Neidio i'r prif gynnwys

Grŵp Chwarae a’r Cylch Meithrin (Gofal dydd sesiynol neu dan oed ysgol)

Mae grwpiau chwarae a Chylchoedd Meithrin yn darparu profiadau chwarae, dysgu a datblygu o safon i blant rhwng dwy a phedair oed.

A playworker playing with a pre-school child child using coloured material

Gwybodaeth am Cylchoedd Chwarae a Cylchoedd Meithrin

Cyfeirir at Gylchoedd Chwarae / Cylchoedd Meithrin hefyd fel ‘Gofal Sesiynol’. Maent yn darparu profiad safonol o chwarae, dysgu a datblygu i blant rhwng dwy a phedair oed. Fel arfer, darperir pob sesiwn am hyd at bedair awr y dydd ac mae’r plant sy’n dod i’r sesiynau’n yn cael eu cefnogi i ddysgu drwy chwarae a chymryd rhan weithredol. 

Gall grwpiau chwarae gael eu rhedeg yn breifat neu gan bwyllgor o rieni neu ofalwyr lleol. Mae’r sesiynau’n aml yn cael eu cynnal mewn canolfannau cymunedol, ysgolion neu feithrinfeydd.  Dim ond yn ystod y tymor y gellir cynnal y sesiynau, neu yn ystod gwyliau’r ysgol. Gallant hefyd ddarparu gwasanaethau cynnal o amgylch ysgolion cynradd lleol. 

Nod y darparwyr yw creu awyrgylch diogel a difyr lle gall plant ddysgu drwy chwarae a thrwy weithgareddau cynhwysol. Gall plant ddatblygu eu sgiliau cymdeithasol drwy ryngweithio â phlant eraill o dan staff proffesiynol a chymwysedig. 

Cylchoedd Chwarae cyfrwng Cymraeg yw Cylchoedd Meithrin, sy’n ceisio hyrwyddo addysg a datblygiad plant a darparu addysg cyfrwng Cymraeg i’r plant er mwyn iddyn nhw fod yn ddwyieithog.  

Rheoleiddio cymorth yn y cartref

Mae’n ofynnol i Gylchoedd Chwarae/Cylchoedd Meithrin yng Nghymru fodloni’r safonau gofynnol a nodir ac a orfodir gan Arolygiaeth Gofal Cymru.

Archwilio rhai rolau y gallwch chi eu gwneud mewn Cylchoedd Chwarae a Chylchoedd Meithrin

Fel Gweithiwr Chwarae, byddwch yn gyfrifol am gefnogi a hwyluso cyfleoedd i blant chwarae,

Fel rheolwr, byddwch yn gyfrifol am ansawdd, darpariaeth a chynaliadwyedd cyffredinol eich lleoliad.

Fel Ymarferydd neu Uwch-ymarferydd, byddwch yn gyfrifol am ddarparu gofal dydd i blant mewn rôl oruchwylio, neu mewn rôl sydd ddim yn cael ei goruchwylio. Byddai’r Ymarferwyr Cynorthwyol yn darparu gofal dydd i blant mewn rôl sydd ddim yn cael ei goruchwylio.

Dewch o hyd i swydd mewn gofal plant

Os ydych chi'n ystyried gyrfa mewn gofal, edrychwch ar ein bwrdd swyddi i gael syniad o'r math o rolau sy'n fanteisiol.