Neidio i'r prif gynnwys

Rheolwr Gofal Dydd

Fel rheolwr, byddwch yn gyfrifol am ansawdd, darpariaeth a chynaliadwyedd cyffredinol eich lleoliad.

Action shot of nursery worker and young child laughing at First Steps playgroup.

Bod yn Rheolwr Gofal Dydd

Mae’r rôl yn cynnwys gweithio gyda’ch tîm, plant a theuluoedd i greu awyrgylch diogel, cynhwysol ac o ansawdd uchel i ddiwallu anghenion y plant sy’n dod i’r lleoliad.

Byddwch yn gyfrifol am redeg y lleoliad o ddydd i ddydd, gan roi arweiniad, goruchwyliaeth a chymorth i’r staff. Byddwch hefyd yn recriwtio ac yn darparu hyfforddiant parhaus i staff ac yn cynnal cyllidebau meithrinfeydd.

Gwybodaeth am y gweithle

Mae meithrinfeydd dydd a meithrinfeydd yn darparu gwasanaeth hanfodol i rieni sy’n gweithio, drwy gynnig gofal plant o’u geni. Defnyddir y termau meithrinfa ddydd, gofal dydd a meithrinfa yn gyfnewidiol i ddisgrifio’r man lle mae rhieni’n anfon eu plant i gael gofal yn ystod oriau gwaith.

Meithrinfa Ffalabalam

Dyma Menna cyd-barchenog y meithrinfa yn esbonio bywydau bob dydd y plant ac pwysircwydd trefn.

Dechrau arni fel Rheolwr Gofal Dydd

I lwyddo yn y rôl hon, bydd angen y canlynol arnoch chi:

 • sgiliau arwain a rheoli
 • natur ofalgar ac amyneddgar
 • sgiliau cyfathrebu da, gan gynnwys sgiliau llafar a gwrando
 • y gallu i feithrin perthnasoedd da
 • dychymyg a chreadigrwydd
 • gallu addasu i sefyllfaoedd sy’n newid
 • gwneud yn siŵr bod pob plentyn yn cael ei gynnwys
 • hyder wrth ddelio â phlant ac oedolion
 • sgiliau cynllunio a chyllidebu
 • gallu gweithio mewn partneriaeth
 • gallu cadw at y safonau a’r rheoliadau gofynnol
 • rhoi sylw i fanylion a’r gallu i gwblhau unrhyw ddogfennau sy’n angenrheidiol.

Cymwysterau Gofynnol

Gallwch ddod o hyd i’r cymwysterau sydd eu hangen neu’r cymwysterau a argymhellir ar gyfer y rôl hon gyda Gofal Cymdeithasol Cymru.

Rhaglen hyfforddi

Mae'r rhaglen Cyflwyniad i Ofal Plant yn cyflwyno mewydd craidd sydd ei hangen arnoch i ddechrau gweithio ym maes gofal plant.

Dewch o hyd i swydd mewn gofal plant

Os ydych chi'n ystyried gyrfa mewn gofal, edrychwch ar ein bwrdd swyddi i gael syniad o'r math o rolau sy'n fanteisiol.