Neidio i'r prif gynnwys

Rheolwr Gofal Cartref

Fel Rheolwr Gofal Cartref, byddwch yn pennu'r cyfeiriad gweithredol ac yn trefnu'r gwaith o redeg y gwasanaeth yn effeithiol. Byddwch yn gwneud yn siŵr bod staff yn darparu'r gofal a'r cymorth gorau posib.

Bod yn Rheolwr Gofal Cartref

Byddwch yn darparu arweinyddiaeth effeithiol i staff ac yn goruchwylio. Byddwch yn cyfathrebu â'r aelodau perthnasol o staff yn eich tîm i'w helpu i ddeall eu rôl o ran darparu gofal a chymorth.

Byddwch yn llenwi gwaith papur ac yn cadw cofnodion cyfredol, gan gynnwys dogfennaeth reoleiddiol hanfodol.

Gwybodaeth am y gweithle

Wrth i’n poblogaeth heneiddio, mae gofal cartref yn dod yn hanfodol i bobl ledled Cymru. Mae’r gwasanaethau hyn yn darparu gofal a chymorth i bobl sy’n byw yn eu cartrefi eu hunain

Stori Mike

Mae Mike wedi gweithio ym maes gofal ers 12 mlynedd, ac mae ei angerdd yn amlwg i’w weld. Yn siaradwr Cymraeg brwd, mae Mike yn credu bod iaith yn chwarae rhan bwysig yn y lleoliad gofal.

Cymwysterau Gofynnol

Mae gan Gofal Cymdeithasol Cymru ragor o wybodaeth am y cymwysterau sy’n ofynnol ar gyfer y swydd hon. (dolen)

Bydd angen i chi hefyd fod wedi cofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru. Gallwch chi wneud cais i gofrestru neu chwilio drwy'r gofrestr ar-lein.

Cyflwyniad i ofal cymdeithasol

Cwrs wedi'i ariannu'n llawn ar gyfer pobl 18+ sy'n byw yng Nghymru sy'n cwmpasu'r hanfodion sydd eu hangen arnoch i ddechrau gweithio ym maes gofal cymdeithasol.

Dechrau arni fel Rheolwr Gofal Cartref

I lwyddo yn y rôl hon, bydd angen y canlynol arnoch chi:

 • brwdfrydedd dros weithio gyda phobl
 • sgiliau cyfathrebu da
 • empathi a thosturi
 • cymhelliant a phenderfyniad
 • y gallu i feithrin perthnasoedd ymddiriedus
 • y gallu i weithio’n dda mewn tîm
 • sgiliau trefnu da
 • hyblygrwydd
 • y gallu i gadw cofnodion cywir
 • gwytnwch
 • y gallu i addasu i sefyllfaoedd heriol a newidiol
 • agwedd agored a chynhwysol
 • sgiliau arwain a rheoli
 • y gallu i roi cyfarwyddiadau ac i oruchwylio aelodau eraill o'r tîm
 • dealltwriaeth lawn o'r rheoliadau a'r gofynion cyfreithiol sy'n gysylltiedig â'r rôl
 • y gallu i dalu sylw trylwyr i fanylion, gan wneud yn siŵr bod y wybodaeth gywir yn cael ei chofnodi yn yr holl waith papur

Dod o hyd i swydd yn y maes gofal

Os ydych chi’n ystyried gyrfa yn y maes gofal, edrychwch ar ein porthol swyddi i gael syniad o’r math o rolau sydd ar gael.