Skip to main content

Newyddion


17 Mawrth 2021

Annog gofalwyr i ddod yn llysgennad a helpu i ysbrydoli eraill

Mae ymgyrch Gofalwn Cymru yn galw ar weithwyr gofal cymdeithasol a blynyddoedd cynnar a gofal plant angerddol i ddod yn llysgenhadon dros y sector, gan rannu eu profiadau i ysgogi ac ysbrydoli eraill i ystyried gyrfa mewn gofal. Rôl Llysgennad Gofalwn Cymru yw codi proffil y sector gofal cymdeithasol a blynyddoedd cynnar. Maent yn helpu […]

Dysgu mwy

18 Mawrth 2021

Camu i mewn i Ofal Cymdeithasol gyda City & Guilds

Mae Gofalwn Cymru wedi ymuno â City & Guilds i gefnogi pobl sy’n chwilio am waith yn y sector gofal cymdeithasol. Yn, ddiweddar, mae City & Guilds wedi lansio cwrs ar-lein, Camu i Ofal Cymdeithasol, i hyrwyddo’r sector gofal cymdeithasol a’r swyddi a’r cyfleoedd dilyniant y gall eu cynnig. Pwy yw City & Guilds? Mae […]

Dysgu mwy

16 Mawrth 2021

Diwrnod Gwaith Cymdeithasol y Byd

Heddiw yw Diwrnod Gwaith Cymdeithasol y Byd! Mae gwasanaethau cymdeithasol yn helpu i ddal cymunedau yng Nghymru gyda’i gilydd. Ond beth mae’n ei olygu, a phwy mae’n ei helpu? Mae gwasanaethau cymdeithasol yn bodoli i ddarparu cymorth sy’n canolbwyntio ar wella lles teuluoedd, plant, oedolion a gofalwyr. Er bod rôl gwasanaethau cymdeithasol yn gymhleth ac […]

Dysgu mwy

14 Ionawr 2021

Hysbysebion teledu newydd yn taflu goleuni ar y sector Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant

Mae ymgyrch Gofalwn Cymru wedi cynhyrchu dau hysbyseb teledu newydd i daflu goleuni ar yr effaith gadarnhaol y mae’r sector Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant yn ei chael ar ddysgu a datblygiad plant. Cynhyrchwyd yr hysbysebion yn Gymraeg a Saesneg, ac maent yn cynnwys Tracey Jones a Sam Tanner, Rheolwr Meithrin a Dirprwy Reolwr Meithrinfa […]

Dysgu mwy

25 Ionawr 2021

Diwrnod Lles Rhithiol Gofalwyr Cymru

Mae Gofalwyr Cymru wedi cyhoeddi eu diwrnod lles rhithiol cyntaf. Ar 29 Ionawr, On 29 January, maent yn cynnal diwrnod o weithgareddau i gefnogi ymwybyddiaeth ofalgar a lles gofalwyr di-dâl. Bydd y dirwnod yn edrych fel hyn: 10.00-11.20am – Ymwybyddiaeth ofalgar 11.30-12.50pm – Rheoli eich meddwl 1.00-2.20pm – Sessiwn Ioga Chwerthin – addas ar gyfer […]

Dysgu mwy

21 Ionawr 2021

Cyflogwyr, rydyn ni’n peilota rhaglen recriwtio sydyn!

Er mwyn ymateb i bryderon am argaeledd gweithwyr o ganlyniad i Covid-19 rydym yn peilota rhaglen recriwtio sydyn sy’n creu llwybr carlam i gael pobl i mewn i swyddi’n gyflym. Rydym yn cynnal cwrs hyfforddiant, am ddim, i bobl sydd â diddordeb mewn gweithio ym maes gofal cymdeithasol yn ardal Nedd Port Talbot, Abertawe, Sir […]

Dysgu mwy

Ionawr 2021

Cyflwyniad i ofal cymdeithasol

Rydym yn cynnal cwrs hyfforddiant sydd wedi’i hariannu i bobl sydd â diddordeb mewn gweithio ym maes gofal cymdeithasol, yn ardal Nedd Port Talbot, Abertawe, Sir Gaerfyrddin neu Sir Benfro.   Y cwrs hyfforddi Bydd y cwrs hyfforddi yn cael ei gynnal ar lein, gyda thiwtor, dros bedwar diwrnod. Rhaid eich bod yn gallu mynychu’r […]

Dysgu mwy

30 Tachwedd 2020

Adnodd ar-lein newydd yn helpu ymgeiswyr swyddi gofal cymdeithasol i sefyll ben ag yswydd yn uwch nag eraill

Heddiw (30 Tachwedd) lansiwyd adnodd cenedlaethol newydd yng Nghymru ar wefan Gofalwn.Cymru. Mae’r adnodd yn helpu ceiswyr gwaith i wella eu cyflogadwyedd yn ogystal â helpu cyflogwyr i nodi pobl sydd fwyaf addas ar gyfer gweithio mewn rolau gofal cymdeithasol. Mae’r adnodd newydd ar gael ar wefan Gofalwn Cymru (Gofalwn.Cymru), ymgyrch sy’n ceisio denu mwy […]

Dysgu mwy

22 Tachwedd 2020

Wythnos Gofalwn Cymru: Diwrnod saith – Dathlu ein gofalwyr!

Yr wythnos hon rydym wedi tynnu sylw at rai o’r gofalwyr eithriadol sydd gennym yma yng Nghymru. Yma, rydym yn dathlu ein gweithlu ac yn diolch iddynt am eu hymrwymiad, eu caredigrwydd a’u gofal.

Dysgu mwy

21 Tachwedd 2020

Wythnos Gofalwn Cymru: Diwrnod chwech – yn y gymuned

Mae yna ystod o rolau gofalu ar gael yn y gymuned, sydd yn cynnig cyfleoedd ar gyfer datblygu gyrfa wrth weithio gyda phlant ac oedolion. Mae yna lawer o lwybrau i weithio yn y sector gofal. Yma, rydyn ni’n rhannu straeon gan bobl sydd wedi ymuno â’r sector gofal o gefndir manwerthu, iechyd a throseddeg, […]

Dysgu mwy

20 Tachwedd 2020

Wythnos Gofalwn Cymru: Diwrnod pump – Cartrefi Gofal

Cartrefi gofal, a elwir yn gartrefi gofal preswyl hefyd, yw cartrefi lle mae oedolion yn gallu byw gyda’r gofal a’r cymorth ychwanegol a allai fod ei angen arnynt. Maen nhw’n ceisio creu amgylchedd cartrefol a chroesawgar i’w trigolion, eu teuluoedd a’u ffrindiau, ac i staff. Yn ogystal â llety, maen nhw’n cynnig ystod eang o […]

Dysgu mwy

19 Tachwedd 2020

Wythnos Gofalwn Cymru: Diwrnod pedwar – Gwasanaethau Cymdeithasol

Mae gwasanaethau cymdeithasol yn bodoli i ddarparu cymorth sy’n canolbwyntio ar wella lles teuluoedd, plant, oedolion a gofalwyr. Mae gweithwyr cymdeithasol wedi cymhwyso’n llawn. Maen nhw wedi’u hyfforddi i ddarparu cymorth a all helpu pobl i wneud newidiadau a datrys problemau personol a chymdeithasol. Yma, rydyn ni’n rhannu straeon gan rhai o’r bobl arbennig sy’n […]

Dysgu mwy
1 2 3 5