Skip to main content

Fel y Pennaeth Gwasanaethau Plant, byddwch yn pennu cyfeiriad, amcanion a nodau strategol, gan sicrhau asesu proffesiynol o ansawdd uchel, cynllunio gofal a darpariaeth gwasanaethau ar gyfer plant a theuluoedd.

Byddwch yn arwain ar gynllunio, datblygu a rheoli gwasanaethau a fydd yn gwella canlyniadau ar gyfer pobl sydd angen gofal a chymorth. Efallai y byddwch hefyd yn dirprwyo ar gyfer y Cyfarwyddwr Statudol.

Byddwch yn sicrhau agwedd gynhwysfawr at ymarfer proffesiynol sy’n diogelu plant a phobl ifanc bregus. Byddwch yn gweithio mewn partneriaeth â theuluoedd ac asiantaethau partner i ddiogelu pobl a allai fod mewn perygl.

Byddwch yn rhoi arweiniad, canllawiau a chymorth i staff, gan fagu hyder a gwydnwch. Byddwch yn sicrhau bod staff yn cydymffurfio â pholisïau cwmni, deddfwriaeth a rheoliadau.

Byddwch yn gweithio gyda phartneriaid mewnol, rhanddeiliaid allanol a sefydliadau.

I fod yn llwyddiannus yn y rôl hon, byddwch angen:

 • gwybodaeth am y ddeddfwriaeth berthnasol yng Nghymru
 • dealltwriaeth o ymarfer proffesiynol a gwahanol agweddau ar ddiogelu a grymuso
 • gwybodaeth am arferion gorau a lle gellir cael gafael ar dystiolaeth
 • sgiliau rheoli ac arwain
 • sgiliau rheoli newid a gwella
 • sgiliau rheoli a rhyngbersonol rhagorol
 • dull hyblyg o weithio
 • y gallu i ddangos empathi a chydbwyso’r gwahanol safbwyntiau proffesiynol
 • y gallu i fod yn greadigol a chanolbwyntio ar ddatrysiad
 • y gallu i feithrin cysylltiadau effeithiol
 • ffocws ar ddarpariaeth gwasanaethau a pherfformiad
 • y gallu i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth
 • y gallu i rymuso timau ac unigolion
 • y gallu i addasu i amgylchiadau sy’n newid
 • gwydnwch a’r gallu i ddelio â sefyllfaoedd anodd
 • y gallu i feddwl yn feirniadol, gan ddefnyddio tystiolaeth i lywio penderfyniadau
 • sgiliau sefydliadol a rheoli amser da
 • llythrennedd cyfrifiadurol.

Am fwy o wybodaeth am y cymwysterau ar gyfer y rôl hon gweler Gofal Cymdeithasol Cymru.

Fel y Pennaeth Gwasanaethau Oedolion, byddwch yn pennu cyfeiriad, amcanion a nodau strategol, gan sicrhau asesu proffesiynol o ansawdd uchel, cynllunio gofal a darpariaeth gwasanaeth ar gyfer oedolion a phobl hŷn.

Byddwch yn arwain ar gynllunio, datblygu a rheoli gwasanaethau a fydd yn gwella canlyniadau ar gyfer pobl sydd angen gofal a chymorth. Efallai y byddwch hefyd yn dirprwyo ar gyfer y Cyfarwyddwr Statudol.

Byddwch yn sicrhau agwedd gynhwysfawr at ymarfer proffesiynol sy’n diogelu oedolion bregus. Byddwch yn gweithio mewn partneriaeth â theuluoedd ac asiantaethau partner i ddiogelu pobl a allai fod mewn perygl.

Byddwch yn rhoi arweiniad, canllawiau a chymorth i staff, gan fagu hyder a gwydnwch. Byddwch yn sicrhau bod staff yn cydymffurfio â pholisïau cwmni, deddfwriaeth a rheoliadau.

Byddwch yn gweithio gyda phartneriaid mewnol, rhanddeiliaid allanol a sefydliadau.

