Neidio i'r prif gynnwys
Newyddion

Mae Gofalwn Cymru yn yr Eisteddfod Genedlaethol ac yn noddi'r diwrnod ar 6 Awst gyda'n Diwrnod Gofal.

Mwy yma

Cyffredinol

06 Mai 2020

Cerdd gofalwr yn dod yn fyw mewn hysbyseb deledu

Mae cerdd gofalwr am ei swydd wedi dod yn fyw ar ffurf hysbyseb deledu, a grëwyd gan ymgyrch Gofalwn Cymru.

Mae’r hysbyseb yn cynnwys llais Emma Pinnell sy’n darllen “Just a Carer”; cerdd yr ysgrifennodd ar gyfer rhaglen Rhod Gilbert’s Work Experience, a ffilmiwyd yng nghartref gofal College Fields y Barri.

Gwyliwyd clip ohoni yn darllen y gerdd dros 1.6 miliwn o weithiau ar dudalen Facebook BBC Cymru, gan ddenu miloedd o negeseuon cefnogol o bedwar ban byd.

Caiff yr hysbyseb ei darlledu am y tro cyntaf heddiw ar ITV ar ôl Paul O’Grady’s For the Love of Dogs am 8:58yh. Caiff hefyd ei dangos ar wasanaethau On Demand Channel 4, gyda fersiwn wedi’i chyfieithu ar gyfer S4C.

Er mwyn helpu i ddod â geiriau Emma yn fyw, mae hefyd yn cynnwys casgliad o glipiau a ffilmiwyd mewn cartrefi gofal ledled Cymru yn ystod cyfyngiadau’r feirws. Mae’r clipiau’n dangos sut mae gofalwyr yn mynd y tu hwnt er mwyn sicrhau bod ysbryd pawb yn uchel a helpu preswylwyr i gadw mewn cysylltiad ag anwyliaid trwy ddefnyddio technoleg.

Dywedodd Emma Pinnell, Gofalwr: “Dwi wedi synnu bod y gerdd wedi denu cymaint o ddiddordeb ac mae’n anrhydedd cael ei chynnwys mewn hysbyseb deledu ar gyfer Gofalwn Cymru.

“Mae’n tynnu sylw at y gwaith anhygoel y mae gweithwyr gofal yn ei wneud bob dydd i sicrhau fod y bobl maen nhw’n gofalu amdanynt yn hapus, boed hwy’n gofalu am bobl mewn cartrefi gofal neu yn eu cartrefi eu hunain.

“Dwi’n gobeithio bod fy ngherdd wedi helpu pobl i feddwl yn wahanol am waith gofal a’r hyn y mae’n ei olygu. Mae’n fraint cael gofalu am rywun arall pan maent ei angen fwyaf. Rwy’n annog pawb sydd wedi ystyried gweithio yn y maes gofal i roi cynnig arni, efallai mai dyna fydd y swydd orau a gawsoch erioed.”

Lansiwyd ymgyrch Gofalwn Cymru flwyddyn yn ôl i godi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o’r sector gofal cymdeithasol. Nod yr hysbyseb yw helpu i ddenu mwy o bobl fel Emma, ​​sydd â’r sgiliau a’r gwerthoedd cywir, i ystyried gweithio yn y maes gofal.

Ar hyn o bryd, mae’r ffocws ar sut mae’r sector yn ymdopi yn ystod y coronafirws ac mae’r hysbyseb hon yn tynnu sylw at pa mor bwysig yw gofalwyr – nhw yw’r cymorth sydd ei angen ar ein cymuned.

Dywedodd Sue Evans, Prif Weithredwr Gofal Cymdeithasol Cymru: “Mae yna gamsyniad cyffredin bod swydd gofal yn un ag iddi sgiliau isel, un y gall unrhyw un ei gwneud, ond fel y mae Emma’n cyfleu’n berffaith yn ei cherdd, mae hynna’n bell o’r gwirionedd. Mae’n swydd heriol ond gwerth chweil i’r person iawn. Un sy’n gofyn am sgiliau a gwerthoedd penodol, gan gynnwys amynedd, dealltwriaeth, gofal a thosturi.

“Yn yr amseroedd digynsail hyn, mae ein gweithwyr gofal wedi dangos pa mor werthfawr ydyn nhw a pha mor hanfodol yw eu gwaith. Mae ein gweithwyr gofal rheng flaen wedi parhau i ddarparu gofal a chefnogaeth ragorol i’n oedolion a’n plant mwyaf bregus trwy gydol y cyfnod hwn – mewn amgylchiadau heriol yn aml.

“Rwy’n diolch iddynt am eu hymroddiad a’u proffesiynoldeb, ac yn gobeithio, wedi’r argyfwng hwn, y bydd gweithwyr gofal yn cael y gydnabyddiaeth a’r gwerthfawrogiad y maent yn ei haeddu or diwedd – nawr a hyd byth.”

Ychwanegodd Julie Morgan, Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: “Mae’r sefyllfa bresennol wedi rhoi sylw haeddiannol i weithwyr rheng flaen y sector iechyd a gofal. Ddydd ar ôl dydd, mae miloedd o ofalwyr yn dal i helpu eraill i gadw’n ddiogel ac yn iach, ac mae’r cymorth hwn wedi dod yn fwy hanfodol byth yn ystod y cyfnod hwn.

“Mae geiriau Emma yn crisialu gwir ystyr yr hyn ydyw i fod yn ofalwr; ymroddgar, hynod fedrus a gyda chyflenwad ymddangosiadol diddiwedd o feddylgarwch a gras. Hoffwn gynnig Diolch yn fawr iawn i Emma ac i bob gofalwr ledled Cymru.”

Mae porth swyddi ar-lein bellach yn fyw i helpu cyflogwyr gofal cymdeithasol i lenwi swyddi gwag ar frys  er mwyn ymdopi â’r galw. Ers ei lansio ar ddechrau’r cyfyngiadau, mae dros 13,750 o ymwelwyr wedi edrych trwy dros 800 o swyddi gwag yn y maes gofal.

I chwilota’r swyddi gwag ym maes gofal cymdeithasol yng Nghymru, ewch i Gofalwn.cymru/swyddi

Mwy o erthyglau newyddion

Dewch o hyd i swydd mewn gofal plant

Os ydych chi'n ystyried gyrfa mewn gofal, edrychwch ar ein bwrdd swyddi i gael syniad o'r math o rolau sy'n fanteisiol.