fbpx
Skip to main content

Newyddion Diweddaraf


18 Tachwedd 2021

Mae dyddiad cau ar gyfer enwebiadau Gwobrau 2022 wedi’i ymestyn

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru bellach wedi ymestyn y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau Gwobrau 2022. Dyma’r gwobrau sy’n cydnabod, yn dathlu ac yn rhannu gwaith nodedig ym maes gwaith cymdeithasol, gofal cymdeithasol a gofal plant, chwarae a’r blynyddoedd cynnar yng Nghymru. Mae’r gwobrau yn gyfle i chi fel tîm, grŵp neu sefydliad yn y sector […]

Dysgu mwy

16 Tachwedd 2021

Wythnos Genedlaethol Diogelu

Os ydych chi’n ystyried cael swydd mewn gofal cymdeithasol neu flynyddoedd cynnar a gofal plant, cymerwch gip ar hyfforddiant ar-lein newydd i’ch helpu chi i adnabod arwyddion cam-drin, niwed neu esgeulustod plant neu oedolion. Bydd y pecyn e-ddysgu dwyieithog Gofal Cymdeithasol Cymru rhoi dealltwriaeth ymarferol i chi o ddiogelu. Ar ôl ei gwblhau, byddwch yn […]

Dysgu mwy

1 Tachwedd 2021

Enillydd Plant Gofalwn

Lansiwyd cystadleuaeth ar Instagram i ddod o hyd i’r timau gofal plant, y darparwyr chwarae a’r gwarchodwyr plant sy’n mynd yr ail filltir i’r plant sydd dan eu gofal yng Nghymru. Ar 15 Hydref, yn dilyn pleidlais gyhoeddus, cafodd Gaynor Richards ei choroni’n enillydd cystadleuaeth gyntaf Gofalwn Plant. Gwarchodwr Plant o Landysul yw Gaynor Richards. […]

Dysgu mwy

20 Hydref 2021

Tregyrfa

Mae GIG Cymru wedi lansio platfform arloesol, cwbl ddwyieithog i arddangos yr ystod eang o gyfleoedd gyrfa sydd ar gael ym maes iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru. Pentref digidol yw Tregyrfa sy’n caniatáu i ddysgwyr lywio eu ffordd trwy gyfres o adeiladau i gael gwybodaeth am wahanol rolau iechyd a gofal. Gall dysgwyr gyrchu […]

Dysgu mwy

4 Hydref 2021

Seremoni Gwobrau Mudiad Meithrin

Mae codi proffil gweithlu’r blynyddoedd cynnar yng Nghymru yn allweddol i ddenu a recriwtio mwy o weithwyr i’r sector gofal plant – yn enwedig drwy gyfrwng y Gymraeg – a dangos i gynulleidfa ehangach beth yw’r buddion o weithio mewn maes sydd yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau plant bach Cymru. Mae Mudiad Meithrin yn […]

Dysgu mwy

22 Medi 2021

Porthol Cyflogwr

Mae ein porthol cyflogwr yn fyw! Cyflogwyr, rydyn ni wedi’i gwneud hi’n haws i chi gyhoeddi a rheoli’ch swyddi gwag mewn un lle, ynghyd â’ch rhestr o ymgeiswyr. Ewch i’n tudalen Cyflwyno swydd wag i greu proffil – mae’n cymryd llai na munud. Ar ôl eich cymeradwyo, gallwch bostio’ch swyddi gwag yn rhad ac am […]

Dysgu mwy

20 Medi 2021

Cyflwyniad i ofal cymdeithasol

Rydym yn cynnal cwrs hyfforddiant sydd wedi’i hariannu i bobl sydd â diddordeb mewn gweithio ym maes gofal cymdeithasol.   Y cwrs hyfforddi Mae’r cwrs hyfforddi ar gael i bawb sy’n byw yng Nghymru ac yn cael ei gynnal ar lein, gyda thiwtor, dros bedwar diwrnod. Rhaid eich bod yn gallu mynychu’r pedwar diwrnod llawn. […]

Dysgu mwy

6 Medi 2021

Cystadleuaeth Instagram Plant Gofalwn

Heddiw rydyn ni’n lansio cystadleuaeth newydd ar Instagram i ddod o hyd i’r timau gofal plant, darparwyr chwarae a gwarchodwyr plant sy’n mynd y tu hwnt i’r gofyn ar gyfer plant yn eu gofal. Os rydych chi’n adnabod tîm gofal plant, darparwr chwarae neu warchodwr plant yng Nghymru sy’n haeddu cael eu cydnabod am eu […]

Dysgu mwy

1 Medi 2021

Wythnos Gofalwn Cymru 2021

11-17 Hydref 2021 Rhwng 11-17 Hydref, bydd Wythnos Gofalwn Cymru yn taflu goleuni ar sut beth yw gweithio ym maes gofal cymdeithasol, blynyddoedd cynnar a gofal plant. Gan dynnu sylw at yr amrywiaeth o swyddi sydd ar gael, byddwn yn cynnal digwyddiadau i gefnogi ceiswyr gwaith, gweithwyr a chyflogwyr ledled Cymru. Dilynwch ni ar Instagram, Facebook a Thrydar i […]

Dysgu mwy

27 Awst 2021

Billy yr Archarwr: Adnodd i athrawon

Llyfr plant Yn 2018 bu disgyblion ysgolion cynradd yng Ngwent yn helpu i gynhyrchu llyfr dwyieithog gyda’r nod o ysbrydoli plant i fod yn weithwyr iechyd a gofal cymdeithasol y dyfodol. Gweithiodd disgyblion Ysgol Gynradd Gymunedol Ffordd Blenheim gyda Thîm Partneriaeth Rhanbarthol Gwent, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a Petra Publishing i gynhyrchu Billy yr […]

Dysgu mwy

4 Awst 2021

Cyflogwyr, rydyn ni’n cynnig rhaglen hyfforddi cyflwyniad i ofal cymdeithasol!

Er mwyn ymateb i bryderon am argaeledd gweithwyr o ganlyniad i Covid-19 rydym yn cynnig rhaglen hyfforddi cyflwyniad i ofal cymdeithasol sy’n creu llwybr carlam i gael pobl i mewn i swyddi’n gyflym. Rydym yn cynnal cwrs hyfforddiant, am ddim, i bobl sydd â diddordeb mewn gweithio ym maes gofal cymdeithasol.   Y cwrs hyfforddi […]

Dysgu mwy
1 2 3 6