I fod yn llwyddiannus yn y rôl hon, byddwch angen:

 • gwybodaeth am y ddeddfwriaeth berthnasol yng Nghymru
 • dealltwriaeth o ymarfer proffesiynol a gwahanol agweddau ar ddiogelu a grymuso
 • gwybodaeth am arferion gorau a lle gellir cael gafael ar dystiolaeth
 • sgiliau rheoli ac arwain
 • sgiliau rheoli newid a gwella
 • sgiliau rheoli a rhyngbersonol rhagorol
 • dull hyblyg o weithio
 • y gallu i ddangos empathi a chydbwyso’r gwahanol safbwyntiau proffesiynol
 • y gallu i fod yn greadigol a chanolbwyntio ar ddatrysiad
 • y gallu i feithrin cysylltiadau effeithiol
 • ffocws ar ddarparu gwasanaethau a pherfformiad
 • y gallu i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth
 • y gallu i rymuso timau ac unigolion
 • y gallu i addasu i amgylchiadau sy’n newid
 • gwydnwch a’r gallu i ddelio â sefyllfaoedd anodd
 • y gallu i feddwl yn feirniadol, gan ddefnyddio tystiolaeth i lywio penderfyniadau
 • sgiliau sefydliadol a rheoli amser da
 • llythrennedd cyfrifiadurol.

Am fwy o wybodaeth am y cymwysterau ar gyfer y rôl hon gweler Gofal Cymdeithasol Cymru.

Fel Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol, byddwch yn gyfrifol am y gwasanaeth, gan ddarparu arweinyddiaeth a chyfeiriad strategol. Byddwch yn sicrhau darpariaeth gwasanaeth o ansawdd uchel ar gyfer plant, teuluoedd a phobl hŷn.

Gan weithio gyda Penaethiaid Gwasanaeth, i sicrhau bod trefniadau diogelu effeithiol ar waith, byddwch yn comisiynu, datblygu a darparu gwasanaethau a fydd yn gwella canlyniadau ar gyfer pobl sydd angen gofal a chymorth. Byddwch yn ystyried goblygiadau eich penderfyniadau strategol a gweithredol ar adnoddau dynol ac ariannol.

Byddwch yn darparu arweinyddiaeth, arweiniad a chymorth i staff, gan fagu hyder a gwydnwch. Byddwch yn sicrhau bod staff yn cydymffurfio â pholisïau, deddfwriaeth a rheoliadau.

Chi fydd llefarydd y sefydliad ar bob mater sy’n ymwneud â Gwasanaethau Cymdeithasol. Byddwch yn meithrin cysylltiadau effeithiol gyda’r wasg, gwleidyddion, asiantaethau a sefydliadau.

I fod yn llwyddiannus yn y rôl hon, byddwch angen:

 • Dealltwriaeth drylwyr o’r gofynion statudol ar Wasanaethau Cymdeithasol yng Nghymru
 • Gwybodaeth gyflawn am ddeddfwriaeth berthnasol
 • Sgiliau rheoli ac arwain cadarn ac effeithiol
 • Ffocws ar reoli a darparu perfformiad
 • Sgiliau rheoli newid
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol rhagorol
 • Agwedd hyblyg at waith
 • Y gallu i ddangos empathi a chydbwyso gwahanol safbwyntiau proffesiynol
 • Y gallu i fod yn greadigol a chanolbwyntio ar atebion
 • Y gallu i feithrin cysylltiadau effeithiol a datblygu enw da
 • Y galluogi i rymuso timau ac unigolion
 • Dull a gaiff ei lywio gan dystiolaeth
 • Y gallu i addasu i amgylchiadau sy’n newid
 • Gwydnwch a’r gallu i ymdopi â sefyllfaoedd anodd
 • Y gallu i feddwl yn feirniadol
 • Sgiliau trefnu a rheoli amser da
 • Llythrennedd cyfrifiadurol

 

Am fwy o wybodaeth am y cymwysterau ar gyfer y rôl hon gweler Gofal Cymdeithasol Cymru.

Fel Cynghorydd Pobl Ifanc, byddwch yn gweithio gyda phlant 14 oed a hŷn i gefnogi eu hannibyniaeth, eu gwydnwch a’u gallu i gadw eu hunain yn ddiogel.

Byddwch yn gweithio mewn partneriaeth gyda gweithwyr cymdeithasol a gweithwyr proffesiynol eraill i gefnogi pobl ifanc mewn gofal neu sy’n gadael gofal i bontio yn llwyddiannus i fyd oedolion.

