleusterau Crèche

Uwch Ymarferydd


Fel Uwch Ymarferydd byddwch yn gyfrifol am ddarparu gofal dydd i blant.

About this role

Ymarferydd Cynorthwyol


Fel Ymarferydd Cynorthwyol, byddwch yn gweithio o dan oruchwyliaeth i ddarparu gofal i blant.

About this role

Ymarferydd


Fel Ymarferydd byddwch yn gyfrifol am ddarparu gofal dydd i blant.

About this role

Rheolwr


Fel Rheolwr byddwch yn gyfrifol am ansawdd, darpariaeth a chynaliadwyedd eich lleoliad yn gyffredinol.

About this role

Swyddi gwag mewn gofal

Mae Cymru angen mwy o weithiwyr gofal cymdeithasol.

Mae llawer o bobl sy’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol wedi neidio o swyddi fel lletygarwch neu fanwerthu. Defnyddiwch eich sgiliau trosglwyddadwy a gwnewch gais nawr.

Search for jobs