Neidio i'r prif gynnwys

Gofal preswyl i blant

Mae cartrefi preswyl i blant hefyd yn cael eu galw’n gartrefi plant. Maen nhw’n rhywle lle gall plant a phobl ifanc fyw os nad ydyn nhw’n gallu bod gartref gyda’u teuluoedd eu hunain.

Young boy in yellow coat and hat from childcare tv avdert.

Gwybodaeth am cartrefi plant

Mae cartrefi plant yn gofalu am blant a phobl ifanc o lawer o gefndiroedd gwahanol sydd yn aml wedi cael profiadau bywyd heriol. Mae’r cartrefi’n groesawgar, yn lân ac yn gartrefol, gyda lolfeydd cyfforddus, ceginau ac ystafelloedd bwyta a rennir, ystafelloedd gwely a dodrefn meddal. Mae digon o le i blant ymlacio a’i wneud yn gartref iddyn nhw eu hunain

Nod y cartrefi hyn yw annog plant i deimlo’n rhan o deulu a’r gymuned leol. Yn y cartrefi, maen nhw’n dod â phawb at ei gilydd drwy weithio gyda rhieni, gweithwyr cymdeithasol, athrawon a theulu estynedig i ddarparu’r gofal gorau i’r plant a’r bobl ifanc. 

Rheoleiddio cartrefi preswyl i blant

Yng Nghymru, caiff cartrefi gofal preswyl i blant eu rheoleiddio gan  Arolygiaeth Gofal Cymru, sy’n cofrestru, arolygu a gweithredu i wella ansawdd gwasanaethau gofal ledled Cymru.

Edrychwch ar rai o'r rolau y gallech chi eu gwneud ym maes gofal preswyl i blant

Fel Rheolwr Gofal Preswyl i Blant, byddwch yn pennu'r cyfeiriad gweithredol ac yn trefnu'r gwaith o redeg y cartref yn effeithiol.

Dod o hyd i swydd yn y maes gofal

Os ydych chi’n ystyried gyrfa yn y maes gofal, edrychwch ar ein porthol swyddi i gael syniad o’r math o rolau sydd ar gael.