Byddwch yn gweithio gyda phlant, oedolion, eu teuluoedd a gweithwyr proffesiynol eraill. Gallai’r rôl hon gynnwys gweithio gydag unigolion yn eu cartrefi a’u cymunedau eu hunain, canolfannau dydd, cartrefi preswyl, ysgolion, ysbytai a sefydliadau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol eraill.

Byddwch yn gyfrifol am gwblhau gwaith papur ac am ddiweddaru cofnodion.

I fod yn llwyddiannus yn y swydd hon mae angen:

 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da
 • Gallu gwrando’n dda
 • Dull hyblyg o weithio
 • Y gallu i ddangos empathi
 • Y gallu i feithrin cysylltiadau effeithiol a datblygu enw da
 • Y gallu i fod yn greadigol a chanolbwyntio ar ddatrysiadau
 • Natur ddoeth, ofalgar ac amyneddgar
 • Agwedd anfeirniadol
 • Gwydnwch a’r gallu i ddelio â sefyllfaoedd anodd
 • Sgiliau rheoli amser a gweinyddu da
 • Llythrennedd cyfrifiadurol

Fel Uwch Weithiwr Gofal Preswyl i Blant, byddwch yn cefnogi’r plant a’r bobl ifanc, ac yn darparu gofal sy’n canolbwyntio ar y plentyn.

Byddwch yn darparu lle caredig, gofalgar a llawn hwyl i fyw ynddo, gan helpu’r plant a phobl ifanc i ffynnu. Byddwch yn eu helpu i gyflawni canlyniadau cadarnhaol a rhoi ymdeimlad o sefydlogrwydd a diogelwch iddynt.

Byddwch yn gweithio fel rhan o dîm ac yn cefnogi rheolwyr i sicrhau bod gweithrediadau o ddydd i ddydd yn cael eu cwblhau. Efallai y bydd gofyn i chi hefyd fynychu cyfarfodydd gyda lleoliadau addysgol, yr Heddlu, Gweithwyr Cymdeithasol ac asiantaethau eraill.

I fod yn llwyddiannus yn y swydd hon mae angen:

 • Mwynhau gweithio gyda phlant a phobl ifanc
 • Gweithio’n dda mewn tîm
 • Cyfathrebu’n dda, gan gynnwys sgiliau llafar a gwrando
 • Natur ofalgar, gefnogol ac amyneddgar
 • Y gallu i ddatblygu cydberthnasau cadarnhaol
 • Cydnerthedd
 • Cymhelliant a phenderfyniad
 • Y gallu i addasu i sefyllfaoedd anodd a newidiol
 • Dull agored a chynhwysol
 • Y gallu i fod yn gynhwysol gyda phob plentyn a pherson ifanc
 • Y gallu i roi arweiniad i aelodau eraill o’r tîm
 • Y gallu i gymryd arweiniad gan uwch weithwyr
 • Hyder yng nghwmni plant, pobl ifanc ac oedolion
 • Sylw i fanylder, gan sicrhau bod gwybodaeth gywir yn cael ei chofnodi yn eich holl waith papur

Am fwy o wybodaeth am y cymwysterau ar gyfer y rôl hon gweler Gofal Cymdeithasol Cymru.

Mae Cymru Iachach: Ein Cynllun Iechyd a Gofal Cymdeithasol, yn nodi uchelgais clir i ddod ynghyd â gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol er budd y cyhoedd. Mae’r rôl hon yn ei gwneud hi’n haws i’r GIG a gofal cymdeithasol gydweithio mewn ffordd gydgysylltiedig.


Fel Nyrs Cartref Gofal i Oedolion, byddwch yn darparu gofal sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn  i breswylwyr sydd ag anghenion iechyd cymhleth yn aml.

Gan weithio fel rhan o dîm gyda gweithwyr proffesiynol eraill, byddwch yn canolbwyntio ar gyflyrau iechyd preswylwyr ac ar eu heffaith ar eu cyfranogiad mewn gweithgarwch cymdeithasol.

