Neidio i'r prif gynnwys
Gofal cymdeithasol

15 Mawrth 2023

Bws recriwtio Gofal Cymdeithasol ar ben ffordd

Bus printed with We Care Wales signage saying "Make care your career"

Bydd bws recriwtio newydd sy’n ceisio helpu pobl i gymryd y camau cyntaf i’r sector gofal cymdeithasol, yn teithio trwy Went eleni.

Gan gyd-fynd â Diwrnod Gwaith Cymdeithasol y Byd, bydd y bws yn cychwyn ei daith ddydd Mawrth 21 Mawrth, gan aros y tu allan i archfarchnad Morrisons yng Nghwmbrân rhwng 10am a 2pm.

Bydd amrywiaeth eang o rolau gwerth chweil ar gael a bydd pobl yn cael y cyfle i gwrdd a siarad â phobl sydd eisoes yn gweithio yn sector gofal cymdeithasol Gwent.

Disgwylir y bydd angen cannoedd mwy o bobl yng Ngwent i weithio mewn swyddi gofal cymdeithasol erbyn 2030 os yw’r rhanbarth am ddiwallu’r galw cynyddol am wasanaethau gofal a rhoi cefnogaeth i gymunedau ledled y rhanbarth.

Bydd amrywiaeth eang o swyddi gwerth chweil yn cael eu cynnig ar y diwrnod a bydd pobl yn cael cyfle i gwrdd ag a siarad â phobl sydd eisoes yn gweithio yn sector gofal cymdeithasol Gwent.

I’r rheiny sydd am ddychwelyd i’r gwaith ar ôl cyfnod estynedig i ffwrdd, neu rai sy’n newydd i fyd gwaith, bydd cynghorwyr cyflogadwyedd ar gael i helpu i ddatblygu hyder a dysgu sgiliau newydd.

Mae’r bws sydd newydd ei frandio wedi’i ariannu gan Fwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gwent ac mae’n ddull cydweithredol o recriwtio rhwng Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, pum awdurdod lleol Gwent a Gofalwn Cymru.

Mae bws Gofalwn Cymru yn fenter gyffrous i Went. Rydym ni mor falch o allu dod ag amrywiaeth eang o gyflogwyr gofal cymdeithasol ynghyd a dangos i drigolion y rolau amrywiol a gwerth chweil sydd gan y sector i’w cynnig.

Does dim ffordd well o ddysgu am yrfaoedd mewn gofal cymdeithasol na thrwy alw heibio a chael sgwrs â’r rheiny sydd eisoes yn gweithio yn y sector.
Jason O’Brien, Cyfarwyddwr Strategol dros Wasanaethau Plant a Theuluoedd yng Nghyngor Torfaen a Chadeirydd Bwrdd Gweithlu Rhanbarthol Gwent

Y gobaith yw y bydd yn helpu i godi proffil a dangos ehangder y llwybrau gyrfa gofal cymdeithasol sydd ar gael yn lleol.

Bydd y bws ar y ffordd tan Fedi 2023, gan ymweld â mannau ledled Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen.

Dyma restr lawn o ddyddiadau ac amserau pan fydd y bws o gwmpas isod:

MAWRTH

Dydd Mawrth 21st 10am – 2pm Morrison’s, Cwmbran

Dydd Mercher 29th 10am – 2pm Parth Dysgu Blaenau Gwent, Glynebwy

EBRILL

Dydd Mercher 5th 10am – 2pm Tesco, Abertillery

Dydd Iau 13th 10am – 2pm Morrison’s, Glyn Ebwy

Dydd Iau 20th 10am – 2pm Stadiwm Cwmbran, Henllys Way

Dydd Gwener 28th 10am – 2pm Morrison’s Rogerstone

MAI

Dydd Sadwrn 6th 10am – 2pm Canolfan Hamdden Caerffili

Dydd Gwener 12th 10am – 2pm Tŷ Tredegar, Casnewydd

Dydd Gwener 19th 10am – 2pm Taith Friars, Casnewydd

Dydd Iau 25th 10am – 2pm Canolfan Hamdden Pont-y-pŵl

MEHEFIN

Dydd Gwener 2nd 10am – 2pm Maes Parcio The Dell, Cas-gwnet

Dydd Gwener 9th 10am – 2pm Maes parcio Fairfield , Y Fenni

Dydd Gwener 16th 10am – 2pm Maes parcio Chippingham, Mynwy (dros y ffordd i Waitrose)

Mwy o erthyglau newyddion

Dewch o hyd i swydd mewn gofal plant

Os ydych chi'n ystyried gyrfa mewn gofal, edrychwch ar ein bwrdd swyddi i gael syniad o'r math o rolau sy'n fanteisiol.