Neidio i'r prif gynnwys
Newyddion

Mae Gofalwn Cymru yn yr Eisteddfod Genedlaethol ac yn noddi'r diwrnod ar 6 Awst gyda'n Diwrnod Gofal.

Mwy yma

Gofal plant

01 Chwefror 2023

Cynllun AwDUra Mudiad Meithrin

Mudiad Meithrin Logo

Ddiwedd Ebrill llynedd fe lansiodd y Mudiad gynllun ‘AwDUra’ er mwyn annog lleisiau Cymraeg o blith cymunedau Du, Asiaidd a Lleiafrifol Ethnig i ‘sgwennu straeon i blant bach cymuned Mudiad Meithrin a thu hwnt.

Mae dau enw mawr o fyd ‘sgwennu a chyhoeddi Cymru – Jessica Dunrod a Manon Steffan Ros wedi bod yn cydweithio â’r Mudiad ar y cynllun ac wedi bod yn mentora’r 10 ymgeisydd llwyddiannus a fu’n rhan o’r cynllun.

Mae'n anrhydedd go iawn i mi gael bod yn rhan o brosiect AwDura. Mae Cymru yn gartref i drawsdoriad eang iawn o bobol, ond tydy hyn ddim yn cael ei adlewyrchu yn ein diwylliant o gwbl, ac mae'n bryd unioni'r cam yma a chymryd camau positif ac adeiladol i sicrhau cynrychiolaeth teg yn ein llenyddiaeth.
Manon Steffan Ros
Mae’n bleser mawr gennyf gydweithio gyda Mudiad Meithrin ar brosiect sy’n mynd i’r afael â’r diffyg cynrychiolaeth mewn llenyddiaeth Gymraeg a’r diffyg cefnogaeth a chyfleoedd i lenorion Cymraeg.
Jessica Dunrod

Yn ystod y cynllun bu i’r 10 ymgeisydd dderbyn cefnogaeth i greu straeon i blant bach ac mae’r Mudiad wedi ymrwymo i gyhoeddi gwaith dau o blith yr awduron newydd gan gefnogi pob un i barhau i greu llenyddiaeth i blant wedi i gyfnod y cynllun ddod i ben. Fe anfonodd bob un destun eu llyfrau at Manon a Jessica ynghyd â Nia Gregory (arweinydd Cylch Meithrin Llanypwll, Wrecsam oedd ar y panel beirniadu) i ddewis 2 lyfr i’w cyhoeddi. Y ddau ddarpar-awdur sydd wedi eu dewis i gyhoeddi eu llyfrau i blant yw Chantelle Moore a Mili Williams, gyda Sarah Younan yn sgwennu stori ar ffurf cartŵn yn WCW - cylchgrawn Cymraeg i blant bach.

Roeddwn i’n hollol gyffrous i gymryd rhan yn y prosiect hwn ac ar ben fy nigon o fod wedi cael fy newis i gael cyhoeddi fy ngwaith!
Mili Williams
Mili Williams
Mae Manon a Jessica wedi rhannu eu mewnwelediad a'u gwybodaeth werthfawr dros y misoedd diwethaf ac mae wedi fy helpu'n fawr i gredu fy mod i'n gallu gwneud hyn! Dwi methu aros am y cam nesaf yn y daith hudolus yma ac i weld fy llyfr mewn print! Diolch Mudiad Meithrin!
Am syndod hyfryd, ond annisgwyl o fod wedi cael fy newis. Cychwynnais ar y daith hon i ddechrau, yn syml, i fod yn rhan o ofod a grëwyd i hyrwyddo straeon ar lawr gwlad am dreftadaeth a diwylliant.
Chantelle Moore
Chantelle Moore
Nawr rwy'n falch iawn y bydd y daith yn parhau. Rwy'n arbennig o falch i allu anrhydeddu fy nhad-cu, ymfudwr cenhedlaeth Windrush i Gaerdydd a fu farw’n 95 oed yn ddiweddar, trwy rym stori. Rwyf hefyd yn obeithiol y gallai fy ysgrifennu yn y dyfodol gyfrannu at Gymru lle gall fy mhlant, o dreftadaeth gymysg, dyfu i fyny yn gweld eu hunain mewn llyfrau, yn falch o fod yn siaradwyr Cymraeg, ac wedi’i wreiddio’n ddwfn yn eu hunaniaeth.

Mwy o erthyglau newyddion

Dewch o hyd i swydd mewn gofal plant

Os ydych chi'n ystyried gyrfa mewn gofal, edrychwch ar ein bwrdd swyddi i gael syniad o'r math o rolau sy'n fanteisiol.