Gan ystyried ymarfer clinigol gorau, byddwch yn cefnogi dewis preswylwyr o ymyriadau ac yn canolbwyntio ar adnabod newidiadau mewn symptomau yn gynnar i osgoi argyfyngau.

Byddwch yn cefnogi rheolwyr ac yn gyfrifol am ddiweddaru cofnodion ar gyfer pob preswylydd.

I fod yn llwyddiannus yn y swydd hon mae angen:

 • Y gallu i ddarparu gofal sy’n canolbwyntio ar y person
 • Y gallu i wneud penderfyniadau clinigol seiliedig ar dystiolaeth
 • Y gallu i gynllunio a chydlynu cynlluniau gofal unigol
 • Y gallu i weithio’n dda mewn tîm
 • Sgiliau dirprwyo a goruchwylio
 • Sgiliau cyfathrebu da
 • Empathi a thrugaredd
 • Y gallu i feithrin cysylltiadau llawn ymddiriedaeth
 • Y gallu i wneud a chynnal cofnodion meddygol cywir
 • Gwydnwch
 • Cymhelliant a phenderfyniad
 • Y gallu i addasu i sefyllfaoedd anodd a rhai sy’n newid.

Am fwy o wybodaeth am y cymwysterau ar gyfer y rôl hon gweler Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth.

Fel Gweithiwr Cartref Gofal i Oedolion, byddwch chi’n darparu gofal a chymorth i breswylwyr, ac yn eu helpu hefyd i gadw eu hannibyniaeth ac i wneud dewisiadau.

Gan weithio mewn tîm gyda gweithwyr gofal proffesiynol eraill, byddwch chi’n cefnogi’r preswylwyr i roi cynllun gofal ar waith sy’n addas i’w hanghenion a’u dewisiadau diwylliannol, emosiynol, cymdeithasol a chorfforol personol.

Byddwch chi’n gyfrifol am gwblhau gwaith papur a chadw cofnodion cyfredol ar gyfer pob preswylydd.

I fod yn llwyddiannus yn y swydd hon mae angen:

 • Brwdfrydedd dros ofalu am bobl hŷn a’u teuluoedd
 • Sgiliau cyfathrebu da
 • Cydymdeimlad a thosturi
 • Y gallu i feithrin perthnasoedd dibynadwy
 • Y gallu i fod yn aelod da o dîm
 • Sgiliau trefnu
 • Hyblygrwydd
 • Y gallu i gadw cofnodion cywir

Am fwy o wybodaeth am y cymwysterau ar gyfer y rôl hon gweler Gofal Cymdeithasol Cymru.

Fel Rheolwr Gofal Cartref, byddwch yn pennu’r cyfeiriad gweithredol ac yn trefnu’r gwaith o redeg y gwasanaeth yn effeithiol. Byddwch yn gwneud yn siŵr bod staff yn darparu’r gofal a’r cymorth gorau posib.

Gan ddefnyddio dull sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn, byddwch yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc y mae angen gofal a chymorth arnynt i fodloni eu hanghenion corfforol, cymdeithasol, emosiynol a diwylliannol. Byddwch yn meithrin perthynas waith dda â theuluoedd, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol eraill sy’n rhoi cymorth i’r unigolyn.

Byddwch yn arwain staff yn effeithiol ac yn gwneud gwaith goruchwylio gyda Dirprwy Reolwyr Gofal Cartref, Gweithwyr Gofal Cartref, ac Uwch Weithwyr Gofal Cartref. Byddwch yn cyfathrebu â’r aelodau perthnasol o staff yn eich tîm i’w helpu i ddeall eu rôl yn darparu gofal a chymorth.

Byddwch yn llenwi gwaith papur ac yn cadw cofnodion cyfredol, gan gynnwys dogfennaeth reoleiddiol hanfodol.

