Skip to main content

Prentisiaethau mewn gofal: Ennill wrth ddysgu


Ydych chi am weithio gyda phlant neu oedolion? Ydych chi wedi ystyried prentisiaeth?

Os ydych chi dros 16 oed, eisiau ennill profiad a chael eich talu, yna mae’n bosibl mai prentisiaeth yw’r opsiwn iawn i chi. Wrth weithio, byddwch yn astudio tuag at gymhwyster sy’n berthnasol i’r rôl rydych yn cael eich cyflogi i’w gwneud.

Mae prentisiaethau ar gael yn Gymraeg a Saesneg, fel y gallwch chi ddysgu sgiliau newydd a datblygu eich Cymraeg yn y gweithle.

Mae prentisiaethau ar gael ar lefelau 2, 3, 4 a 5. Mae rolau prentisiaeth yn amrywio o ymarferwyr cynorthwyol gofal dydd neu crèche a gweithwyr gofal cymdeithasol i reolwyr a dirprwy reolwyr lleoliadau blynyddoedd cynnar a gofal cymdeithasol.

Mae cyllid ar gael ar gyfer prentisiaethau. Mae Llywodraeth Cymru yn talu am yr elfen hyfforddi tra bod y cyflogwr yn talu am y costau cyflogaeth, fel cyflog. Mae cyllid hyfforddi yn cefnogi prentisiaid newydd mewn swyddi prentisiaeth yn ogystal â’r gweithwyr hynny sydd eisoes mewn cyflogaeth sy’n dymuno uwchsgilio ac ennill cymwysterau cydnabyddedig ar gyfer eu maes gwaith. Mae meini prawf cymhwysedd yn berthnasol.

Caiff swyddi prentisiaeth eu hysbysebu drwy gydol y flwyddyn a gellir eu gweld ar wefan Llywodraeth Cymru, gwefan Gyrfa Cymru, ar dudalennau swyddi gwefannau awdurdodau lleol a gwefannau gofal cymdeithasol a sefydliadau blynyddoedd cynnar unigol.

Sion Page, Rheolwr Gwasanaethau

Buom yn siarad â Sion Page, Rheolwr Gwasanaethau ar gyfer Integra Community Living, sy’n cefnogi unigolion mewn cartrefi gofal preswyl am gyfnod byr ar ôl iddynt gael eu rhyddhau o’r ysbyty…

Sion Page, Rheolwr Gwasanaethau

Allwch chi ddisgrifio’ch rôl?

Dwi’n Rheolwr Gwasanaethau dros ddau wasanaeth yng Nghaerfyrddin, yn cefnogi pobl hefo problemau meddyliol. Pwrpas y cartrefi yw helpu pobl datblygu sgiliau cymdeithasol ac addasu i fyw yn annibynnol yn y gymdeithas ar ol iddyn nhw adael yr ysbyty.

Pam oeddech chi eisiau gweithio mewn gofal?

Doeddwn i ddim yn gwybod fy mod i moyn nes oeddwn i’n gweithio mewn gofal.

Gadawes i’r ysgol a mynd i weithio yn Matalan, lle ddatblygais i fod yn rheolwr. Yna, fe es i ymlaen i weithio mewn meddygfa deuluol am chwe mis.

Cefais alwad ffôn gan ffrind i mi oedd yn gweithio mewn gofal, i ddweud bod cartref gofal i ddynion hefo problemau meddyliol yn agor yng Nghaerfyrddin. Roedd fy ffrind wedi gweithio i’r cwmni ers blynyddoedd ac roedd yn meddwl y buasai’r gwaith yn fy ngweddu i’n dda. Cefais gyfweliad a derbyniais y swydd.

Sut ddaru chi ddatblygu i fod yn rheolwr gwasanaethau?

Tua blwyddyn yn ddiweddarach death cyfle i helpu mas bach mwy gan fod aelod o staff yn sal. Pe bawn i ishe gwneud y gwaith yn llawn amser roedd rhaid i mi wneud cymhwyster.

Mae Integra Community Living yn cefnogi eu staff i gwblhau hyfforddiant a phrentisiaethau sy’n berthnasol i’w rôl hefo The Educ8 Group. Felly, fe wnes i gwblhau prentisiaeth lefel 3 ac yna prentisiaeth lefel 5, lle roeddwn i’n gweithio wrth wneud y cymhwysterau.

Pam gwnaethoch chi gwblhau’r prentisiaethau drwy gyfrwng yr iaith Gymraeg?

