Neidio i'r prif gynnwys

Gweithiwr Chwarae

Fel Gweithiwr Chwarae, byddwch yn gyfrifol am gefnogi a hwyluso cyfleoedd i blant chwarae,

From 2022 TV Advert - action shot of three young children doing crafts.

Bod yn Weithiwr Chwarae

Drwy weithio mewn tîm, byddwch yn helpu i greu awyrgylch chwarae diogel, croesawgar a chynhwysol i blant a phobl ifanc rhwng tair a 14 oed.

Byddwch yn annog plant i ddefnyddio eu dychymyg a rhoi cyfleoedd iddyn nhw greu mannau newydd a gwahanol ar gyfer chwarae; lleoedd mawr a bach, y tu mewn a’r tu allan, sy’n ddeniadol ac sy’n cynnig rhyddid i chwarae mewn awyrgylch diogel.

Gallwch hefyd symud ymlaen i fod yn Uwch Weithiwr Chwarae, a gallai’r cyfrifoldebau ychwanegol hynny gynnwys y canlynol:

 • goruchwylio gwirfoddolwyr a gweithwyr chwarae
 • ymdrin â chyllidebau
 • cynrychioli’r lleoliad mewn cyfarfodydd gyda gweithwyr proffesiynol eraill.

Gwybodaeth am y gweithle

Gall eich lleoliad gwaith gynnwys amrywiaeth eang o leoliadau, fel y canlynol:

 • gofal plant y tu allan i’r ysgol
 • meysydd chwarae antur gyda staff
 • prosiectau gwaith chwarae teithiol
 • cynlluniau chwarae yn ystod y gwyliau.

Byddwch yn gweithio mewn tîm, yn cysylltu â rhieni ac eirioli dros hawliau plant i chwarae yn eu cymunedau. Mae hyn yn golygu arsylwi a chofnodi datblygiad plant, a chynllunio gweithgareddau i gefnogi eu dysgu a’u datblygiad parhaus.

Galluogi plant i archwilio drwy chwarae, a rhoi lle diogel iddyn nhw wneud hynny.
Tayla Baker, Cwtch Gofal Plant
A child looking out of a window with binoculars

Dechrau arni fel Gweithiwr Chwarae

I lwyddo yn y rôl hon, bydd angen y canlynol arnoch chi:

 • natur ofalgar ac amyneddgar
 • bod yn frwdfrydig, yn greadigol, ac ystyried syniadau newydd
 • sgiliau cyfathrebu effeithiol, gan gynnwys sgiliau llafar a gwrando
 • hyder wrth ddelio â phlant ac oedolion
 • creu cyfleoedd newydd i chwarae
 • gallu addasu i sefyllfaoedd sy’n newid
 • annog annibyniaeth plant
 • gallu asesu’r risgiau dan sylw ac ymyrryd lle bo angen.

Mae’r Egwyddorion Gwaith Chwarae yn helpu i egluro’r rolau a’r cyfrifoldebau.

Cymwysterau Gofynnol

Gallwch ddod o hyd i’r cymwysterau sydd eu hangen neu’r cymwysterau a argymhellir ar gyfer y rôl hon gyda Chwarae Cymru.

Hyfforddiant

Efallai yr hoffech ystyried y rhaglen Cyflwyniad i ofal plant sy'n cwmpasu'r hanfodion sydd eu hangen arnoch i ddechrau gweithio ym maes gofal plant.


I gael gwybod am gyfleoedd hyfforddi ychwanegol mewn gwaith chwarae, cysylltwch â Chwarae Cymru a Clybiau Plant Cymru Kids Clybs.

Chwarae Cymru

Chwarae Cymru yw'r elusen genedlaethol ar gyfer chwarae plant. Mae'n darparu cymorth, cyngor ac arweiniad ar hyfforddiant gwaith chwarae a chymwysterau mewn ystod eang o leoliadau.

Clybiau Plant Cymru

Llais Clybiau Gofal Plant All-Ysgol yng Nghymru.

Dewch o hyd i swydd mewn gofal plant

Os ydych chi'n ystyried gyrfa mewn gofal, edrychwch ar ein bwrdd swyddi i gael syniad o'r math o rolau sy'n fanteisiol.