I fod yn llwyddiannus yn y swydd hon mae angen:

 • Brwdfrydedd dros weithio gyda phobl
 • Sgiliau cyfathrebu da
 • Cydymdeimlad a thosturi
 • Y gallu i feithrin perthnasoedd dibynadwy
 • Y gallu i fod yn aelod da o dîm
 • Sgiliau trefnu da
 • Hyblygrwydd
 • Y gallu i gadw cofnodion cywir
 • Cadernid
 • Cymhelliant a phenderfyniad
 • Y gallu i addasu i sefyllfaoedd heriol a di-ddal
 • Agwedd agored a chynhwysol
 • Sgiliau arwain a rheoli
 • Y gallu i gyfeirio a goruchwylio aelodau eraill o’r tîm
 • Dealltwriaeth lawn o’r rheoliadau a’r gofynion cyfreithiol sy’n gysylltiedig â’r rôl
 • Y gallu i roi sylw trylwyr i fanylion, gan wneud yn siŵr bod y wybodaeth gywir yn cael ei chofnodi yn yr holl waith papur

Am fwy o wybodaeth am y cymwysterau ar gyfer y rôl hon gweler Gofal Cymdeithasol Cymru.

Fel Dirprwy Reolwr Gofal Cartref, byddwch yn helpu Rheolwr y gwasanaeth i wneud yn siŵr ei fod yn rhedeg yn effeithiol.

Gan ddefnyddio dull sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn, byddwch yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc y mae angen gofal a chymorth arnynt i fodloni eu hanghenion corfforol, cymdeithasol, emosiynol a diwylliannol. Hefyd bydd angen i chi feithrin perthynas waith dda â theuluoedd, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol eraill sy’n rhoi cymorth i’r unigolyn.

Gan weithio fel rhan o dîm, byddwch yn arwain ac yn goruchwylio staff, ac yn helpu’r tîm rheoli i wneud yn siŵr bod y gwaith dydd i ddydd yn rhedeg mor ddidrafferth â phosib. Byddwch yn llenwi gwaith papur ac yn cadw cofnodion cyfredol i bawb sy’n defnyddio’r gwasanaeth.

I fod yn llwyddiannus yn y swydd hon mae angen:

 • Brwdfrydedd dros weithio gyda phobl
 • Sgiliau cyfathrebu da
 • Cydymdeimlad a thosturi
 • Y gallu i feithrin perthnasoedd dibynadwy
 • Y gallu i fod yn aelod da o dîm
 • Sgiliau trefnu da
 • Hyblygrwydd
 • Y gallu i gadw cofnodion cywir
 • Cadernid
 • Cymhelliant a phenderfyniad
 • Y gallu i addasu i sefyllfaoedd heriol a di-ddal
 • Agwedd agored a chynhwysol
 • Y gallu i gyfeirio aelodau eraill o’r tîm
 • Sgiliau arwain a rheoli

Am fwy o wybodaeth am y cymwysterau ar gyfer y rôl hon gweler Gofal Cymdeithasol Cymru.

Fel Cydgysylltydd Gwasanaethau Gofal Cartref, byddwch yn cydlynu gwaith tîm o Weithwyr Gofal Cartref ac Uwch Weithwyr Gofal Cartref.

Byddwch yn cynllunio ac yn dyrannu ymweliadau cartref i Weithiwr Gofal Cartref/Uwch Weithiwr Gofal Cartref priodol, gan wneud yn siŵr bod sgiliau a nodweddion y gweithiwr yn cyfateb yn agos i rai’r plant neu’r person ifanc. Byddwch hefyd yn ymateb i newidiadau byr rybudd i gynlluniau a rotas, gan wneud yn siŵr bod pawb y mae hyn yn effeithio arnynt yn cael y wybodaeth ddiweddaraf.

Byddwch yn gwneud yn siŵr bod rotas ac amserlenni gwaith yn cael eu trefnu a’u cynllunio i roi digon o amser i staff ymweld â phobl, a theithio rhwng gwahanol gartrefi. Byddwch yn cysylltu ag aelodau teuluol a gweithwyr proffesiynol eraill.

Byddwch yn gyfrifol am gadw cofnodion cywir, gan ddangos trefn a sylw trylwyr i fanylion.