Dechreuais fy mhrentisiaeth gyntaf yn Saesneg. Dwy i dair uned i mewn i’r brentisiaeth gofynnodd fy asesydd os oeddwn i’n siarad Cymraeg a pe bai gwell gen i gwblhau’r brentisiaeth drwy’r iaith Gymraeg. Roeddwn i’n teimlo fy mod i’n cymryd mwy o’r wybodaeth i mewn yn Gymraeg.

Sut brofiad yw gweithio mewn gofal?

Doeddwn i ddim yn gwybod bod llefydd fel hyn i gael. Roeddwn i’n meddwl mai dim ond gofal personol oedd gofal, ond mae cymaint mwy i gael.

Dwi’n mwynhau’r math yma o waith, dyma’r gwaith gorau dwi erioed wedi cael. Mae gwylio pobl ar eu taith, yn datblygu, yn rhoi teimlad da i chi.

Mae gweithio mewn gofal yn rhoi teimlad o gyflawniad gwych.

Pam ddylai pobl ystyried gweithio mewn gofal?

Dyma’r swydd fwyaf gwobrwyol gall unrhyw un gael! Mae’r swydd yn rhoi balchder llwyr i chi wrth wybod eich bod chi’n helpu pobl.

Chloe Paterson, Gweithiwr Cymorth Cyfleoedd Dydd

Buom yn siarad â Chloe Paterson, a gwblhaodd rhaglen brentisiaeth yn ddiweddar. Mae hi’n gweithio i Gyngor Sir Rhondda fel Gweithiwr Cymorth Cyfleoedd Dydd. O ddydd i ddydd mae hi’n cefnogi oedolion ag anableddau dysgu mewn amrywiaeth o weithgareddau, gan adeiladu eu hannibyniaeth a dysgu sgiliau newydd iddyn nhw…

Pam oeddech chi eisiau gweithio mewn gofal?

Roeddwn i eisiau dysgu mwy am oedolion ag anableddau dysgu. Mae fy mrawd yn awtistig, ac roeddwn i eisiau cael bond cryfach ag ef.

Sut wnaethoch chi ddechrau gweithio yn y sector gofal?

Gadewais yr ysgol yn 16 oed a gwneud y cwrs llwybr yng Ngholeg Y Cymoedd. Fel rhan o’r cwrs blwyddyn roedd yn rhaid i mi wneud lleoliad mewn canolfan ddydd, lle rydw i’n gweithio ar hyn o bryd. Roedd yn rhaid i mi gwblhau asesiadau ac aseiniadau, a byddai fy nhiwtor yn dod allan i’m gwylio yn gweithio gydag unigolion.

Pam wnaethoch chi benderfynu gwneud prentisiaeth?

Pan orffennais fy nghwrs llwybr, dywedodd aelod o staff wrthyf am brentisiaeth Cyngor Rhondda Cynon Taf ac anogodd fi i’w wneud.

Beth oedd yn rhaid i chi ei wneud i ennill y brentisiaeth?

Rhoddodd aelod o staff yn y ganolfan ddydd y cais i mi ac yna cysylltwyd â mi am gyfweliad.

Mae’r ceisiadau ar gael ar wefan Cyngor Rhondda Cynon Taf.

Sut oedd y brentisiaeth?

Prentisiaeth dwy flynedd gwnes i, lle cwblheais fy nghymwysterau Lefel 2 a 3. Byddai fy nhiwtor yn dod i siarad â mi a fy rheolwr yn y ganolfan ddydd i weld sut roeddwn i’n dod ymlaen. Gadawyd i mi wneud fy ngwaith ac ni theimlais erioed fod unrhyw un ar fy achos.

Fe allwn i fod wedi gwneud fy astudio yn ystod fy oriau gwaith, ond wnes i ddim, roeddwn i bob amser yn astudio gyda’r nos. Fe wnes i fwynhau fy rôl yn rhyngweithio gyda’r unigolion yn fy ngofal, gan eu gwylio nhw’n tyfu a datblygu.

Pa gyngor fyddech chi’n ei roi i rywun sy’n ystyried prentisiaeth mewn gofal?

Yn bendant ewch amdani! Mae’n werth chweil. Rydych chi’n cael eich talu i ddysgu ac mae yna lawer o gefnogaeth.

