Neidio i'r prif gynnwys

Gweithiwr Cymorth Gofal Cartref

Fel Gweithiwr Cymorth Gofal Cartref, byddwch yn darparu gofal a chymorth i oedolion, plant a phobl ifanc yn eu cartrefi eu hunain.

Karima stood outside in their care support worker uniform

Bod yn Weithiwr Cymorth Gofal Cartref

Byddwch yn gweithio mewn ffordd sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn ac yn hyrwyddo dewisiadau, annibyniaeth ac urddas pobl, ac yn eu helpu i wneud y pethau sy'n bwysig iddynt.

Gwybodaeth am y gweithle

Wrth i’n poblogaeth heneiddio, mae gofal cartref yn dod yn hanfodol i bobl ledled Cymru. Mae’r gwasanaethau hyn yn darparu gofal a chymorth i bobl sy’n byw yn eu cartrefi eu hunain. Bydd y gofal a'r cymorth rydych yn eu darparu yn amrywio fesul unigolyn, a bydd hyn wedi'i nodi yn eu cynlluniau gofal. Gall hyn gynnwys cymorth gyda thasgau o amgylch y tŷ, gofal personol, ymolchi a gwisgo.

Stori Karima

Mae Karima wedi gweithio fel gweithiwr gofal cartref ers 15 mlynedd. Yn wreiddiol o Libya, mae gan Karima radd mewn Daeareg. Fel mam sengl, dechreuodd weithio ym maes gofal oherwydd bod y gwaith yn rhoi’r hyblygrwydd iddi ofalu am ei phlentyn, yn ogystal ag eraill.

Cymwysterau Gofynnol

Mae gan Gofal Cymdeithasol Cymru ragor o wybodaeth am y cymwysterau sy’n ofynnol ar gyfer y swydd hon. 

Bydd angen i chi hefyd fod wedi cofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru. Gallwch chi wneud cais i gofrestru neu chwilio drwy'r gofrestr ar-lein.

Gallwch chi hefyd symud ymlaen i fod yn Gydlynydd Gofal Cartref neu’n Uwch Weithiwr Gofal Cartref.

Cyflwyniad i ofal cymdeithasol

Cwrs wedi'i ariannu'n llawn ar gyfer pobl 18+ sy'n byw yng Nghymru sy'n cwmpasu'r hanfodion sydd eu hangen arnoch i ddechrau gweithio ym maes gofal cymdeithasol.

Dechrau arni fel Gweithiwr Cymorth Gofal Cartref

I lwyddo yn y rôl hon, bydd angen y canlynol arnoch chi:

 • brwdfrydedd dros weithio gyda phobl
 • sgiliau cyfathrebu da
 • empathi a thosturi
 • y gallu i feithrin perthnasoedd ymddiriedus
 • y gallu i weithio’n dda mewn tîm
 • sgiliau trefnu da
 • hyblygrwydd
 • y gallu i gadw cofnodion cywir
 • gwytnwch
 • y gallu i addasu i sefyllfaoedd heriol a newidiol
 • agwedd agored a chynhwysol.

Dod o hyd i swydd yn y maes gofal

Os ydych chi’n ystyried gyrfa yn y maes gofal, edrychwch ar ein porthol swyddi i gael syniad o’r math o rolau sydd ar gael.