I fod yn llwyddiannus yn y swydd hon mae angen:

 • Brwdfrydedd dros weithio gyda phobl
 • Sgiliau cyfathrebu da
 • Cydymdeimlad a thosturi
 • Y gallu i feithrin perthnasoedd dibynadwy
 • Y gallu i fod yn aelod da o dîm
 • Sgiliau trefnu da
 • Hyblygrwydd
 • Y gallu i gadw cofnodion cywir
 • Cadernid
 • Cymhelliant a phenderfyniad
 • Y gallu i addasu i sefyllfaoedd heriol a di-ddal
 • Agwedd agored a chynhwysol
 • Y gallu i gyfeirio aelodau eraill o’r tîm

Am fwy o wybodaeth am y cymwysterau ar gyfer y rôl hon gweler Gofal Cymdeithasol Cymru.

Fel Goruchwyliwr/ Uwch Weithiwr Gofal Cartref, byddwch yn darparu gofal a chymorth i blant a phobl ifanc yn eu cartref eu hunain.

Byddwch yn gweithio mewn ffordd sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn ac yn hyrwyddo dewisiadau, annibyniaeth ac urddas pobl, ac yn eu helpu i wneud y pethau sy’n bwysig iddynt.  Byddwch hefyd yn meithrin perthynas waith dda â theuluoedd a gofalwyr.

Bydd y gofal a’r cymorth rydych yn eu darparu yn amrywio fesul unigolyn, a bydd hyn wedi’i nodi yn eu cynllun gofal. Gall hyn gynnwys cymorth gyda thasgau o amgylch y tŷ, gofal personol, ymolchi a gwisgo. Byddwch hefyd yn cefnogi lles pobl drwy eu hannog i gadw mewn cysylltiad â’u ffrindiau, eu teulu a’u cymuned.

Byddwch yn helpu’r tîm rheoli i wneud yn siŵr bod y gwaith dydd i ddydd yn rhedeg mor ddidrafferth â phosib. Mae’n bosib y bydd gofyn i chi arwain a goruchwylio tîm o weithwyr gofal cartref.

I fod yn llwyddiannus yn y swydd hon mae angen:

 • Brwdfrydedd dros weithio gyda phobl
 • Sgiliau cyfathrebu da
 • Cydymdeimlad a thosturi
 • Y gallu i feithrin perthnasoedd dibynadwy
 • Y gallu i fod yn aelod da o dîm
 • Sgiliau trefnu da
 • Hyblygrwydd
 • Y gallu i gadw cofnodion cywir
 • Cadernid
 • Cymhelliant a phenderfyniad
 • Y gallu i addasu i sefyllfaoedd heriol a di-ddal
 • Agwedd agored a chynhwysol
 • Y gallu i gyfeirio aelodau eraill o’r tîm

Am fwy o wybodaeth am y cymwysterau ar gyfer y rôl hon gweler Gofal Cymdeithasol Cymru.

Fel Gweithiwr Cymorth Gofal Cartref, byddwch yn darparu gofal a chymorth i blant a phobl ifanc yn eu cartref eu hunain.

Byddwch yn gweithio mewn ffordd sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn ac yn hyrwyddo dewisiadau, annibyniaeth ac urddas pobl, ac yn eu helpu i wneud y pethau sy’n bwysig iddynt. Bydd angen i chi hefyd feithrin perthynas waith dda â theuluoedd a gofalwyr.

Bydd y gofal a’r cymorth rydych yn eu darparu yn amrywio fesul unigolyn, a bydd hyn wedi’i nodi yn eu cynllun gofal. Gall hyn gynnwys cymorth gyda thasgau o amgylch y tŷ, gofal personol, ymolchi a gwisgo. Mae’n bosib y byddwch hefyd yn cefnogi lles pobl drwy eu hannog i gadw mewn cysylltiad â’u ffrindiau, eu teulu a’u cymuned.

I fod yn llwyddiannus yn y swydd hon mae angen:

 • Brwdfrydedd dros weithio gyda phobl
 • Sgiliau cyfathrebu da
 • Cydymdeimlad a thosturi
 • Y gallu i feithrin perthnasoedd dibynadwy
 • Y gallu i fod yn aelod da o dîm
 • Sgiliau trefnu da
 • Hyblygrwydd
 • Y gallu i gadw cofnodion cywir
 • Cadernid
 • Y gallu i addasu i sefyllfaoedd heriol a di-ddal
 • Agwedd agored a chynhwysol

Am fwy o wybodaeth am y cymwysterau ar gyfer y rôl hon gweler Gofal Cymdeithasol Cymru.