Nid oeddwn i’n hoffi’r ysgol, rwy’n ymarferol a ddim yn mwynhau’r ystafell ddosbarth felly roedd cael y brentisiaeth wedi fy helpu’n aruthrol.

Lleucu Edwards, Arweinydd Cylch Meithrin Eco Tywi

Buom yn siarad â Lleucu Edwards, sydd newydd orffen ei phrentisiaeth Lefel 5 Arwain a Rheoli Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant drwy gyfrwng y Gymraeg…

Lleucu Edwards, Arweinydd Cylch Meithrin Eco Tywi
Lleucu Edwards, Arweinydd Cylch Meithrin Eco Tywi

Pam wnes ti benderfynu gwneud prentisiaeth Lefel 5?

Mae gwarchodwyr plant, gofal dydd a gwasanaethau chwarae yng Nghymru yn cael eu cofrestru a’u harolygu gan Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) ac maen nhw’n cynghori arweinwyr Cylch i gwblhau hyfforddiant Lefel 5.

Roeddwn i newydd ddechrau fy rôl fel Arweinydd Cylch Meithrin Eco Tywi pan ddigwyddodd yr achosion o COVID-19. Felly yn ystod y cyfnod clo, fe wnes i benderfynu cwblhau fy hyfforddiant Lefel 5.

Pa brofiad oedd gen ti ym maes gofal plant cyn cwblhau dy brentisiaeth Lefel 5?

Yn ystod ac ar ôl fy Ngradd BA mewn Addysg Blynyddoedd Cynnar, cefais lawer o brofiad yn gweithio gyda phlant mewn meithrinfeydd, ysgolion a gydag Urdd Gobaith Cymru.

Pam wnes ti ddewis gwneud cwrs prentisiaeth Hyfforddiant ACT?

Oherwydd fy nghefndir amrywiol a phrofiadol, roeddwn i’n gallu cwblhau’r brentisiaeth wrth weithio a dysgu yn y swydd. Roeddwn i’n ffodus bod grant ar gael gyda hyfforddiant ACT ac roedd fy hyfforddiant i’n rhad ac am ddim.

Pam wnes ti ddewis cwblhau dy hyfforddiant drwy gyfrwng y Gymraeg?

Cymraeg yw fy mamiaith. Dwi wedi cwblhau fy holl addysg drwy gyfrwng y Gymraeg – ysgol, prifysgol a phrentisiaethau. Dwi hefyd yn gweithio gyda phlant drwy gyfrwng y Gymraeg yng Nghylch Meithrin Eco Tywi.

Faint o amser wnaeth dy brentisiaeth ei gymryd i’w chwblhau?

Dechreuais fy mhrentisiaeth Lefel 5 ddiwedd Mai 2020 a’i chwblhau ym mis Ionawr eleni.

Pam fyddet ti’n argymell gwneud prentisiaeth?

Mae’n wych! Fe fyddwn i’n argymell manteisio ar y cyfle i wneud prentisiaeth wrth i chi ganolbwyntio ar unedau penodol sy’n datblygu eich gwybodaeth a’ch sgiliau.

Sut wyt ti’n gweld dy yrfa’n datblygu yn y dyfodol?

Dwi wastad wedi bod eisiau gweithio gyda phlant. Mae gweld plant yn datblygu yn dod â llawenydd i mi.

Fe fydda i’n parhau i ddatblygu fy sgiliau a mynychu hyfforddiant perthnasol. Mae’n bwysig i mi fy mod yn rhoi fy ngorau i’r plant sydd o dan fy ngofal.

Podlais ‘Dyfodol y Diwydiant Gofal’ gan Menter Môn

Gwrandewch ar bodlais ‘Dyfodol y Diwydiant Gofal’ gan Menter Môn. Yma clywn gan Gwenno Williams ag Aimee Parry wrth iddynt drafod y cyfleoedd sydd yna i bobl ifanc yn y maes gofal:

https://anchor.fm/mentermon/episodes/Dyfodol-y-Diwydiant-Gofal-eud4t8/

Am ragor o wybodaeth am brentisiaethau yng Nghymru, ewch i:

Mae llawer o lwybrau i weithio ym maes gofal cymdeithasol a’r blynyddoedd cynnar. Dysgwch am y swyddi sydd ar gael i weithio gyda phlant ac oedolion yng Nghymru, neu rhowch gynnig ar ein hadnodd dysgu ‘Gofal yn Galw’ i weld sut beth yw gyrfa mewn gofal.

Blaenorol Yn ôl i newyddion Nesaf